01:02:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-01 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-20 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Zenicor Medical Systems är verksamt inom medicinteknik. Idag innehas fokus mot diagnostik inom hjärtsjukvården. Teknologin är baserad på bolagets plattform vars användning är till för att identifiera och diagnostisera potentiella förmaksflimmer och hjärtflimmerstörningar. Störst verksamhet återfinns runtom den europeiska marknaden. Bolaget etablerades 2003 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-04-04 08:35:00

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556642-3678, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 20 april 2023 kl. 10:00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta vid stämman har den som upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdag den 12 april 2023.

Aktieägare ombedes att anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredag den 14 april 2023.

Anmälan ska i sådant fall ske antingen per post med adress Zenicor Medical Systems AB, Saltmätargatan 8, 113 59, Stockholm (vänligen märk kuvertet "Extra bolagsstämma 2023") eller per e-post till info@zenicor.se.Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, biträden (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Förvaltaren måste underrättas om rösträttsregistrering i god tid före onsdag den 12 april 2023 och sådan rösträttsregistrering måste ha skett före detta datum för att registreringen ska inkluderas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredag den 14 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte det i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuell bestyrkt kopia av registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per post till Bolaget på ovanstående adress, och bör ha kommit Bolaget tillhanda senast fredag den 14 april 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, ww.zenicor.se, och kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress till Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Styrelsen föreslår att advokat Peter Bäärnhielm väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 4 april 2023 om en företrädesemission av högst 5 636 122 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 901 779,52 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal befintliga aktier de förut äger per avstämningsdagen den 25 april 2023.

2. För varje befintlig aktie ska varje aktieägare erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.

3. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till investerarna som ingått garantiåtaganden i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena.

Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.

4. För varje tecknad aktie ska erläggas 7,5 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

5. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden
27 april-11 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
6. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i bolagets aktiebok.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Handlingar med mera

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 5 636 122 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman, respektive senast tre veckor före stämman vad avser fullmaktsformulär. Kallelsen och samtliga handlingar enligt ovan läggs fram på stämman och hålls tillgängliga på Bolagets kontor (enligt adress angiven ovan) och på Bolagets webbplats www.zenicor.se samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin e-post eller postadress.

För information om behandlingen av personuppgifter, se www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html.

_____________________________

Stockholm i april 2023

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)
STYRELSEN