23:31:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-01 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-20 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Zenicor Medical Systems är verksamt inom medicinteknik. Idag innehas fokus mot diagnostik inom hjärtsjukvården. Teknologin är baserad på bolagets plattform vars användning är till för att identifiera och diagnostisera potentiella förmaksflimmer och hjärtflimmerstörningar. Störst verksamhet återfinns runtom den europeiska marknaden. Bolaget etablerades 2003 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-04-04 08:00:00

Zenicor Medical Systems AB ("Zenicor " eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse idag har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 42,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") i syfte att genomföra ett flertal tillväxtsatsningar för att tillvarata möjligheter att expandera verksamheten. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 20 april 2023. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i ett separat pressmeddelande. Avstämningsdag för deltagande i Företrädes-emissionen är den 25 april 2023. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar varje (1) befintlig aktie i Zenicor till teckning av en (1) ny aktie till kursen 7,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga samt externa investerare. För att möjliggöra teckning i Företrädesemissionen av medlemmar i Bolagets ledning och styrelse har Bolaget beslutat att tidigarelägga Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till den 25 april 2023.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Zenicor är ett svenskt medtech-bolag som utvecklar kompletta medicinska system, produkter och tillhörande mjukvara, samt tillhörande tjänster för att identifiera såväl symptomatiska som asymptomatiska hjärtrytmrubbningar, så kallade arytmier. Då förmaksflimmer, en av de vanligaste arytmierna, är en betydande riskfaktor för stroke medför en korrekt och tidig diagnos att en allvarlig, och för samhället mycket kostsam, sjukdom kan förebyggas. För individen innebär det även en möjlighet att undvika ett stort framtida lidande.

De flesta avläsningar i syfte att identifiera arytmier sker idag via så kallade Holter-EKG där en registreringsenhet bärs under vanligtvis 24 till 48 timmar med tillhörande elektroder fästa på överkroppen för kontinuerlig avläsning av en patients hjärtrytm. Då arytmier uppträder sporadiskt finns en överhängande risk att patienten ej upplever något under perioden som avläsningen sker med effekt att patienten ej erhåller en korrekt diagnos som hade kunnat resultera i en förebyggande behandling. Zenicors handhållna EKG-apparat tillhandahåller en lösning på samtliga områden då den ger vården ett prisvärt alternativ som även är enkel och smidig för patienter, även äldre, att under en längre tidsperiod - från en till tre veckor - mäta sitt EKG vid specifika tidpunkter, eller vid behov, vilket ger ökad möjlighet att patienten fångar en pågående arytmi eller att ett asymptomatiskt tillstånd identifieras. Enkelheten i utformningen och användningen av Zenicor-EKG tillsammans med ovanstående fördelar är stora bidragande orsaker till att Zenicor valdes ut som den enhet som används i världens största randomiserade studie för förmaksflimmer-screening, SAFER i Storbritannien med 120 000 deltagare.

Zenicor ser en betydande tillväxtpotential och har därmed lanserat en omfattande tillväxtstrategi bestående av fyra delar. Bolaget avser att under den kommande tvåårsperioden (i) förstärka Bolagets säljstyrka, (ii) bredda Bolagets produkt- och serviceerbjudande, (iii) accelerera den geografiska expansionen, samt (iv) verka proaktivt för att lokala, regionala och nationella screening-program ska implementeras. Under hösten 2022 ökade Zenicor säljstyrkan från sju resurser till tolv i syfte att kunna fördjupa marknadspenetrationen på aktiva och kommande marknader. Bolaget arbetar vidare kontinuerligt med att bredda och förstärka sitt erbjudande till sjukvården. Zenicors enkanaliga EKG kompletterades under hösten 2022 med ett flerkanaligt, kontinuerligt EKG, Zenicor Flex, och Bolaget kan därmed adressera merparten av EKG-marknaden för arytmiutredning. Vidare har Bolaget genom introduktion av ett nytt service-koncept med tolkningstjänst (Zenicor Direct) av EKG, möjliggjort en fördubbling av antalet intäktsgenererande moment för varje patient. Bolaget ser den löpande produktutvecklingen och förstärkning av den nya tolkningstjänsten som ett viktigt fundament i framtida affärsmöjligheter. Zenicors huvudmarknader är i dagsläget Sverige, Finland och Storbritannien och högsta prioritet är att förstärka marknadspenetrationen genom avtal med fler regioner på dessa marknader jämte etablering i ytterligare länder, inledningsvis Norge, Spanien och Australien. Bolagets bedömning är att när samhällsnyttan av nationella screening-program av riskgrupper och äldre invånare klargjorts kommer en betydande marknadspotential att frigöras. I väntan på resultaten av stora studier, såsom exempelvis SAFER, genomförts arbetar Bolaget proaktivt för att lokala och regionala initiativ ska lanseras, bland annat med stöd av den redan publicerade studien STROKESTOP (cirka 28 000 deltagare i Stockholm och Halland, Sverige) som vetenskapligt stöd.

Bolagets befintliga rörelsekapital är dock enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att genomföra ovanstående tillväxtsatsningar och med anledning av detta har styrelsen beslutat om Erbjudandets genomförande, samt upptagit ett brygglån av Erik Penser Bank AB om 7 MSEK som använts för att finansiera satsningarna som gjorts hittills under 2023. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 36,3 MSEK efter emissionskostnader. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:
 • Återbetalning av brygglån som finansierat tillväxtsatsningar under första halvåret 2023, motsvarande cirka 7 MSEK, och resterande andel av emissionslikviden fördelas enligt följande:
 • Förstärkning av Bolagets säljorganisation, 30 procent
 • Breddning av produktportfolio och tjänsteerbjudande, 30 procent
 • Geografisk expansion, 25 procent
 • Regionala och lokala aktiviteter i syfte att stödja införandet av screening-program, 15 procent

 

"Med Företrädesemissionen inleder vi nästa kapitel i Zenicors utveckling där vi med en långsiktig plan ska föra Zenicor in i en omfattande och accelererad tillväxtfas. I takt med att sjukvården åter öppnar upp efter pandemin ser vi stora möjligheter att växa. Det är en omfattande vårdskuld som byggts upp de senaste åren och genom att identifiera förmaksflimmer i ett tidigt skede kan allvarliga sjukdomar såsom stroke förebyggas och därmed minska det framtida trycket på sjukvården. Vi tror att läget är helt rätt att satsa på fördjupad marknadspenetration, breddad geografisk närvaro och en utökad produktportfölj. Vi ser mycket fram emot att implementera det här stora programmet som vi ser kommer skapa betydande värden för såväl patienter som Zenicors aktieägare", säger Mats Palerius, VD Zenicor.
 

Sammanfattning av Företrädesemissionen
 • En (1) befintlig aktie i Zenicor som innehas på avstämningsdagen den 25 april 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
 • Genom Företrädesemissionen kan Zenicor som högst tillföras cirka 42,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6 MSEK.
 • Teckningsperioden löper under perioden 27 april-11 maj 2023.
 • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Spotlight Stock Market under perioden
27 april-8 maj 2023.
 • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 901 779,52 SEK, motsvarande högst 5 636 122 aktier och en maximal utspädning om 50 procent.
 • För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat. I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till investerarna som ingått garantiåtaganden i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena. Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att extra bolagsstämman i Bolaget den 20 april 2023 beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat i anslutning till publiceringen av detta pressmeddelande.
 • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt 25,4 MSEK, motsvarande cirka 60 procent. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 4,9 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 23,3 MSEK, motsvarande cirka 55,2 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 25 april 2023. Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

20 april 2023                                                              Extra bolagsstämma

21 april 2023                                                              Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

24 april 2023                                                              Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

25 april 2023                                                              Offentliggörande av prospekt

25 april 2023                                                              Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

27 april-11 maj 2023                                                   Teckningsperiod

27 april-8 maj 2023                                                     Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market

15 maj 2023                                                               Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 901 779,52 SEK, från 901 779,52 SEK till 1 803 559,04 SEK, genom utgivande av högst 5 636 122 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 5 636 122 till högst 11 272 244 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 50 procent av kapital och röster i Bolaget.

Godkännande vid extra bolagsstämma

I syfte att inhämta bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer styrelsen att kalla aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma, vilken planeras att hållas den 20 april 2023. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

Tidigareläggning av kvartalsrapport

För att möjliggöra teckning i Företrädesemissionen av medlemmar i Bolagets ledning och styrelse har Bolaget beslutat att tidigarelägga Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till den 25 april 2023.

Rådgivare

Zenicor har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB

+46 8 442 68 60  mats.palerius@zencior.se

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2023 kl 08:00.

Om Zenicor Medical Systems AB

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor tum-EKG[TM] och Zenicor Flex-EKG[TM] är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor tum-EKG och Zenicor Flex-EKG hanteras i samma system/plattform, Zenicor View[TM]. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor Direct[TM], för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zenicor. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zenicor kommer endast att ske genom det prospekt som Zenicor beräknar kunna offentliggöra omkring den 25 april 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Zenicor har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.