20:16:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Zenicor Medical Systems är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas fokus mot diagnostik inom hjärtsjukvården. Teknologin är baserad på bolagets plattform vars användning är till för att identifiera och diagnostisera potentiella förmaksflimmer och hjärtflimmerstörningar. Störst verksamhet återfinns runtom den europeiska marknaden. Bolaget etablerades 2003 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2017-05-30 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-23 Ordinarie utdelning ZENI 0.00 SEK
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2021-02-12 08:25:00
Sammanfattning
 • Omsättning för helåret 2020 uppgick till 18 016 KSEK (20 724 KSEK)
 • Omsättning för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 4 048 (4 295 KSEK)
 • Rörelseresultat för helåret 2020 uppgick till 1 861 KSEK (- 1 328 KSEK)
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 147 KSEK (- 1 256 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för helåret 2020 uppgick till 0,33 SEK (- 0,24 SEK)
Kommentarer
 • Omsättningen för helåret 2020 minskade med 13% jämfört med föregående år, beroende på senarelagd nyförsäljning i samband med Corona-pandemin.
 • Rörelseresultatet för helåret 2020 vändes, trots en minskad omsättning, till positivt resultat.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Första kvartalet
 • Den 7 februari meddelade Zenicor att ett samarbete inletts med Tiohundra för att utveckla hjärtsjukvården. Tiohundra AB, som är en del av Region Stockholm, och Zenicor Medical Systems AB kommer att utveckla och utvärdera en modell för att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning av patienter med hjärtklappning.
 • Den 27 mars lämnade Zenicor en lägesrapport med anledning av den rådande situationen med spridning av Coronaviruset för att informera hur Zenicor ser på marknaden och verksamheten, samt vilka åtgärder som vidtagits.
Andra kvartalet
 • Den 3 april meddelande Zenicor att man har inlett ett internationellt samarbete med Karolinska Institutet och University of Cambridge för att utveckla ett AI-stöd för EKG-analys. Syftet är att kunna prediktera förekomst av bakomliggande förmaksflimmer hos patienter med till synes normal hjärtrytm. Den svenska innovationsmyndigheten Vinnova har beslutat att finansiera samarbetsprojektet med 500 000 kronor.
Tredje kvartalet
 • Den 14 augusti meddelade Zenicor att man tecknat avtal för den nya vårdkedjan för arytmi-utredning i ytterligare en NHS region, Cambridgeshire and Petersborough CCG. Det är den andra CCG:n i England som implementerar Zenicors vårdkedja för att effektivisera sina arytmiutredningar. Fullt utbyggt i hela Cambridgeshire and Petersborough CCG innebär det en intäktspotential för Zenicor på £ 120 000 per år.

 • Den 30 september meddelade Zenicor att man har tecknat avtal för den nya digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Terveystalo Oy, som är Finlands största privata vårdgivare. Avtalet innebär att Zenicors vårdkedja kan erbjudas till de mer än en miljon finländare som använder Terveystalos tjänster varje år. Fullt implementerat innebär avtalet en intäktspotential för Zenicor på € 250 000 per år.

Fjärde kvartalet
 • Den 27 oktober meddelade Zenicor att världens största studie för strokeprevention genom systematisk screening för förmaksflimmer, SAFER-studien, utökas med en ny fas för att utvärdera ett helt nytt Corona-säkrat sätt att genomföra screening av förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Den första patienten att delta i denna Corona-säkrade screening, kommer att inkluderas i studien under oktober.
 
 • Den 6 november meddelar Zenicor att vårdbolaget Tiohundras utvärdering av den nya patientnära vårdkedjan är klar och visar på mycket positiva resultat. Genom att införa Zenicors digitala vårdkedja för arytmiutredning har Tiohundra lycktas effektivisera användningen av vårdens resurser och halvera tiden till diagnos för patienterna.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 1 januari 2021 bildades dotterbolaget Zenicor Medical Systems Ltd med säte och kontor i London, Storbritannien. Till General Manager för det nya brittiska bolaget utses Caroline Mellstig Theimer, tidigare Business Development Manager och ansvarig för Zenicor verksamhet i Storbritannien.

VD har ordet:

Mycket bra positionerade inför 2021

Under 2020 har vi fortsatt stärkt vår position och vi har sett en ökad efterfrågan på våra digitala lösningar för tidig diagnos med den nya vårdkedjan. Flera nya kunder på våra fokusmarknader, Sverige, Finland och Storbritannien har tillkommit under året.

Vi ser en spridning till fler regioner/CCG:er i Storbritannien tack vare den lyckade implementeringen i Bradford CCG. Evidens på nyttan med den digitala vårdkedjan för arytmiutredning har presenterats av Tiohundra i Region Stockholm. I Finland, som var vår första marknad för vårdkedjan, har antalet patienter som genomgått en arytmiutredning med den digitala vårdkedjan ökat med över 70% under 2020.Det stora screeningprojektet för strokeprevention i Storbritannien, SAFER, som finansieras av den engelska sjukvården NHS, har under 2020 utvecklat en metod att screena personer på distans utan att de behöver besöka en vårdinrättning. Projektet går under 2021 in i huvudfasen där 120 000 personer kommer att randomiseras till att genomföra en screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG enligt den nya metoden. Resultaten från SAFER kommer att användas som underlag till den brittiska National Screening Committee (NCS) för hur framtida screeningprogram ska utformas och implementeras.
Vi har under 2020 inlett ett mycket lyckat samarbete med Karolinska Institutet och University of Cambridge för att utveckla AI-modeller för att kunna identifiera patienter med ökad risk för att ha ett odiagnostiserat förmaksflimmer. Detta visar att vi ligger långt framme med forskning inom ett spännande och viktigt område och att vi är en attraktiv samarbetspartner för att utveckla hjärtsjukvården. Samarbetet med Karolinska Institutet och University of Cambridge kommer att fortsätta och utökas under 2021.Mycket glädjande så nådde vi ett positivt resultat för 2020, trots en minskning i omsättningen på grund av senareläggning av nya affärer beroende på effekter av pandemin. Påverkan på tillväxten var som störst i andra och tredje kvartalet, medan vi såg en tydligt mindre påverkan i fjärde kvartalet.

Vi är mycket bra positionerade inför 2021 för en fortsatt spridning av den nya digitala vårdkedjan för arytmiutredning samt en fortsatt allt större uppmärksamhet kring vikten av tidig diagnos och behandling av förmaksflimmer. Pandemin kommer även under första och andra kvartalet 2021 att sätta vissa begränsningar för tillväxten, men under andra halvan av 2021 räknar vi med att se en tillväxt på över 30% vilket visar vägen mot vårt mål på längre sikt.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att
"Hitta flimmer - Stoppa stroke".

Mats Palerius

VD Zenicor Medical Systems AB

 

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid årets utgång (2020-12-31) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt
Resultat 2020

Rörelseresultatet per aktie för helåret 2020 uppgick till 0,33 SEK

Antalet utestående aktier per den 31 december 2020 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2019).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2019).

Transaktioner med närstående

Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.
 

Finansiella utvecklingen

Den minskade omsättningen under året beror på senarelagd nyförsäljning på Zenicors marknader i samband med effekter av Corona-krisen. Personalkostnaderna för året har minskat med ca 1 860 KSEK tack vare statligt stöd för korttidspermittering.

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Zenicors kontor från 2021-04-27.

Delårsrapporten för första kvartalet 2021 publiceras 2021-05-07

Rapporterna finns tillgängliga via Zenicors hemsida, www.zenicor.se

Årsstämma

Årsstämman för 2020 äger rum 2021-05-25 i Stockholm.
 

Stockholm 2021-02-12

Håkan Jansson, styrelseordförande                                         Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                       Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot                                           

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64
Mail: mats.palerius@zenicor.se
www.zenicor.se