09:03:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

2024-06-18 17:55:06

Verve förvärvar Jun Group,  vilket resulterar i kombinerade intäkter pro forma på 447 miljoner euro och 151 miljoner euro i just. EBITDA, minskar skuldsättning till 2,4x, uppdaterade finansiella mål

Verve förvärvar Jun Group,  vilket resulterar i kombinerade intäkter pro forma på 447 miljoner euro och 151 miljoner euro i just. EBITDA, minskar skuldsättning till 2,4x, uppdaterade finansiella mål

 

Offentliggörande av insiderinformation i enlighet med artikel 17 MAR i förordning (EU) nr 596/2014 - 18 juni 2024 

 

Verve Group SE ("Verve" eller "Bolaget", ISIN: SE0018538068; kortnamn: VER / M8G), ett snabbväxande och lönsamt digitalt medieföretag som tillhandahåller AI-drivna mjukvarulösningar för annonsering, har framgångsrikt ingått ett avtal med Advantage Solutions Inc. (NASDAQ: ADV) om att förvärva 100 procent av aktierna i Jun Group, ett ledande mobilannonseringsföretag med särskilt fokus på efterfrågesidan och starka relationer med ledande varumärken och mediebyråer i USA ("Transaktionen"). Efter den betydande ökningen av storlek och lönsamhet uppdaterar Verve sina finansiella mål på medellång sikt.

 

TRANSAKTIONSÖVERSIKT

 

 • Jun Groups mobila efterfrågesida med direkt tillgång till 230+ Fortune 500-annonsörer och -byråer i USA passar perfekt för Verves marknadsledande USA-centrerade plattform för mobila utbudssidor. Transaktionen kommer att resultera i en mer balanserad försäljningsmodell med 30 procent på efterfrågesidan och 70 procent på utbudssidan.

 

 • Jun Group har en ständigt växande och mycket diversifierad kundbas.
 • Den omvälvande transaktionen kommer att väsentligt öka Verves storlek och lönsamhet och addera cirka 23% intäkter och 43% adj. EBITDA till koncernen, vilket resulterar i cirka 447 miljoner euro i intäkter och 151 miljoner euro i adj. EBITDA på proformabasis 2024E.

 

 • Den totala köpeskillingen på en kassa- och skuldfri basis uppgår till 170 miljoner euro

 

 • Verves redan starka H1 2024 i kombination med detta omvälvande förvärv leder till en betydande höjning av prognosen för 2024 till 380-400 miljoner euro (350-370 miljoner) i intäkter och 115-125 miljoner euro (100-110 miljoner) i justerad EBITDA.

 

 • Till följd av den betydande ökningen av storlek och lönsamhet uppdaterar Verve sina finansiella mål på medellång sikt till 25-30% CAGR för intäkter (oförändrat), 30-35% EBITDA-marginal (25-30%), 20-25% EBIT-marginal (15-20%) och sänker målet för nettoskuldsättningen betydligt till 1,5-2,5x (2,0-3,0x).

 

Kombinerad finansiell information för koncernen 2024E

 

€m

Verve (IFRS)

Jun-koncernen (IFRS)1

Kombinerad

Proforma1

Intäkter

360

87

447

EBITDA adj.

105

45

151

EBITDA-marginal adj.

29%

52%

34%

Noter: 1) Proforma Inklusive synergier på årsbasis som realiseras 2024

 

 • Kombinationen av Verve och Jun Group ökar avsevärt den nåbara

 marknaden och kapaciteten för det kombinerade företaget,  intäkter proforma på cirka 447 miljoner euro och EBITDA på 151 miljoner euro 2024.

 

 • Jun-koncernens EBITDA-marginal på 52% förväntas uppnås genom att kombinera den attraktiva storleken på efterfrågesidan i Jun-koncernen med Verves marknadsledande plattform på utbudssidan, vilket resulterar i betydande intäkts- och kostnadssynergier.

 

 • Den höga EBITDA-marginalen på 52%, varav 95% kassagenererad EBITDA, förbättrar Verves kombinerade EBITDA-marginal till 34% och ökar kassagenereringen avsevärt.

 

 • Med en implicit organisk tillväxttakt på 10% år 2025 kommer EBITDA att växa till cirka 170 MEUR, varav cirka 80% är kassa EBITDA.

 

 • Transaktionen kommer att förbättra Verves balansräkning, öka flexibiliteten och minska skuldsättningen till 2,4x på 2024E proformabasis (2,8x inklusive uppskjuten betalning).

 

 • Det starka kassaflödet från EBITDA kommer väsentligt förbättra kvaliteten i resultatet och förmågan att minska skuldsättningen. De förbättrade skuldsättningsgraden förväntas minska finansieringskostnaden när befintlig skuld refinansieras.
 • Den totala köpeskillingen på kontant- och skuldfri basis är uppdelad i tre fasta komponenter bestående av tre delbetalningar om totalt 170 miljoner euro
  • 120 miljoner euro kommer att betalas med likvida medel medan bolaget avser att emittera aktier för att bibehålla bolagets önskade kapitalstruktur med en proforma nettoskuldsättningsgrad på 1,5-2,5x på medellång sikt.
  • Den uppskjutna köpeskillingen ska betalas i två årliga delbetalningar om 25 miljoner euro och kommer att betalas ur det löpande kassaflödet 12 och 18 månader efter tillträdet.

 

 • Förvärvet förväntas slutföras omkring september 2024, under förutsättning att myndighetsgodkännanden erhålls.

 

Remco Westermann, VD för Verve

"Under de senaste åren har vi byggt upp Verve till ett starkt, organiskt växande mediebolag med primärt fokus på utbudssidan för annonsering. Med Jun Group stärker vi nu efterfrågesidan avsevärt, vilket kommer att göra det möjligt för oss att uppnå betydande synergier. Med en bättre balans mellan utbud och efterfrågan kan vi ytterligare öka transparensen och effektiviteten för våra kunder, både publicister och annonsörer, i linje med vår mission "Let's Make Media Better". Sammanfattningsvis tar detta förvärv Verve till nästa nivå, både operativt och när det gäller tillväxt och lönsamhet, samtidigt som skuldsättningen minskar."

 

Rådgivare

Davis+Gilbert LLP och KPMG LLP fungerade som rådgivare till Verve i samband med transaktionen.

 

TELEFONKONFERENS FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

 

Datum för evenemanget

19 juni 2024, kl. 09:30 CEST

 

Webblänk

Om du vill delta via webcast, vänligen använd länken nedan.

https://ir.financialhearings.com/press-conference-june-19-2024

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001057

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information som Verve Group SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvariga personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Verves nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Chef för Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@verve.com
www.investors.verve.com

Om Verve

Verve Group SE ("Verve" eller "Bolaget", ISIN: SE0018538068; kortnamn: VER / M8G) är ett snabbväxande, lönsamt digitalt medieföretag som tillhandahåller AI-drivna mjukvarulösningar för annonsering. Verve matchar global annonsörsefterfrågan med utgivarnas annonsutbud och förbättrar resultaten genom förstapartsdata från eget innehåll. I linje med vårt uppdrag, "Let's make media better", fokuserar företaget på att möjliggöra bättre resultat för varumärken, byråer och utgivare med ansvarsfulla annonslösningar, med tonvikt på nya mediekanaler. Verve har sin huvudsakliga verksamhet i Nordamerika och Europa och är registrerat som ett Societas Europaea i Sverige (registreringsnummer 517100-0143). Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och Scale-segmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har tre säkerställda obligationer noterade på Nasdaq Stockholm och Frankfurtbörsens Open Market. Verves certified advisor på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB, kontaktinfo: info@fnca.se.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och koncernen är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "kan", "syftar till" eller "kan", eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande, inklusive de finansiella proformasiffror som behandlas däri, baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden och finansiella proformasiffror är rimliga, kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallen skilja sig väsentligt från dem som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande (inklusive de finansiella proformasiffrorna) är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått finns i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.Dokument: Jun Group - M&A Press Release swedish

1928033  18.06.2024 CET/CEST