16:47:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-09 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-22 Ordinarie utdelning SOAG 21.50 NOK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning SOAG 17.80 NOK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SOAG 16.20 NOK
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Bonusutdelning SOAG 3.5
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Ordinarie utdelning SOAG 3.50 NOK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-03 Ordinarie utdelning SOAG 12.00 NOK
2019-10-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 Ordinarie utdelning SOAG 14.60 NOK
2019-04-09 Årsstämma 2019
2019-03-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning SOAG 9.30 NOK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-12 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-21 Ordinarie utdelning SOAG 7.40 NOK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning SOAG 3.90 NOK
2015-03-18 Ordinarie utdelning SOAG 4.40 NOK
2014-03-21 Ordinarie utdelning
2013-03-22 Ordinarie utdelning
2011-03-11 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østfold Akershus bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
2023-11-02 07:30:00
Resultat før skatt hittil i år ble på 491 mill. kr (370 mill. kr). Resultatet
fra ordinær drift etter tap utgjorde 448 mill. kr (368 mill. kr). Økningen i
ordinært resultat er i hovedsak relatert til bedret rentenetto og høyere
provisjonsinntekter fra regnskapshuset (Vigres AS) som ble kjøpt i desember 2022
og medtatt i konsernet fra januar 2023. Økningen i inntektene kompenserer for
økte kostnader. Egenkapitalavkastningen hittil i år ble på 11,9 % (9,8 %) og ren
kjernekapitaldekning ble på 18,2 % (18,9 %).

Resultat før skatt i tredje kvartal ble på 152 mill. kr (122 mill. kr).
Resultatet fra ordinær drift etter tap utgjorde 150 mill. kr (141 mill. kr),
økningen er i hovedsak relatert til bedret rentenetto og konsolidering av Vigres
AS. Resultatet før skatt er påvirket av et svakt resultat fra investeringen i
SpareBank 1 Gruppen og mindre svingninger knyttet til verdivurdering av
fastrenteutlån og verdivurdering av verdipapirporteføljen.
Egenkapitalavkastningen i tredje kvartal ble på 10,4 % (9,2 %).

Det er fortsatt ingen direkte indikasjoner på kredittforverring i bankens
utlånsportefølje, vi leverer et godt resultat og en sterk soliditet ved utgangen
av tredje kvartal 2023, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i
SpareBank 1 Østfold Akershus.

En privatmarkedsportefølje med moderat belåningsgrad
Utlånsveksten i privatmarkedet ble på 0,6 % i tredje kvartal 2023, 12 måneders
veksten ble på 1,7 %. Innskuddsveksten ble -0,9 % i tredje kvartal 2023, 12
måneders veksten ble på 1,1 %.

Som forventet fikk vi en nedgang i boligprisene i tredje kvartal. I år var denne
nedgangen sterkere enn det den har vært de tidligere årene, men den var
forventet som en naturlig følge av alle rentehevingene. Nedgangen for våre
lokale områder ligger innenfor et forholdsvis jevnt nivå, fra -1,5% til -2,6%.
Antallet solgte og boliger lagt ut for salg, varierer en god del mellom de ulike
regionene i vårt markedsområde. Hvis vi sammenligner volumet solgte enheter i
tredje kvartal- mot samme i fjor, varierer det lokalt fra en økning på 12,1% i
Frogn til en nedgang i Indre Østfold på -24,9%.

Vår privatmarkedsportefølje har moderat belåningsgrad og tapene er lave. Antall
henvendelser om avdragsfrihet og overhopp var svakt stigende gjennom høsten i
fjor, men har stabilisert seg så langt i år. Vi ser likevel en svak økning i
antall saker hvor kundene trenger ekstra rådgivning og tilrettelegging.

Vi følger utviklingen i bedriftsmarkedsporteføljen tett
Utlånsveksten innen bedriftsmarkedet ble på 2,7 % i tredje kvartal, tolv
måneders veksten ble på 6,8 %. Innskuddsveksten ble på -3,8 % i tredje kvartal
og tolv måneders veksten ble på -1,7 %.

Kraftig prisvekst og økt rentenivå har påvirket næringslivet i regionen og mange
bedrifter merker at det er krevende å drive nå. Vi er tett på kundene og følger
utviklingen i bedriftsmarkedsporteføljen nøye. Så langt har vi ingen konkret
indikasjon på at risikoen i utlånsporteføljen vår har økt. Vi forventer
imidlertid at fortsatt økt rentenivå og den høye prisveksten vil medføre noen
utfordringer for næringslivet. Da er det viktig for næringslivet å ha gode
rådgivere, med lokal tilhørighet og kunnskap, som kan hjelpe de å lykkes, sier
Arild Bjørn Hansen.

Utsiktene fremover
Finanstilsynet har varslet banken om at de i 2023 kommer til å ha en ny
SREP-gjennomgang av konsernet. Konsernets pilar 2 påslag på 1,7 % ble pålagt av
Finanstilsynet tilbake i 2019.

Dyrtid og renteøkninger har medført redusert etterspørsel etter boliglån i 2023.
Bankens markedsområde vil imidlertid også fremover være attraktivt for
tilflytting av flere grunner. Beliggenheten i forhold til Oslo og grensen mot EU
er viktig, og regionen kan tilby realisasjon av boligdrømmen i alle prisklasser
når pengene ikke strekker til i de dyreste områdene. Bankens langsiktige mål om
å ta markedsandeler i eget markedsområde samt å øke andelen bedriftsmarkedslån
noe fra dagens 22 % står uendret.

Konsernet har en sterk soliditet etter mange år med god og lønnsom drift og er
godt rustet til å møte usikre tider. Konsernets skal levere en
egenkapitalavkastning på minimum 10 % og ha en ren kjernekapitaldekning på
minimum 15,8 %. Begge målene innfris med god margin ved utgangen av tredje
kvartal og forventes oppnådd for året sett under ett, avslutter Arild Bjørn
Hansen.

Nøkkeltall hittil i år: (Sammenlignbare tall for 2022 i parentes):
- Resultat etter skatt: 378 mill. kr (291 mill. kr)
- Resultat fra ordinær drift: 448 mill. kr (368 mill. kr)
- Rentenetto inkl. kredittforetak: 581 mill. kr (477 mill. kr) / 1,93 % (1,63 %)
- Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,02 % (0,02 %)
- Egenkapitalavkastning: 11,9 % (9,8 %)
- Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 28,6 (kr 22,0)
- Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 18,2 % (18,9 %)
- 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overført kredittforetak: 1,7 %
- 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overført kredittforetak: 6,8 %
- 12 mnd. innskuddsvekst: 0,1 %
- Innskuddsdekning: 83,5 % (87,0 %)

Vår kvartalsrapport er optimalisert for nettleser.
Les den på https://sp1oa.wrep.it/2023q3

Denne og tidligere kvartalsrapporter er tilgjengelig på våre nettsider,
https://www.sparebank1.no/nb/ostfold-akershus/om-oss/investor.html

Kontaktpersoner:
Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen - 911 98 211
Viseadm. dir/Investorkontakt: Lillian E. Lundberg - 480 44 469