09:08:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank Vest bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.

Kalender

2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-05 Halvårsutdelning SVEG 1.8
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Halvårsutdelning SVEG 2.2
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-28 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-25 Ordinarie utdelning SVEG 2.42 NOK
2020-03-24 Årsstämma 2020
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Ordinarie utdelning SVEG 2.30 NOK
2019-03-21 Årsstämma 2019
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-19 Ordinarie utdelning SVEG 3.75 NOK
2018-03-16 Årsstämma 2018
2017-03-24 Ordinarie utdelning SVEG 4.50 NOK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning SVEG 1.10 NOK
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-19 Ordinarie utdelning SVEG 4.00 NOK
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-03-21 Ordinarie utdelning
2012-03-27 Ordinarie utdelning
2011-03-17 Ordinarie utdelning
2010-03-19 Ordinarie utdelning
2009-03-13 Ordinarie utdelning
2008-03-14 Ordinarie utdelning
2007-03-16 Ordinarie utdelning
2006-03-10 Ordinarie utdelning
2005-03-11 Ordinarie utdelning
2004-03-12 Ordinarie utdelning
2003-03-07 Ordinarie utdelning
2002-03-08 Ordinarie utdelning
2001-03-16 Ordinarie utdelning
2000-03-10 Ordinarie utdelning
1999-03-12 Ordinarie utdelning
2021-10-27 17:00:00
Sparebanken Vest har i tredje kvartal 2021 et resultat før skatt på 811 (551)
millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 13,8 (10,5) %. Resultatet er
godt drevet av økt optimisme blant person- og bedriftskunder på Vestlandet.
Dette fører til at banken for andre kvartal på rad har tilbakeføringer på
tidligere tapsavsetninger. Banken har en god volumvekst innenfor alle
forretningsområder i tredje kvartal.

Kostnadsutviklingen i tredje kvartal er også god med samlede kostnader på 383
(347) millioner kroner. Dette inkluderer knappe 17 millioner kroner til drift og
videreutvikling av konseptet Bulder. Tilknyttede og heleide selskaper fortsetter
den positive utviklingen og bidrar med totalt 84 millioner kroner i kvartalet.

Ved utgangen av kvartalet er bankens rene kjernekapitaldekning på 17,7 (17,8) %.
Gjeldende krav er på 14,2 %.

- Vi fortsetter å se en bedring i økonomien på Vestlandet, og Sparebanken Vest
kan se tilbake på nok et sterkt kvartal. Det er fjerde kvartal på rad at vi
leverer en egenkapitalavkastning på over 13 prosent, noe som er betydelig over
bankens langsiktige mål på 12 prosent. Vi fortsetter den gode
resultatutviklingen innenfor alle forretningsområder, sier Jan Erik Kjerpeseth,
konsernsjef i Sparebanken Vest.

Fortsatt reduserte tap
I kvartalet har banken en samlet tilbakeføring av individuelle og modellbaserte
nedskrivninger på 22 millioner kroner.


- Den positive utviklingen med reduksjon i tap fortsetter med tilbakeføringer av
individuelle tapsavsetninger for tredje kvartal på rad. I personmarkedet har det
vært en positiv nedgang i mislighold og restanse de siste seks kvartalene, og i
bedriftsmarkedet er det en positiv risikoutvikling, samt økt betjeningsevne og
innfrielser av risikoutsatte engasjement innenfor shipping og næringseiendom,
sier Kjerpeseth.

Solid vekst i utlån
Brutto utlån økte med 17,5 milliarder kroner siden tredje kvartal 2020, noe som
tilsvarer en 12 måneders vekst på 9,7 prosent. Utlån til personmarkedet økte med
3,4 % i kvartalet, og har en vekst på 10,4 % siste tolv måneder. For
bedriftsmarkedet er veksten på henholdsvis 2,1 % og 7,4 %.

Mobilbankkonseptet Bulder fortsetter veksten mot målet om 20 milliarder i utlån
innen utgangen av 2021, og hadde i underkant av 15 milliarder i boliglånsvolum
ved utgangen av tredje kvartal.

- Bulder Bank fortsetter veksten og tar markedsandeler. I Kantars landsdekkende
undersøkelse oppgir hver fjerde nordmann å ha kjennskap til Bulder, og i
bankbytteundersøkelsen til Amedia ligger Bulder på sjetteplass. Det viser at
konseptet har fått et solid fotfeste, og er noe mange vurderer når de skal bytte
bank, sier Kjerpeseth.

Oppgradert kredittvurdering
28. september annonserte kredittanalysebyrået Moody's en oppgradering av
Sparebanken Vests rating av langsiktige innskudd, senior usikret gjeld og
motpartsrisiko til Aa3. Det plasserer banken på øverste nivå blant norske
sparebanker.

- Dette er et resultat av svært solid bankhåndverk over tid. Oppgraderingen
kommer som følge av bedret risiko i utlånsporteføljen, redusert eksponering mot
volatile bransjer og lavere andel misligholdte og tapsutsatte utlån. I tillegg
trekkes bankens satsning på Bulder frem som noe som øker vår geografiske
tilstedeværelse, sier Kjerpeseth.

Økte rammer for bidrag til frivillighet, lag og foreninger
Finansdepartementet vurderte i september at usikkerheten knyttet til norsk
økonomi var redusert, og at norske banker kunne forholde seg til ordinære rammer
for utbytte etter 30. september. Basert på denne vurderingen og bankens
finansielle situasjon ved utgangen av andre kvartal, besluttet styret 1. oktober
i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen å utbetale et utbytte på 193
millioner kroner (1,80 kroner per egenkapitalbevis) og 290 millioner i gaver til
allmennyttige formål.

- Vi er Vestlandets egen bank og skal være ledende på bankdrift for både
innbyggere og næringsliv langs hele vestlandskysten. Sparebankmodellen gjør at
vi samtidig kan gi tilbake en stor del av bankens overskudd til å støtte opp om
og ivareta levende lokalmiljøer på Vestlandet. Med den seneste utdelingen vil
nye 290 millioner tilføres frivillighet, lag, foreninger og prosjekter på
Vestlandet, sier Kjerpeseth.

Resultatforventninger
Styret i Sparebanken Vest forventer at banken kommer styrket ut av nedturen i
norsk økonomi de siste 18-20 månedene. Bankens egenkapitalavkastning er god,
kundetilfredsheten er styrket, og banken har en sterk posisjon i
kapitalmarkedene. Styret forventer at Sparebanken Vests mål om en langsiktig
egenkapitalavkastning på 12 % og en utbyttegrad på inntil 50 %, nås for
regnskapsåret 2021.

Hovedtall tredje kvartal 2021 (tredje kvartal 2020 i parentes)
o Meget sterk egenkapitalavkastning 13,8 (10,5) %
o Godt resultat før skatt 811 (551) MNOK
o Styrket rentenetto 849 (750) MNOK
o Positiv utvikling i provisjonsinntekter 122 (103)
o Gode bidrag fra tilknyttede selskaper 79 (89) MNOK
o God kostnadsutvikling 383 (347) MNOK
o Tilbakeføringer på utlån og garantier -22 (76) MNOK
o Solid ren kjernekapitaldekning 17,7 (17,8) %
o Resultat pr. egenkapitalbevis 2,31 (1,59)

Sparebanken Vests presentasjon av regnskapstall for tredje kvartal presenteres
klokken 10:00 den 28. oktober. Presentasjon kan følges her:
https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/webcast. Spørsmål til
kvartalspresentasjon adresseres etter presentasjonen, send spørsmål til:
investorrelations@spv.no.

For fullstendig rapport for tredje kvartal, vennligst besøk
https://www.spv.no/om-oss/investor-relations.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, tlf.: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør, CFO, tlf.: 952 65 971
Hans Olav Ingdal, direktør økonomi og IR, tlf.: 948 09 328
Hanne Dankertsen, kommunikasjonsdirektør, tlf.: 994 49 173

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og
dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen
som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 34 steder i
Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper
er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt
over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral
rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.