17:13:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Brøndbyernes IF Fodbold bedriver fotbollsverksamhet via klubblaget Brøndby IF. Företaget genererar intäkter från biljettförsäljning, varor, mediarättigheter, sponsor- och reklamintäkter och spelarkontrakt. Verksamhet bedrivs för både herr och dam i olika åldrar. Klubben bildades under 1978 och spelar på Brøndby arena.

Kalender

2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-08 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-01 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-03-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-09-09 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-16 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-03-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-03 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-03-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-03 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-03-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2017-03-30 Årsstämma 2017
2017-03-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-07 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2016-04-06 Årsstämma 2016
2016-03-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-03-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-10 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2013-04-04 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2012-04-18 Ordinarie utdelning BIF 0.00 DKK
2011-04-01 Ordinarie utdelning
2010-04-09 Ordinarie utdelning
2020-01-23 09:13:54

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 23. januar 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 04/2020

Brøndby IF – offentliggørelse af prospekt

Ole Palmå, Brøndby IF’s administrerende direktør, udtaler:

- Vi glæder os over, at vi i forbindelse med igangsættelsen af den annoncerede kapitaludvidelse kan meddele, at vi på forhånd har fået tilsagn, der sikrer et provenu på minimum 102,8 mio. kr., heraf 93,2 mio. kr. relateret til konvertering af gæld. Derudover håber vi med kapitaludvidelsen at styrke kapitalberedskabet til understøttelse af den fremtidige drift, samt til at vi kan igangsætte renoveringen af Sydsiden og dermed få genskabt den fulde tilskuerkapacitet til glæde for fans og sponsorer. Vi håber, at flest mulige vil deltage i kapitaludvidelsen, så vi kan give Brøndby IF et stærkt udgangspunkt for de kommende sæsoner.

Hovedpunkter i kapitaludvidelsen

Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 312.225.190 stk. nye aktier til 0,50 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S i forholdet 1:1, således at én eksisterende aktie giver ret til tegning af én ny aktie til 0,50 kr. per aktie.

  • Kapitaludvidelsen gennemføres, efter at Brøndby IF’s bestyrelse i dag den 23. januar 2020 har truffet beslutning om at udnytte den af generalforsamlingen besluttede bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital med op til 312.225.190 stk. nye aktier a nom. 0,50 kr. med fortegningsret til selskabets aktionærer.
  • Hver aktionær med én aktie får tildelt en tegningsret; én tegningsret giver ret til tegning af én ny aktie a nom. 0,50 kr.
  • Prisen per ny aktie er 0,50 kr.
  • Det maksimale beløb, der kan tegnes af alle Brøndby IF’s aktionærer og investorer, vil give Brøndby IF et bruttoprovenu på 156,1 mio. kr.
  • Der er modtaget bindende tegningstilsagn således, at der i alt tegnes minimum 205,6 mio. stk. aktier, svarende til et minimumsprovenu på 102,8 mio. kr.

Årsag til kapitaludvidelsen

Årsagen til kapitaludvidelsen er, at Brøndby IF ønsker at nedbringe sin rentebærende gæld og sikre det fornødne kapitalberedskab til at kunne gennemføre Selskabets strategi om at være den topklub, der leverer den bedste fan- og sponsoroplevelse i 3F Superligaen ved at fastholde et højt investerings- og omkostningsniveau i de kommende år i relation til Superligatruppen og Brøndby Masterclass samt i faciliteter og aktiviteter i og omkring Brøndby Stadion.

Anvendelse af nettoprovenu

Selskabet har modtaget bindende tilsagn om tegning af Aktier ved konvertering af gæld for i alt 93,2 mio. kr., hvilket såfremt kapitaludvidelsen gennemføres, vil medføre at gælden reduceres tilsvarende. Yderligere tegning vil ske mod kontant betaling og nettoprovenuet relateret hertil vil Brøndby IF, såfremt kapitaludvidelsen gennemføres, allokere på følgende måde:

  • Indfri lån, inklusive renter, for cirka 5,2 mio. kr.
  • Styrke likviditetsberedskabet, der skal understøtte driften i regnskabsåret 2020
  • Investere i renovering af den nedre del af Sydsiden og den del af nordtribunen, der huser udeholdets fans, med henblik på at kunne genetablere ståpladserne i de to afsnit og reetablere kapaciteten. Ledelsen anser Sydsiden som værende et bærende element for den unikke stemning på Brøndby Stadion, og prioriterer derfor denne investering højt
  • Yderligere styrke Brøndby Masterclass samt det generelle likviditetsberedskab

Tidsplan

Tidsplan
24. januar 2020 Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier, inkl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på to handelsdage)
27. januar 2020 Første dag for handel med Eksisterende Aktier, ekskl. Tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på to handelsdage)
27. januar 2020 Optagelse af Tegningsretter til handel
28. januar 2020 Tildelingstidspunkt for Tegningsretter
29. januar 2020 Tegningsperioden starter
7. februar 2020 Handelsperioden med Tegningsretter slutter
11. februar 2020 Tegningsperioden slutter
13. februar 2020 Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
17. februar 2020 Afregning
17. februar 2020 Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen
18. februar 2020 Første handelsdag for Udbudte Aktier

­Prospektet

Prospektet, der beskriver Brøndby IF, den aktuelle situation, udbudsvilkårene og risikofaktorerne forbundet med investering i aktierne, er tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.brondby.com med visse begrænsninger for investorer uden for Danmark.

  

Kontakt

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.

Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør

Vigtig meddelelse

Prospektet og denne meddelelse er en orientering til Brøndby IF’s aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Brøndby IF. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal træffes uafhængigt af denne meddelelse og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet samt eventuelle ændringer og tillæg hertil.

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Brøndby IF’s aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Brøndby IF finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Brøndby IF’s faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Brøndby IF’s faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Brøndby IF offentliggjorte prospekt eller udbudsmateriale.