14:30:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-17 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning CLBIO 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning CLBIO 0.00 SEK
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning CLBIO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-13 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Ordinarie utdelning CLBIO 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning CLBIO 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Ordinarie utdelning CLBIO 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Ordinarie utdelning CLBIO 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-05 Ordinarie utdelning CLBIO 0.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-20 Årsstämma 2016
2016-04-13 Ordinarie utdelning CLBIO 0.00 SEK
2016-03-08 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-25 Bokslutskommuniké 2014
2015-03-25 Extra Bolagsstämma 2015
2015-03-11 Årsstämma 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Corline Biomedical är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget arbetar med substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna och störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.
2022-04-19 16:23:34

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022. Med anledning av den fortsatta situationen med Covid-19 och förlängningen av den tillfälliga lagen avseende bolagsstämmor har styrelsen beslutat att årsstämman även i år ska genomföras utan fysisk närvaro. Aktieägarna utövar därmed sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. Däremot kommer ett informationsmöte att hållas enligt nedan, varvid aktieägarna kommer att få information och möjlighet att ställa frågor.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

 • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 maj 2022,
 • dels anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast tisdagen den 17 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs måndagen den tisdagen den 10 maj 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 12 maj 2022 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att poströsta.

Postomröstning

Aktieägare kan enbart utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.corline.se och hos Bolaget. Någon separat anmälan behöver således inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolagets ombud via e-post till elsa.malmqvist@lindahl.se alternativt postas till Advokatfirman Lindahl KB, att: Elsa Malmqvist, Box 1203, 751 42 Uppsala. Märk kuvertet med ”Årsstämma 2022 Corline Biomedical AB”. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 maj 2022. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt ”Ombud” nedan iakttas.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud

För aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska daterad fullmakt för ombudet utfärdas. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolaget tillsammans med poströstsformuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.corline.se.

Digitalt informationsmöte

Mot bakgrund av att årsstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro kommer ett digitalt informationsmöte hållas kl. 15.00 den 16 maj 2022, då en sedvanlig presentation kommer att hållas av Bolagets VD Henrik Nittmar. Representanter från styrelsen och valberedningen kommer även att finnas tillgängliga på detta möte. På mötet kommer deltagande aktieägare även få möjlighet att ställa frågor till Bolaget. Aktieägare som vill delta på detta informationsmöte ombeds sända ett mail till elsa.malmqvist@lindahl.se. Länk till mötet kommer att sändas ut till de som har anmält intresse att delta.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 21 490 819 registrerade aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av justeringsperson/er
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 3. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 4. Beslut om valberedning
 5. Beslut om optionsprogram till anställda och nyckelpersoner
 6. Beslut om optionsprogram till styrelseledamöter
 7. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen – bestående av de tre största ägarna per 1 september 2021 – föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman. Elsa Malmqvist, biträdande jurist på Advokatfirman Lindahl, föreslås utses till protokollförare.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Annika Sunnanväder, eller den som styrelsen utser vid Annika Sunnanväders förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna  

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Gunilla Ekström och Henrik Krook. Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter eller till styrelsesuppleanten.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Adam Dahlberg, Lars Sunnanväder, Gunilla Ekström, Henrik Krook och Magnus Nilsson som ordinarie ledamöter och omval av Annika Sunnanväder som styrelsesuppleant för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Därutöver föreslås nyval av Thomas Lifvendal som ordinarie ledamot. Till styrelseordförande föreslås Adam Dahlberg.

Tomas Lifvendahl, född 1968, är civilekonom från Stockholms Universitet. Han har lång erfarenhet av att utveckla små bolag, såväl noterade som onoterade, som investerare och styrelseledamot. Tomas har arbetat med grön energiproduktion de senaste 10 åren samt investerare i olika biotech-bolag däribland XSpray Pharma AB. Han är idag styrelseordförande i Tripod Energy AB.

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Lars Kylberg.

Punkt 11 – Beslut om valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför årsstämman 2023 tillsätter en valberedning. Det föreslås att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2022 och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut:

 • förslag till styrelseledamöter;
 • förslag till styrelseordförande;
 • förslag till styrelsearvoden;
 • förslag till revisor;
 • förslag till revisorsarvode;
 • förslag till ordförande på årsstämman; och
 • förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Punkt 12 – Beslut om optionsprogram till anställda och nyckelpersoner

Bakgrund och information om incitamentprogrammet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram för ledningsgrupp, anställda och andra nyckelpersoner genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet), enligt de villkor som presenteras nedan.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets anställda och/eller nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktie. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Programmet har beretts av Bolagets styrelse i dialog med externa rådgivare.

Programmet utgör första delen av ett treårigt incitamentprogram, där avsikten är att ytterligare teckningsoptioner kommer att ges ut på årsstämman 2023 respektive 2024. De närmare villkoren för dessa framtida optioner kommer emellertid att redovisas i samband med kallelsen till respektive årsstämma.

Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande till vidareöverlåtelse

Förslaget innebär att årsstämman föreslås fatta beslut om en riktad emission av högst 171 927 teckningsoptioner till Bolaget. Förslaget innebär även att Bolaget tillåts att överlåta dessa optioner vidare till deltagare i programmet, varvid marknadsmässig ersättning beräknad enligt den s.k. Black & Scholes-modellen (vid tidpunkten för överlåtelsen) ska erläggas av deltagare i samband med förvärv av teckningsoptioner från Bolaget. Styrelseledamöter får inte delta i nu föreslaget program.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.

2. Bolaget ges rätt att överlåta optionerna vidare till deltagare i programmet med de högsta antalet teckningsoptioner per individ i varje personalkategori enligt nedan:

- vd: högst 42 982 stycken

- ledningsgrupp: 13 754 stycken

- andra anställda: 6 017 stycken

Antalet optioner som en person ska kunna erbjudas ska bestämmas av styrelsen, varvid kriterierna nedan ska beaktas.

 • Utbildning
 • Erfarenhet
 • Förväntad betydelse för Bolagets verksamhet
 • Ansvarsnivå

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 31 maj 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

5. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om de sedermera överlåts till deltagare i incitamentprogram ska emellertid marknadsvärdet för teckningsoptionerna erläggas av förvärvaren, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas. Vidare ska, om teckningsoptionerna överlåts till deltagare, ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 20 kronor. Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 december 2025.

8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 21 490,875 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga (Bilaga Optionsvillkor).

Utspädning

Bolaget har för närvarande 21 490 819 registrerade aktier och röster. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget öka med sammanlagt 171 927 stycken och aktiekapitalet med 21 490,875 kronor. Utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till 0,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bolaget har inga pågående tidigare beslutade incitamentsprogram, men i punkt 13 nedan föreslås ett program för vissa av styrelseledamöterna.

Kostnader för de nu föreslagna incitamentsprogrammen

Incitamentsprogrammen i punkt 12 och 13 har utformats i samråd med externa legala rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 100 000 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Eftersom teckningsoptionerna kommer att överlåtas till deltagarna till marknadsvärde bedöms några kostnader i form av sociala avgifter eller liknande inte komma att uppkomma för Bolaget till följd av incitamentprogrammet.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.


 

Punkt 13 – Beslut om optionsprogram till styrelseledamöter

Bakgrund och information om incitamentprogrammet

Aktieägare representerande cirka 26 procent av aktierna i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram för vissa av styrelseledamöter genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet), enligt de villkor som presenteras nedan.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets styrelseledamöter har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktie. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Programmet har beretts av aktieägare i dialog med externa rådgivare.

Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande till vidareöverlåtelse

Förslaget innebär att årsstämman föreslås fatta beslut om en riktad emission av högst 60 000 teckningsoptioner till Bolaget. Förslaget innebär även att Bolaget tillåts att överlåta dessa optioner vidare till deltagare i programmet, varvid marknadsmässig ersättning beräknad enligt den s.k. Black & Scholes-modellen (vid tidpunkten för överlåtelsen) ska erläggas av deltagare i samband med förvärv av teckningsoptioner från Bolaget.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.

2. Bolaget ges rätt att överlåta optionerna vidare till Bolagets styrelseledamöter med högst 20 000 teckningsoptioner vardera till Gunilla Ekström, Henrik Krook och Magnus Nilsson.

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade deltagare i styrelsen och öka deras engagemang för uppdraget och verksamheten.

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 31 maj 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

5. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om de sedermera överlåts till deltagare i incitamentprogram ska emellertid marknadsvärdet för teckningsoptionerna erläggas av förvärvaren, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas. Vidare ska, om teckningsoptionerna överlåts till deltagare, ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 20 kronor. Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 december 2025.

8. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 7 500 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga (Bilaga Optionsvillkor).

Utspädning

Bolaget har för närvarande 21 490 819 registrerade aktier och röster. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget öka med sammanlagt 60 000 stycken och aktiekapitalet med 7 500 kronor. Utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till ca 0,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bolaget har inga pågående tidigare beslutade incitamentsprogram, men i punkt 12 ovan föreslås ett program för anställda och nyckelpersoner.

Kostnader för de nu föreslagna incitamentsprogrammen

Incitamentsprogrammen i punkt 12 och 13 har utformats i samråd med externa legala rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till högst 100 000 kronor (exklusive mervärdesskatt).

Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna och registrering vid Bolagsverket.

Eftersom teckningsoptionerna kommer att överlåtas till deltagarna till marknadsvärde bedöms några kostnader i form av sociala avgifter eller liknande inte komma att uppkomma för Bolaget till följd av incitamentprogrammet.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband beslutets verkställande och i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv och underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Bolagets VD föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 12 och 13 (optionsprogram för anställda, nyckelpersoner och styrelseledamöter) krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 (bemyndigande) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 8 maj 2022, till adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala eller via e-post till henrik.nittmar@corline.se. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med fredagen den 13 maj 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. Aktieägare ges även möjlighet att ställa dessa frågor till Bolaget på det digitala informationsmötet, se punkt ”Digitalt informationsmöte” ovan.

Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.corline.se).

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.corline.se samt på Bolagets kontor med adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala, senast tre veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 27 april 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

__________________

Uppsala i april 2022

Corline Biomedical AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Corline, vänligen kontakta:

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90, e-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm.

Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.


 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.