16:00:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Kalender

2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2020-06-15 Årsstämma 2019
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2018
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2017
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2016
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2016-05-25 Årsstämma 2015
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2014
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-04 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-21 Analytiker möte 2014
2014-10-21 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2013
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-21 Analytiker möte 2013
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2012
2013-05-10 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-20 Bokslutskommuniké 2012
2013-03-13 15-7 2013
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-22 Analytiker möte 2012
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2011
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 15-7 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2019-11-29 07:55:00

STOCKHOLM – den 29 november 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2019. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Efter en lång och komplicerad process kunde vi i början av november meddela att den föreslagna kvittningsemissionen för att lösa bolagets konvertibellån nu kan fullföljas. Detta är ett glädjande och fullkomligt avgörande steg i våra ansträngningar för att säkra en långsiktig finansiell uthållighet. Vi bedömer att det efter denna framgång finns goda möjligheter att säkra det återstående behovet av kapital för bolagets fortsatta drift. Karolinska Developments portfölj har en fortsatt god riskspridning och hög potential, och nu kan vi åter lägga fullt fokus på vårt ägararbete. Den framgångsrika noteringen av Aprea Therapeutics i USA synliggör att vårt långsiktiga engagemang som ägare kan bidra till att skapa betydande värden. Vi ser nu fram emot en rad viktiga resultat från pågående kliniska studier av potentiellt banbrytande läkemedelskandidater från såväl Aprea som andra portföljbolag samt att initiera samarbetet med Sino Biopharma för att öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Karolinska Developments CFO Fredrik Järrsten utsågs till vice VD (juli 2019).
 • Karolinska Development offentliggjorde prospekt och senare även tilläggsprospekt avseende en riktad nyemission till bolagets konvertibelinnehavare (juli och september 2019).
 • Teckningstiden för den riktade nyemissionen till bolagets konvertibelinnehavare förlängdes i flera steg under tredje kvartalet till och med den 14 oktober 2019 (juli - september 2019). Ytterligare förlängningar av teckningstiden skedde efter kvartalets utgång, se Väsentliga händelser efter kvartalets utgång nedan.
 • Dilafor rekryterade den första patienten i en fas 2b-studie av tafoxiparin i gravida kvinnor som planeras för induktion av förlossning (juli 2019).
 • Forendo Pharma meddelade att Sunstone Life Science Ventures går med i det befintliga internationella investerarsyndikatet och har gjort en investering på 5 miljoner euro.  Den nya finansieringen gör det möjligt för Forendo Pharma att fortsätta sitt ledande endometrios-program, FOR-6219, en HSD17B1-enzymhämmare, till nästa fas av kliniska studier efter den framgångsrika avslutningen av sin fas 1a-studie tidigare i år (juli 2019).
 • Aprea Therapeutics tillkännagav utnämningen av Scott Coiante till Senior Vice President och Chief Financial Officer (augusti 2019).
 • Forendo Pharma meddelade start av 1b-studie för sitt ledande endometrios-program, FOR-6219 (augusti 2019).
 • Promimic meddelade att företagets första ortopediska implantat som använder HAnano Surface har blivit godkänt av det amerikanska läkemedelsverket FDA (augusti 2019).
 • Aprea Therapeutics meddelade att bolaget lämnat in en ansökan till United States Securities and Exchange Commission (SEC) gällande en potentiell notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Global Select Market, USA (augusti 2019).  

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Aprea Therapeutics meddelade fastställt pris, USD 15 per aktie i samband med noteringen på Nasdaq Global Select Market, USA (oktober 2019).
 • OssDsign meddelade att de erhållit 510(k) godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för att marknadsföra OssDsign Cranial PSI Accessories i USA (oktober 2019).
 • Karolinska Development avyttrade det indirekta innehavet, genom KDev Investments och KCIF Co-Investment Fund, om 1% i portföljbolaget Asarina Pharma. Transaktionen kommer endast ha en marginell påverkan på Karolinska Developments nettoresultat (oktober 2019).
 • I november offentliggjordes att konvertibelinnehavare i Karolinska Development ingått avtal om kvittning och återköp av 94 procent av utestående konvertibellån. Utfallet för den första delregistreringen i den riktade nyemissionen, visar att konvertibelinnehavare har tecknat sig för aktier motsvarande 208 miljoner kronor i nominellt värde av Bolagets konvertibellån. Beaktat återstående teckningsåtaganden och ett återköp motsvarande 6,5 % av konvertibellånet så återstår endast 4,3 % av konvertibellånet. Teckningsperioden i den riktade nyemissionen förlängdes samtidigt till den 12 december 2019. Den riktade nyemissionen kommer inte att resultera i att några likvida medel tillförs bolaget. Bolaget arbetar därför intensivt med ett antal alternativ för att finansiera det utestående kapitalbehovet efter att den Riktade nyemissionen är genomförd. Den kortsiktiga finansieringen förväntas ske genom en nyemission och/eller en kortfristig kreditfacilitet (november 2019).
 • Karolinska Development offentliggjorde tilläggsprospekt avseende den riktade nyemissionen till bolagets konvertibelinnehavare (november 2019).
 • OssDsign rapporterade gynnsamma uppföljningsdata för OSSDSIGN Cranial PSI (november 2019).

Finansiell sammanfattning

Tredje kvartalet

 • Periodens resultat, nettoresultatet, under tredje kvartalet uppgick till SEK -14,6 miljoner (SEK 4,1 miljoner under tredje kvartalet 2018). Resultatet per aktie var SEK -0,2 (SEK 0,1 miljoner under tredje kvartalet 2018).
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK 10,4 miljoner (SEK 1,0 miljoner under tredje kvartalet 2018).
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 012,5 miljoner i slutet av september 2019, en ökning med SEK 17,2 miljoner från SEK 995,3 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid samma tidpunkt till SEK 669,7 miljoner, en ökning med SEK 17,7 miljoner från SEK 652,0 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,7 miljoner under tredje kvartalet 2019 (SEK 0,7 miljoner under tredje kvartalet 2018).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det tredje kvartalet uppgick till SEK 9,1 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under tredje kvartalet uppgick till SEK 87,9 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 15,3 miljoner under tredje kvartalet och uppgick till SEK 20,8 miljoner per den 30 september 2019.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 270,2 miljoner per den 30 september 2019.

Bokslutskommunikén för Karolinska Development AB för perioden januari – september 2019 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 29 november 2019 klockan 07:55.