15:46:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-11-14 Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-08-29 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-05-15 Årsstämma 2025
2025-04-30 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-04 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-21 Analytiker möte 2014
2014-10-21 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-21 Analytiker möte 2013
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-10 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-20 Bokslutskommuniké 2012
2013-03-13 15-7 2013
2012-11-22 Analytiker möte 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 X-dag ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 15-7 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla behandlingsmetoder för sjukdomar som klassas som livshotande eller funktionsnedsättande. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2019-11-20 18:45:00

STOCKHOLM, SVERIGE – 20 november 2019. Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) meddelar idag att utfallet för den första delregistreringen i den pågående riktade nyemissionen visar att konvertibelinnehavare har tecknat sig för aktier motsvarande 208 miljoner kronor i nominellt värde av Bolagets konvertibellån. Beaktat återstående teckningsåtaganden och ett återköp motsvarande 6,5 % av konvertibellånet så återstår endast 4,3 % av konvertibellånet. Konvertibelinnehavare har möjlighet att teckna sig i den riktade nyemissionen fram tills den 12 december 2019, varför denna andel kan komma att minska ytterligare.

Styrelsen i Karolinska Development beslutade den 29 maj 2019 att, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, genomföra en riktad nyemission av B-aktier till innehavare av Bolagets konvertibel 2015/2019 (”Riktade nyemissionen”). Teckningsperioden för den första delregistreringen i den Riktade nyemissionen avslutades den 15 november 2019. Konvertibelinnehavare har tecknat 78 770 586 B-aktier genom den Riktade nyemissionen, motsvarande 208 miljoner kronor i nominellt värde av Bolaget konvertibellån eller 63,3 % av det utestående konvertibellånet vid tidpunkten för offentliggörandet av den Riktade nyemissionen.

Genom den Riktade nyemissionen ökar aktiekapitalet i Karolinska Development med 787 705,86 kronor till 1 431 893,23 kronor och det totala antalet aktier ökar med 78 770 586 aktier till 143 189 323 aktier efter att emissionen delregistrerats hos Bolagsverket.

Konvertibelinnehavare som tecknat aktier i den första delregistreringen kommer att erhålla aktier omkring den 25 november 2019.

Återstående konvertibellån

Sino Biopharmaceutical Limited och Chia Tai Resources Limited (tillsammans ”Sino Biopharma”) har fortsatt åtagit sig att avyttra inte mer än 61,6 miljoner kronor av sitt konvertibellån som de inte har möjlighet att kvitta i den Riktade nyemissionen, som en konsekvens av att deras andel av rösterna inte får överstiga 49 procent, till en tredje part (”Kvarvarande konvertibellån”). Sino Biopharma åtar sig även fortsatt att säkerställa att denna tredje part tecknar aktier av serie B genom kvittning av Kvarvarande konvertibellån under teckningsperioden i den Riktade nyemissionen. Sino Biopharma har även inom sitt teckningsåtagande åtagit sig att kvitta minst 59,2 miljoner kronor av konvertibellånet i samband med att tredje parten tecknar sig för aktier och således ger Sino Biopharma ytterligare utrymme att teckna aktier utan dess andel av rösterna överstiger 49 procent av rösterna i Bolaget. Hela Sino Biopharmas konvertibellån kommer således att kvittas inom ramen för den Riktade nyemissionen.               

Karolinska Development har vidare genomfört ett återköp (”Återköpet”) av konvertibellån från Paradigm Capital SICAV, Paradigm Capital LP och Europäische Marketing und Finanzmanagement motsvarande 6,5 % av det utestående konvertibellånet vid tidpunkten för offentliggörandet av den Riktade nyemissionen.

Beaktat återstående åtaganden från Sino Biopharma och Återköpet så återstår 4,3 % av konvertibellånet.

Konvertibelinnehavare har möjlighet att teckna sig i den Riktade nyemissionen fram tills den 12 december 2019.


Rådgivare

DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade nyemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com


TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 20 november 2019 klockan 18.45.