19:35:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-30 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-02-24 14:45:00

I det pressmeddelande som publicerades den 22 februari 2022 saknades bilagan med kallelsen. Kallelsen är bifogad detta pressmeddelande som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet. Kompletteringen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ)

 Aktieägarna i LIDDS AB (publ) (org.nr 556580-2856) (”Bolaget” eller ”LIDDS”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 mars 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler på Uppsala Business Park med besöksadress Rapsgatan 7, Uppsala.

 Deltagande vid den extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 3 mars 2022.
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: LIDDS AB (publ), Att. Jenni Björnulfson, Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post till info@liddspharma.com senast måndagen den 7 mars 2022.

 Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Aktieägare kan delta och rösta på bolagsstämman personligen eller genom ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta vid bolagsstämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast måndagen den 7 mars 2022. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

 Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original, tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman och ska uppvisas senast vid inträdet till den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.liddspharma.com samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Ombud för juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens registreringsbevis och/eller andra behörighetshandlingar utvisande rätten att handla å den juridiska personens vägnar.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 33 989 791 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

 Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Jan Törnell väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler (punkt 7)

Bakgrund till förslaget

Den 22 februari 2022 offentliggjorde Bolaget att det har ingått ett avtal (”Finansieringsavtalet”) med Nice & Green S.A., ett privat schweiziskt bolag som specialiserat sig på skräddarsydda finansieringslösningar (“N&G”). Enligt Finansieringsavtalet har N&G åtagit sig att teckna sig för konvertibler med ett totalt nominellt belopp om upp till 40 800 000 kronor, fördelat på fyra trancher om 10 200 000 kronor vardera. Enligt Finansieringsavtalet har Bolaget åtagit sig att verka för att aktieägarna vid bolagsstämma i Bolaget beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler.

Av registreringstekniska skäl måste varje beslut om emission av konvertibler ange en lägsta konverteringskurs. Denna lägsta konverteringskurs utgör vid varje emissionsbeslut grund för beräkningen av det maximala antalet aktier som kan tillkomma vid konvertering av utgivna konvertibler. Enligt Finansieringsavtalet ska konvertiblerna kunna konverteras till aktier till en konverteringskurs motsvarande det högsta av (i) en särskild minimikurs som kommer att beräknas baserat på bl.a. antalet utestående trancher enligt Finansieringsavtalet och bolagsordningens gränser vid tidpunkten för utgivandet av respektive konvertibel (”Minimikursen”) och (ii) 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de sex handelsdagar som föregår begäran om konvertering.

Om det föreslagna bemyndigandet godkänns, och baserat på den initiala Minimikursen enligt ovan, ska styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma kunna besluta om emissioner av konvertibler som ger rätt till konvertering till maximalt 25 760 209 aktier. Det ska dock noteras att så länge 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de sex handelsdagar som föregår begäran om konvertering överstiger Minimikursen kommer den sålunda beräknade konverteringskursen att tillämpas och antalet aktier som tillkommer vid konvertering kommer då att understiga maxantalet enligt ovan. För ytterligare information om Finansieringsavtalet hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 22 februari 2022.

Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av konvertibler i Bolaget. Sådan emission ska endast kunna ske i enlighet med Finansieringsavtalet och det antal aktier som ska kunna tillkomma vid konvertering av sålunda emitterade konvertibler ska uppgå till maximalt 25 760 209 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att avropa trancher i enlighet med Finansieringsavtalet och att därigenom kunna tillgodose det behov av flexibel finansiering som Bolagets produktutvecklingsverksamhet kräver.

Styrelsen föreslår att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till LIDDS AB (publ), Att. Jenni Björnulfson, Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post till info@liddspharma.com.

 Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.liddspharma.com senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

 Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________________________________

Uppsala i februari 2022

LIDDS AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta

Nina Herne, VD
Tel: +46 (0)70 714 74 57,
E-post: nina.herne@liddspharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)708 55 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB.
Tel: [+46] 8 121 576 90
E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022, kl 14.45 CET.

LIDDS i korthet:
LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid®-teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.