09:21:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Kalender

2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2021-04-07 19:05:00

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 7 april 2021 kl. 20.05 (EEST)

Nexstim Abp: Slutligt utfall av den lyckade företrädesemissionen

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA , HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN

Enligt det slutliga utfallet av Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) företrädesemission som avslutades 29 mars 2021 i Sverige och 31 mars 2021 i Finland (”emissionen”), övertecknades emissionen med 178,13 procent i förhållande till antalet tilldelade nya aktier. Av de tilldelade 219 811 378 nya aktierna (”emissionsaktierna”) tecknades 209 141 144 aktier (cirka 95,15% av emissionsaktierna) med teckningsrätt, varefter de återstående 10 670 234 aktierna (cirka 4,85% av emissionsaktierna) tilldelades enligt emissionsvillkoren till sekundära teckningar av företrädestecknarna. Enligt det slutliga emissionsutfallet tilldelades inga emissionsaktier till tecknare som tecknade emissionsaktier utan företrädesrätt.

Enligt det slutliga emissionsutfallet tecknade teckningsgaranterna, det vill säga Ossi Haapaniemi med närstående bolag, Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvaltade värdeandelskonton, Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy, vissa styrelseledamöter och medlemmar i ledningsgruppen sammanlagt 105 130 993 aktier, motsvarande cirka 47,83 procent av emissionsaktierna och cirka 3.15  miljoner euro.

 Nexstims emissionslikvid brutto uppgick till cirka 6.6. miljoner euro, av vilken efter avdrag av avgifterna och kostnaderna återstår cirka 6.4 miljoner euro.

Kort om emissionen

  • I Nexstims emission hade bolagets aktieägare företrädesrätt att teckna aktier.
  • Varje aktieägare i Nexstim tilldelades en (1) företrädesrätt att teckna emissionsaktier som kontoförda värdepapper ("teckningsrätt") per varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för emissionen den 10 mars 2021 ("avstämningsdagen").
  • Två (2) teckningsrätter gav innehavaren rätt att teckna en (1) emissionsaktie till teckningspriset 0,03 euro per emissionsaktie ("teckningspriset"). Teckningspriset för de emissionsaktier som registreras hos Euroclear Sweden och noteras på Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Growth Market Sweden var 0,31 svenska kronor per emissionsaktie.
  • Bolaget erbjöd därmed aktieägarna högst 219 811 378  nya aktier för teckning med aktieägarnas företrädesrätt.
  • Teckningstiden inleddes den 15 mars 2021 kl. 9.30 finsk tid (8.30 svensk tid) och avslutades den 31 mars 2021 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid) i Finland och den 29 mars 2021 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid ) i Sverige.
  • Teckningsrätterna var fritt överlåtbara och handlades på Nasdaq Helsinki Oy:s marknadsplats First North Growth Market Finland ("First North Finland") (handelsnamn NXTMHU0121) och på Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Growth Market Sweden ("First North Sweden") (handelsnamn NXTMS TR) mellan den 15 mars 2021 och den 24 mars 2021.

Godkännande av teckningar och tilldelning av emissionsaktierna

I emissionen inkom teckningar på totalt 391 543 431 aktier, vilket motsvarar cirka 178,13 procent av de tilldelade emissionsaktierna. På First North Finland utnyttjades cirka 78,16 procent av teckningsrätterna och på First North Sweden cirka 16,98 procent av teckningsrätter, varigenom cirka 95,15 procent av emissionsaktierna tecknades med teckningsrätter.

Nexstims styrelse godkände 7 april 2021 teckningarna av 209 141 144 emissionsaktier med teckningsrätter samt enligt emissionsvillkoren godkända företrädestecknares sekundära teckningar av 10 670 234 emissionsaktier. Till den del som bolaget på grund av överteckningen inte tilldelade en investerare emissionsaktier som tecknats och betalts enligt teckningsorder, returnerar bolaget teckningspriset för de icke tilldelade emissionsaktierna till investerarna enligt emissionsvillkoren.

Mikko Karvinen, vd för Nexstim Abp, lämnade följande kommentar: ”Jag vill tacka aktieägarna för deras förtroende för företrädesemissionen. Vi är mycket nöjda med resultatet av aktieemissionen och möjligheten som de insamlade medlen erbjuder för att fortsätta implementeringen av vår förnyade strategi. Vi är övertygade om att det idag finns ett större behov än någonsin av vår unika teknik med E-fältbaserad navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS), som möjliggör individanpassad och effektiv behandling av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.”

Registrering av emissionsaktierna och inledande av handel

Emissionsaktierna berättigar till aktieägarrättigheter i bolaget från och med datumet för registrering i handelsregistret, vilket sker uppskattningsvis 12 april 2021. Emissionsaktierna levereras och slås samman i Euroclear Finlands värdeandelssystem uppskattningsvis 13 april 2021, och handeln med emissionsaktierna tillsammans med de existerande aktierna inleds på First North Finland uppskattningsvis 13 april 2021. Emissionsaktierna levereras och slås samman i Euroclear Swedens depåsystem uppskattningsvis 16 april 2021, och handeln med emissionsaktierna tillsammans med de existerande aktierna inleds på First North Sweden uppskattningsvis 14 april 2021.

Genom emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 219 811 378 aktier från 439 622 756 aktier till totalt 659 434 134 aktier.


NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande       


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Viktig information

Informationen som ingår häri får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Sydafrika, Holgkong, Japan, Canada, Singapore, Nya Zeeland eller Förenta Staterna. Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Nexstim Abp ("Bolaget") ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Bolaget åtar sig inte något ansvar för eventuella överträdelser av sådana restriktioner.

Detta meddelande innehåller varken ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera, eller teckna, eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera eller teckna några som helst värdepapper och ingen försäljning av värdepapper kommer att göras i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan inbjudan eller en sådan försäljning skulle vara lagstridigt innan registrering eller kvalificering som följer av värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion.

Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, är detta meddelande riktat mot endast sådana parter som nämnas av kvalificerade investerare som under Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (sk. prospektförordningen).

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell marknadsföring ("Föreskriften") i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii) företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2) av Föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta personer"). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.