00:39:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2023-03-31 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
2023-03-10 08:30:00

Yhtiötiedote, Helsinki,10.3.2023 klo 9.30 (EET)

Nexstim Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö") toivottaa osakkeenomistajat tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.3.2023 alkaen kello 10.00 (EEST) Nexstimin pääkonttorilla, Elimäenkatu 9 B (sisäpiha), 4 krs, 00510 Helsinki.   Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 9.30. Paikalla ei ole kahvitarjoilua.

A.   Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1        KOKOUKSEN AVAAMINEN

2        KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

4        KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

5        LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

6      VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

        Toimitusjohtajan katsaus

7        TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8        TILIKAUDEN VOITTO

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1 – 31.12.2022 makseta osinkoa ja että tilikauden tulos kirjataan kertyneet voittovarat -tilille.

9        VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

10        HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”), joka edustaa suurimpia osakkeenomistajia, ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

11        HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

 • suostumuksensa mukaan Tero Weckroth, Timo Hildén, Martin Forss ja Leena Niemistö valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

 • että Leena Niemistö valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Leena Niemistö on riippumaton suhteessa Yhtiöön, mutta ei suhteessa yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin, sillä hän ja hänen määräysvallassaan oleva Kaikarhenni Oy -yhtiö omistavat yhdessä noin 15,45 % (tilanne 26.1.2023) yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä. Muut ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Nimitystoimikunnan yhteinen kanta on, että hallitus kokonaisuudessaan ovat sopivia tehtäväänsä kukin erikseen ja yhdessä, ja että Leena Niemistö on sopiva toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

12      HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä jaksolta seuraavasti:

 • 24 000 euroa ja 12 000 kpl optioita hallituksen puheenjohtajalle;
 • 12 000 euroa ja 8 500 kpl optioita hallituksen jäsenille; ja
 • että kukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule saamaan korvausta toimisestaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa;
 • että hallitusjäsen on oikeutettu palkkioon vain siltä ajanjaksolta kuin hän toimii hallituksen jäsenenä;
 • että yhtiö perustaa hallituksen jäsenille suunnatun optio-ohjelman, joka hinnoitellaan 20 kaupankäyntipäivää yhtiökokouksen päivämäärän jälkeen VWAP Helsingin listan kaupankäynnistä, ja jonka merkintäaika on 1.7.2024-15.12.2029;
 • että sitouttavan optio-ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvan ei kuitenkaan tarvitse olla riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajiin;
 • että vuoden 2023 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä.

Nimitystoimikunta toteaa yhtiökokoukselle, että yhtiön käytännön mukaan rahapalkkio maksetaan neljässä erässä.

Perustettavan optio-ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet ja täten kasvattaa yhtiön arvoa.

Omistajuussuositus

Nimitystoimikunta ehdottaa,

 • että yhtiökokous suosittaa hallitusjäsenille palkkiona maksettujen optioiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

Matkakustannukset

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa,

 • että kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

13        TILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallitus esittää, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt KHT Tiina Puukkoniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen loppuun päättyvän jakson ajaksi. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

14        PÄÄTÖS PALKKION MAKSAMISESTA TILINTARKASTAJALLE

Hallituksen ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön        hyväksymän laskun mukaan.

15      VUODEN 2021 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA ANNETUN JA VUODEN 2022 VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA JATKETUN HALLITUKSEN VALTUUTUKSEN UUDELLEEN JATKAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyistä vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun ja viime vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa jatkettua valtuutusta jatkettaisiin uudelleen ja hallitus valtuutettaisiin päättämään (i) uusien     osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Oikeus osakkeisiin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

 • yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
 • osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä (mukaan lukien kohdan 15 mukainen osakemäärän vähentämistä tarkoittava järjestely), investointien rahoittaminen.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Maksullinen ja maksuton osakeanti: Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti), tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden enimmäismäärä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 300 000 kappaletta, joka vastaa viime vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen jäljellä olevien valtuutusten määrää.

Erityisten oikeuksien antaminen:

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä         1 300 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa ”Osakkeiden enimmäismäärä” mainittuun enimmäismäärään.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen:

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tämän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa tätä päätöstä vastaavan määräisen aiemmin vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    antamisesta, mutta ei muita valtuutuksia.

16         VALTUUTUS LIITTYEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ YHTIÖN JOHDON JA HENKILÖSTÖN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMIEN TOTEUTTAMISEEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Maksullinen ja maksuton osakeanti: Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 787 500 osaketta. Määrä on noin 10,50 % prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen jäsenten, yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.

Valtuutukset eivät kumoa aiemmin myönnettyjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17         YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa Osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 5 luvun 16 §:n mukaisesti. Hallitus ehdottaa lisäksi, että jatkossa yhtiökokouksen fyysisenä kokouspaikkana voisi toimia ainoastaan Helsinki.

Yhtiöjärjestyksen 7§ voimassa oleva sanamuoto:

” 7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman kaupungissa Ruotsissa.”

Yhtiöjärjestyksen 7§ ehdotettu uusi sanamuoto:

7 § Kokouskutsu, kokouspaikka ja osallistumistapa

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingin kaupungissa Suomessa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään kokonaan ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

18        KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

A. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset kokonaisuudessaan, on saatavilla Nexstim Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.nexstim.com/fi/sijoittajat/yhtioekokoukset sekä yhtiön pääkonttorista. Nexstim Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.3.2023. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 14.4.2023 alkaen.

B.   Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön        osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 27.3.2023 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

(a)     yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa https://www.nexstim.com/fi/sijoittajat/yhtioekokoukset tai

(b)     kirjeitse osoitteeseen Nexstim Oyj, ”yhtiökokous”, Elimäenkatu 9B, 00510 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Nexstim Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2023. Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.3.2023 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee

 • olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 21.3.2023.
 • Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nexstim Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää hyvissä ajoin ennen 23.3.2023, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle.
 • pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nexstim Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 23.3.2023 kello 17.00 Ruotsin aikaa (sähköpostitse: ISS@euroclear.com).

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nexstim Oyj, ”yhtiökokous”, Elimäenkatu 9 B, 00510 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä materiaalista on englanninkielistä.

Nexstim Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 10.3.2023 yhteensä 6 715 019 kpl osaketta ja ääntä.

Helsinki 10.3.2023

NEXSTIM OYJ
Hallitus

Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth
Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com