09:00:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-04-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2024-05-30 Årsstämma 2025
2024-05-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2023-04-26 Bokslutskommuniké 2022
2023-03-22 Extra Bolagsstämma 2023
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2022-04-20 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-17 Extra Bolagsstämma 2022
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-14 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-26 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SCAPE 0.00 DKK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-03-27 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Scape Technologies är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserat inom utveckling av tekniska verktyg för den industriella sektorn. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för scanning, testning och kontrollsystem inom större processer. Kunderna består av företagskunder verksamma inom den industriella sektorn. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-05-07 11:44:57

Nasdaq First North Growth Market Denmark
Selskabsmeddelelse nr. 65/2024                                                Odense, 7. maj 2024
*Indeholder intern viden*


Bestyrelsen i Scape Technologies A/S foreslår afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S (“Selskabet”) har besluttet at stille forslag på Selskabets ordinære generalforsamling i maj 2024 om afnotering af Selskabets aktier fra Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Generalforsamlingen indkaldes ved separat meddelelse.


Baggrund for foreslået afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark

Siden den offentlige notering i november 2018 har Selskabet forfulgt de strategiske planer, der blev lagt frem i forbindelse med noteringen. De fleste af produktudviklingsmålene er nået, og nye væsentligt forbedrede produkter er blevet introduceret som planlagt. Salget og de økonomiske resultater er dog blevet negativt påvirket af Covid-19-krisen og afmatningen i den europæiske bilindustri.

Som et af tiltagene for at imødegå denne situation introducerede virksomheden SCAPE Package-Picker til distributions- og logistikmarkedet og igangsatte et nyt og ambitiøst udviklingsprojekt for at introducere en ny platform for robotautomatisering, SCAPE CoCreator. Den første version af SCAPE CoCreator blev introduceret til markedet i april måned.

Derudover vil virksomheden i år introducere nye 3D-scannere på markedet med SCAPEs brand.

Det kombinerede udbud af SCAPE automationsløsninger og SCAPE 3D-scannere vil blive komplementeret med yderligere standardiseret udstyr og komponenter til robotceller og vil skabe basis for at introducere en række komplette og standardiserede SCAPE robotceller til f.eks. CNC maskiner.

Disse strategiske tiltag vil kræve fortsatte investeringer og yderligere kapital for at finansiere den forventede vækst.

Selskabet har løbende sikret yderligere kapital til finansiering af driften og udviklingen af Selskabet. Denne finansiering er primært fremskaffet fra Selskabets hovedaktionær Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd. (”Scape China”) og ikke med First North som kapitalrejsningsplatform, således som det var forventningen ved noteringen i 2018.

Bestyrelsen har observeret, at handlen med Selskabets aktier på First North er lav og pt. handler under den nominelle værdi på aktierne.

Dette fører til en situation, hvor det har begrænset fordel for både Selskabet og dets aktionærer at fortsætte med at have aktierne optaget til handel på en handelsplatform. Den lave handelsvolumen af Selskabets aktier, sammenkoblet med den nuværende stemning på aktiemarkedet, kan potentielt gøre det vanskeligere for virksomheden at skaffe kapital til vækst under gunstige betingelser for aktionærerne.

Ud over den højere administrative byrde, som følger med at være et selskab optaget til handel, forventes det, at en afnotering af Selskabets aktier fra Nasdaq First North Growth Market Denmark vil resultere i en direkte årlig omkostningsbesparelse på omtrent DKK 500.000 - 750.000

Virksomheden sigter efter at opnå en mere rentabel drift til fordel for aktionærerne ved at afnotere aktien, hvilket kan føre til betydelige besparelser, både direkte og indirekte. Dette vil også gøre det muligt at frigive ressourcer og kapital til nye investeringer. Derudover er det forventningen, at der vil kunne tiltrækkes større nye venture investorer, der udelukkende investerer i unoterede aktier.


Foreslået afnoteringsproces
Den foreslåede afnotering af selskabet fra Nasdaq First North Growth Market Denmark vil, udover de faste punkter på dagsordenen, blive behandlet som punkt på den ordinære generalforsamling i maj 2024.

Beslutning om afnotering vil kræve, at to tredjedele (2/3) af de stemmer og den kapital, der er til stede på generalforsamlingen, stemmer for forslaget.

Såfremt forslaget vedtages på generalforsamlingen, vil selskabet anmode Nasdaq First North Growth Market Denmark om at afnotere selskabets aktier fra handel. Afnotering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark er betinget af Nasdaq First North Growth Market Denmarks imødekommelse af anmodningen.

Efter godkendelse af anmodningen vil selskabets aktier kunne handles på First North i 10 uger, før de til sidst afnoteres fra handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Selskabet udsender en selskabsmeddelelse, når anmodningen indsendes, og efter at have modtaget svaret.

Selskabets aktionærer er ikke forpligtet til at sælge deres aktier i Selskabet.


Bestyrelsens plan for Selskabet

Justering af strategi
Med udgangspunkt i Selskabets 20 års erfaring med avancerede robotløsninger vil virksomheden gøre det lettere og mere attraktivt at indføre robotautomatisering med brug af vision gennem kombinerede tilbud af konkurrencedygtigt robotudstyr og brugervenlige softwareløsninger.

  1. Softwareplatformen, SCAPE CoCreator, vil potentielt blive en markedsledende platform ved at tilbyde en række værktøjer og løsninger, der gør det enkelt at løse kendte automatiseringsudfordringer med robotter og vision inden for fremstilling og distribution/logistik.
  2. Selskabet vil stræbe efter at blive en førende leverandør af avancerede 3D-scannere til robotautomatisering ved at tilbyde højkvalitets 3D-scannere til meget attraktive priser.
  3. Det kombinerede udbud af automationsløsninger og 3D-scannere vil, som nævnt, blive suppleret med standardiseret udstyr og komponenter og skabe basis for at introducere en række komplette og standardiserede SCAPE robotceller.

Det forventes at blive til gavn for alle aktionærer, at Selskabet fortsat vil spille en væsentlig rolle i den igangværende udvikling af hovedaktionæren Scape Chinas position på det hurtigt voksende marked for robotautomatisering i Kina.

Finansiering
Som tidligere meddelt vil Selskabet gennemføre en rettet emission med kontantindskud på mindst DKK 15 mio. mod udstedelse af nye aktier. Selskabets hovedaktionær Scape China har givet tilsagn om at indskyde ovennævnte kontanter senest i juni 2024 forudsat de nødvendige godkendelser fra de kinesiske myndigheder opnås.

Hovedaktionæren, Scape China, og bestyrelsen forventer, at der vil være behov for yderligere kapitalindsprøjtninger for at opfylde strategi- og vækstmålene, og Selskabet vil aktivt søge nye investorer, herunder industrielle strategiske investorer i USA, Europa og Kina.


Kapitalomstrukturering
Selskabet nedsætter aktiekapitalen med 50% ved at nedskrive den pålydende værdi på hver aktie fra DKK 1,00 til DKK 0,50. Kapitalnedsættelsen vil ske forholdsmæssigt over for alle Selskabets aktionærer og vil ske ved at overføre det udskudte tab på balancen fra tidligere år til aktiekapitalen.
Det vil sige, at den værdi, hver aktionær har i Selskabet, alt andet ville lige, være den samme som før kapitalnedsættelsen.
Kapitalnedsættelsen vil blive foreslået på den ordinære generalforsamling i Selskabet og vil, såfremt det vedtages med 2/3 flertal, kunne gennemføres umiddelbart herefter.

Aktiekapitalen vil efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen udgøre nominelt DKK 19.379.983 fordelt på 38.759.966 aktier á DKK 0,50. Hver aktie giver én stemme.


Betydning for Selskabets aktionærer
En afnotering af Selskabets aktier fra handel på First North Growth Market vil medføre, at der ikke længere vil være en markedsplads for handel af Selskabets aktier. I stedet vil eventuelle fremtidige handler i Selskabets aktie være over-the-counter (“OTC”).

Af denne årsag, vil det være forventeligt, at likviditeten i Selskabets aktier falder yderligere. Dette kan betyde, at det bliver sværere at købe og sælge aktier i Selskabet og at handler i Selskabets aktie kan kræve ekstern rådgiverassistance, hvilket parterne i eventuelle OTC-handler selv skal finansiere.

Efter afnoteringen vil Selskabet ikke længere hverken være omfattet af blandt andet oplysningsforpligtelserne i markedsmisbrugsforordningen eller regelsættet, der gælder for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market. Aktionærerne vil således ikke have samme adgang til løbende information om udviklingen og status i Selskabet. Selskabet vil dog fortsat være omfattet af blandt andet reglerne i henholdsvis selskabs- og årsregnskabsloven.

Derudover skal aktionærer ved gennemførsel af en sletning af Selskabets aktie fra handel være opmærksomme på, at der muligvis kunne ske ændringer i deres skattemæssige retstilling i forhold til aktierne, da disse ophører med at være optaget til handel på en markedsplads.

Tag-along-klausul
Det er Selskabets hensigt at implementere en tag-along-klausul, således at et salg eller overdragelse af aktier fra en eller flere nuværende aktionærer i fremtiden efter den planlagte afnotering indebærer, at mere end 90,00 % af den nominelle aktiekapital og stemmerne i Selskabet ejes af en ny aktionær, er den sidst sælgende part forpligtet til at sikre de øvrige aktionærers ret til at sælge deres aktier til en pris svarende til prisen for den højest betalte aktie, som den nye aktionær har erhvervet.


Udsigterne for Selskabet
Selskabets bestyrelse og direktion vil fortsætte med at arbejde for, at Selskabet vækster yderligere og står stærkt stillet både finansielt og kommercielt.

Ved at fortsætte et fokus på vækst samt finansiel og kommerciel soliditet, forventer Selskabets bestyrelse, at der opbygges større langsigtet værdi for Selskabets aktionærer.

Yderligere oplysninger

Jesper Bach, bestyrelsesformand, Scape Technologies A/S
mobil: +45 4110 4282

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310),
Poul Bundgaards Vej 1, 1.,
DK-2500 Valby,
tlf. +45 3345 1000