23:45:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Vincit tillhandahåller tjänster inom design och mjukvaruutveckling. Tjänsterna inkluderar exempelvis mjukvara för e-handel och webbapplikationer, molnplattformar, mobila applikationer och IoT-lösningar. Tjänsterna används av både små- och medelstora företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika. Vincit grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Finland.

Kalender

2022-10-27 15-10 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 15-10 2022-Q1
2022-04-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-24 Ordinarie utdelning VINCIT 0.20 EUR
2022-03-23 Årsstämma 2022
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-24 Ordinarie utdelning VINCIT 0.18 EUR
2021-03-23 Årsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-02 Bonusutdelning VINCIT 0.07
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-26 Ordinarie utdelning VINCIT 0.15 EUR
2020-03-25 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Ordinarie utdelning VINCIT 0.14 EUR
2019-04-25 Bonusutdelning VINCIT 0.16
2019-04-24 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning VINCIT 0.13 EUR
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-23 Kvartalsrapport 2016-Q2
2022-03-23 16:00:00

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 23.3.2022 kello 17:00

Vincit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

I. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2 438 938,80 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2022.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Mervi Airaksinen, Artti Aurasmaa, Mikko Kuitunen, Eka Ruola, Pekka Vähähyyppä ja uutena jäsenenä Frank Korsström.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset ja että hallituksen vuosipalkkioista 1/12 osaa vastaava summa lahjoitetaan Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi, ja että hallituksen jäsenille vastaavasti maksetaan 11/12 osaa.

Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen puheenjohtajan palkkio maksetaan kuukausittain rahana ja hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavilla Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 16 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 28 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5 565 861 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2022.

II. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Kuitusen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Artti Aurasmaan.


Vincit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098


Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi