04:45:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 Ordinarie utdelning ACCON 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-03-01 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-26 Ordinarie utdelning ACCON 0.00 SEK
2023-04-21 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Ordinarie utdelning ACCON 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Ordinarie utdelning ACCON 0.00 SEK
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Ordinarie utdelning ACCON 0.00 SEK
2020-04-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 Ordinarie utdelning ACCON 0.00 SEK
2019-04-09 Årsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-06 Ordinarie utdelning ACCON 0.00 SEK
2018-04-05 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Acconeer utvecklar radarsensorer. Bolagets produkt används huvudsakligen för avståndsmätning, geststyrning samt som funktion i olika applikationer. Exempel på användningsområden inkluderar drönare, parkeringssensorer, 3D-skanning samt autofokus support. Kunderna återfinns främst inom industri, fordon och bland aktörer inom IoT. Bolaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-04-02 22:00:00

Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) offentliggör idag slutgiltigt utfall i Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 149 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), vilken är fullt täckt av en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 mars 2024. Det slutgiltiga utfallet visar att 28 372 000 aktier, motsvarande cirka 79,9 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar för teckning utan teckningsrätter av 5 893 311 aktier, motsvarande cirka 16,6 procent av de erbjudna aktierna, mottagits. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 96,5 procent av de av de erbjudna aktierna. Därmed kommer garantiåtaganden om 1 251 733 aktier, motsvarande cirka 3,5 procent av erbjudna aktierna, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 149 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

Företrädesemissionen omfattade 35 517 044 aktier, varav 28 372 000 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 79,9 procent av de erbjudna aktierna. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 5 893 311 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 16,6 procent av de erbjudna aktierna. Personer som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas totalt 5 893 311 aktier, motsvarande 16,6 procent av de erbjudna aktierna, i enlighet med de principer som anges i prospektet. Tillsammans motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 96,5 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 1 251 733 aktier, motsvarande cirka 3,5 procent av erbjudna aktierna, att utnyttjas. Acconeer kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 149 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer Acconeers aktiekapital att öka med 1 775 852,20 kronor till 3 107 741,35 kronor och antalet aktier och röster öka med 35 517 044 till 62 154 827.

Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas att vara den 8 april 2024. De nya aktierna tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 5 april 2024 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 april 2024. De nya aktierna tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 11 april 2024 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 april 2024.

Lock-up-åtaganden
Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra finansiella instrument i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Rådgivare
I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Bookrunner, och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.