02:54:30 Europe / Stockholm
2022-03-07 17:15:00

Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB (”Ljungsåsa Fastigheter”), ett helägt dotterbolag till The Pure Circle AB och ägare av 4 353 832 aktier i Actic Group AB (”Actic” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 27,39% av samtliga aktier i Actic, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma i samband med att Ljungsåsa Fastigheter (a) infriar ingången teckningsförbindelse och tecknar sin pro rata-andel, motsvarande 1 741 532 aktier, i den företrädesemission som aktieägarna i Actic har kallats till extra bolagsstämma den 9 mars 2022 för att besluta om (”Företrädesemissionen”), och (b) infriar ingånget garantiåtagande att teckna ytterligare högst 1 393 939 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 11,5 MSEK, för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas. Ytterligare information om Företrädesemissionen framgår av pressmeddelande publicerat av Bolaget den 14 februari 2022 och av kallelsen till den extra bolagsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljandes under förutsättning att aktieägarna inför bolagsstämman i Bolaget informeras om garantiåtagandet och hur stor kapital- respektive röstandel som Ljungsåsa Fastigheter högst kan få genom att teckna aktier utöver sin pro rata-andel vid fullt infriande av garantiåtagandet. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Ljungsåsa Fastigheter. Om Ljungsåsa Fastigheter sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Actic uppkommer budplikt.

Ljungsåsa Fastigheters kapital- och röstandel i Bolaget kan, genom att Ljungsåsa Fastigheter infriar sin teckningsförbindelse och tecknar sin pro rata-andel av Företrädesemissionen samt infriar sitt garantiåtagande, komma att uppgå till högst cirka 33,65 procent.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2022:09) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Rådgivare
Eminova Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Actic i samband med Företrädesemissionen.