05:52:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-15 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-03 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-19 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-21 21:50:00

Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Amniotics överenskommit om ytterligare en förlängning av det utestående lånet om cirka 3,3 MSEK från Buntel AB (”Buntel”) till den 30 juni 2024. Vidare har Magle Chemoswed AB (”Magle”) meddelat Amniotics att Magle, trots att Magle genom pressmeddelande den 20 maj 2024 meddelat att Magle inte fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet avseende Amniotics, avser att fortsätta avropa tjänster enligt det serviceavtal som parterna ingick den 21 mars 2024 även under juni 2024. Förlängningen av låneavtalet och det fortsatta samarbetet med Magle förväntas tillsammans säkerställa Amniotics kortsiktiga kapitalbehov fram till slutet av juni 2024. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats arbetar Bolagets ledning och styrelse fortsatt aktivt för att identifiera och utvärdera olika tänkbara lösningar för att på olika sätt säkerställa Bolagets fortsatta finansieringsbehov. Någon lösning har dock hittills inte säkerställts och styrelsen ser fortsatt stora svårigheter att säkra Bolagets finansieringsbehov på sikt.

Den 20 maj 2024 meddelade Magle att Magle inte fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet avseende Amniotics. I anledning av att erbjudandet inte fullföljs har Amniotics nödgats vidta åtgärder för att säkerställa Bolagets kortsiktiga finansieringsbehov där Bolaget tidigare kommunicerat att finansieringen endast varit säkerställd fram till utgången av maj 2024.

Mot bakgrund av ovanstående har Amniotics idag träffat en överenskommelse med Buntel om att ytterligare senarelägga förfallodagen för det resterande lånet som Amniotics har utestående från Buntel till den 30 juni 2024. Lånet som per idag, inklusive upplupen ränta, uppgår till cirka 3,3 MSEK skulle annars, efter den senaste förlängningen, ha återbetalats senast den 31 maj 2024.

Den 21 mars 2024 offentliggjorde Amniotics att Amniotics ingått ett serviceavtal med Magle enligt vilket Amniotics ska tillhandahålla tjänster till Magle avseende GMP-aktiviteter och utveckling. Avtalet löper under sex månader men vardera parten har efter den 31 maj 2024 rätt att säga upp avtalet till omgående förtida upphörande. Amniotics är inte garanterad några intäkter enligt avtalet men Magle har meddelat att Magle avser att fortsätta avropa tjänster under serviceavtalet även under juni 2024. Baserat på detta förväntar sig Amniotics att erhålla intäkter om cirka 1 MSEK för juni 2024.

Bolaget bedömer att förlängningen av låneavtalet och det fortsatta samarbetet med Magle, tillsammans med tillgängliga likvida medel, säkerställer Amniotics kortsiktiga kapitalbehov fram till slutet av juni 2024. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats arbetar Bolagets ledning och styrelse fortsatt aktivt för att identifiera och utvärdera olika tänkbara lösningar för att på olika sätt säkerställa Bolagets fortsatta finansieringsbehov. Någon lösning har dock hittills inte säkerställts och styrelsen ser fortsatt stora svårigheter att säkra Bolagets finansieringsbehov på sikt.