11:19:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-15 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-03 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-19 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-06-05 08:30:00

Utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner serie TO 2 (“Teckningsoptioner”) som emitterades i samband med Amniotics AB:s (”Amniotics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som offentliggjordes den 20 december 2022 (”Företrädesemissionen”) inleds idag, den 5 juni 2023.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna:

  • Teckningskursen har fastställts till 0,06 SEK per aktie.
  • Teckningskursen har definierats som sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 17 maj – 31 maj 2023. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,085 SEK.
  • Utnyttjandeperioden pågår under perioden 5 – 19 juni 2023.
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan högst 101 217 880 aktier tillkomma. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Amniotics öka med 101 217 880 till totalt 218 502 090 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 5 474 787,970577 SEK till 11 818 589,896152 SEK.
  • Planerad kommunikation av utfall: 21 juni 2023.

Totalt emitterade Amniotics 101 217 880 units i Företrädesemissionen, som bestod av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Utnyttjandeperioden av Teckningsoptionerna pågår från och med idag, den 5 juni 2023, till och med den 19 juni 2023. En (1) Teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023, dock lägst 0,055 SEK per aktie (motsvarande aktiens ungefärliga kvotvärde) och högst 0,5 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 0,085 SEK varför teckningskursen har fastställts till 0,06 SEK per aktie.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer Amniotics att tillföras cirka 6 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde måste de aktivt avyttras senast den 15 juni 2023 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 19 juni 2023.

För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader.

Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 juni 2023 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 19 juni 2023 förfaller utan värde.

Utnyttjande av Teckningsoptioner
Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner
Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för utnyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående utnyttjande av Teckningsoptioner.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities AB:s hemsida www.vatorsecurities.se och Amniotics hemsida www.amniotics.com. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities AB tillhanda senast klockan 15.00 den 19 juni 2023.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Amniotics i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Amniotics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och Teckningsoptioner i Amniotics har endast skett genom det prospekt som Amniotics offentliggjorde den 17 februari 2023.