16:10:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-03 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-19 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-03 15:45:00

Idag, den 3 oktober 2023, hölls extra bolagsstämma i Amniotics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens 4–5 §§ så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras. Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med 7 077 784,238428 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 11 277 784,238428 kronor till 4 200 000 kronor. Minskningen av aktiekapitalet medför att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,054089 kronor till cirka 0,020144 kronor.

Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens 4–5 §§ så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras. Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med 3 699 591,18 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 4 200 000 kronor till 500 408,82 kronor. Minskningen av aktiekapitalet medför att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,020144 kronor till 0,0024 kronor.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 31 augusti 2023 om företrädesemission av högst 2 502 044 100 units (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 25 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 9 oktober 2023 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie tolv (12) uniträtter och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption serie TO 3. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 2 502 044 100 aktier och högst 2 502 044 100 teckningsoptioner serie TO 3. Teckningskursen uppgår till 0,01 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,01 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 11 oktober – 25 oktober 2023. En (1) teckningsoption serie TO 3 ger rätt att under perioden 26 februari – 8 mars 2024 teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 0,01 SEK per aktie. 

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 6 004 905,84 SEK och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 3 som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 6 004 905,84 SEK (baserat på aktiens kvotvärde efter de minskningar av aktiekapitalet som den extra bolagsstämman beslutat enligt ovan).

Lund den 3 oktober 2023
Amniotics AB (publ)

För ytterligare information kontakta:Marcus Larsson
VD, Amniotics AB
Telefon: +46 (0) 705 67 87 57
E-post: ml@amniotics.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2023.

Om AmnioticsAmniotics AB (publ) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa terapier, baserade på stamceller från fostervatten. Bolagets mål är att utveckla terapier för att behandla sjukdomar där effektiva behandlingar idag saknas. Amniotics har en etablerad GMP-anläggning, godkänd och licensierad av Läkemedelsverket. Företaget har kapacitet som en kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) för andra bioteknikföretag. Amniotics har sitt säte i Lund.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB, e-post: certifiedadviser@redeye.se.

Läs mer på www.amniotics.com.