00:52:29 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-15 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-03 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-19 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-17 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning AMNI 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Amniotics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av diverse läkemedelskandidater. Produktportföljen inkluderar exempelvis stamcellsbaserade terapier för att behandla allvarliga livshotande sjukdomar, där effektiv behandling saknas eller är otillräcklig. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro i Sverige och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-30 20:00:00

Magle Chemoswed Holding AB ("Magle Group") och Amniotics AB (publ) ("Amniotics") (tillsammans "Bolagen") meddelar idag, den 30 maj 2024, att styrelsen för Magle Group och styrelsen för Amniotics ("Styrelserna") har antagit en fusionsplan ("Fusionsplanen") för att genomföra en fusion av Magle Group och Amniotics ("Fusionen"). Genom Fusionen skapas "Nya Magle Group". Amniotics fortsatta kortsiktiga kapitalbehov säkerställs genom förlängning av låneavtalet med Buntel AB och fortsatta tjänster enligt serviceavtalet med Magle Group.

Sammanfattning av transaktionen

 • Nya aktier i Magle Group kommer att emitteras till Amniotics aktieägare i förhållande till deras befintliga aktieinnehav i Amniotics med utbytesförhållandet 6 800:1, dvs. sex tusen åtta hundra (6 800) aktier i Amniotics berättigar innehavaren att erhålla en (1) ny aktie i Magle Group ("Fusionsvederlaget").
 • Baserat på stängningskursen för Magle Group-aktien den 30 maj 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Fusionen, uppgår det totala värdet av Fusionsvederlaget (baserat på samtliga utestående aktier i Amniotics) till cirka 13 miljoner kronor.
 • Baserat på den volymviktade genomsnittskursen under de senaste trettio handelsdagarna för Magle Group-aktien värderar Fusionen Amniotics-aktien till cirka 0,0046 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 141 procent jämfört med Amniotics-aktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste trettio handelsdagarna och en premie om cirka 110 procent jämfört med stängningskursen den 30 maj 2024 (omedelbart före offentliggörandet av Fusionen) om 0,0022 kronor.
 • Fusionen kommer att genomföras genom att Amniotics absorberas av Magle Group. Fusionen är villkorad av bland annat godkännande vid en extra bolagsstämma i Amniotics.
 • Ett fusionsdokument förväntas offentliggöras den 28 juni 2024.
 • Fusionen är inte beroende av någon finansiering eftersom Fusionsvederlaget uteslutande består av nya aktier i Magle Group.
 • Amniotics har kommit överens om en ytterligare förlängning av det utestående lånet om cirka 3,3 miljoner kronor från Buntel AB till och med den 31 oktober 2024. Vidare avser Magle Group att fortsätta att avropa tjänster, enligt det serviceavtal som ingicks mellan Amniotics och Magle Group den 21 mars 2024, till och med oktober 2024. Förlängningen av låneavtalet och det fortsatta samarbetet mellan Amniotics och Magle Group förväntas säkerställa Amniotics kortsiktiga kapitalbehov fram till slutet av oktober 2024.
 • Fusionen beräknas vara fullt genomförd tidigast omkring den 3 oktober 2024. Fram till denna tidpunkt kommer Magle Group och Amniotics att fortsätta operera som två fristående börsnoterade bolag.

Bakgrund och motiv för Fusionen
Den 22 mars 2024 offentliggjorde Magle Group ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Amniotics att överlåta samtliga sina aktier till Magle Group för 0,004 kronor kontant per aktie ("Offentliga Uppköpserbjudandet"). Vid acceptperiodens utgång den 17 maj 2024 hade det Offentliga Uppköpserbjudandet accepterats av aktieägare som representerade 1 724 941 636 aktier, motsvarande cirka 63,1 procent av samtliga utestående aktier och röster i Amniotics. Den 20 maj 2024 offentliggjorde Magle Group att man inte skulle frånfalla villkoret om minst 90 procent acceptansgrad, varmed det Offentliga Uppköpserbjudandet inte fullföljdes.

Efter det Offentliga Uppköpserbjudandet har Styrelserna utrett och diskuterat en sammanslagning mellan Bolagen och ser övertygande strategiska fördelar med en sammanslagning av Magle Group och Amniotics.

Amniotics är ett bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklar innovativa terapier baserade på mesenkymala stamceller från fostervatten. Bolaget utvecklar läkemedel för avancerad terapi (ATMPs) för att behandla sjukdomar och skador där effektiva behandlingar för närvarande saknas. Amniotics har en etablerad GMP-anläggning, godkänd och licensierad av det svenska Läkemedelsverket. Parallellt med de egna utvecklingsprojekten har företaget kapacitet som Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) för andra bioteknikföretag.

Magle Group är en hälso- och sjukvårdskoncern som lanserar innovativa medicinska produkter på marknaden genom egna försäljningskanaler baserade på Magle Groups egenutvecklade och beprövade medicintekniska produkter samt säljer kontraktstillverkning och kontraktsutvecklingstjänster genom sin CDMO-organisation. Affärsmodellen är uppbyggd kring fem primära intäktsströmmar, varav tre är kopplade till CDMO-verksamheten. De återstående två intäktsströmmarna genereras från den innovativa DSM-tekniken (Degradable Starch Microspheres), som inkluderar utlicensierade royalties och direktförsäljning av DSM-produkter.

Genom den föreslagna Fusionen och bolagens sammanslagna resurser skulle Amniotics GMP-licensierade ATMP-anläggning kunna utnyttjas till fullo och därigenom säkerställa att nordiska forskningsbaserade företag får tillgång till utvecklings- och tillverkningsstöd inom detta snabbt växande bioteknikområde. Integrationen av Amniotics kapacitet och kunskap med Magle Groups banbrytande DSM-teknologi ger dessutom möjligheter att bredda Magle Groups DSM-baserade produktportfölj.

Organisation
Magle Group förutser för närvarande inga väsentliga förändringar i Amniotics verksamhet, inklusive operativa anläggningar, dess ledning eller anställda eller deras anställningsvillkor. Magle Group förväntar sig dock att förvärvet kommer att erbjuda synergier i ett långsiktigt perspektiv.

Styrelse och ledande befattningshavare
Efter Fusionens genomförande förväntas Hans Henrik Lidgard, Martin Lidgard, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson och Mats Pettersson vara styrelseledamöter i Nya Magle Group och Justin Pierce vara Nya Magle Groups VD.

Fusionsobjekten
Styrelserna anser att Fusionen av Magle Group och Amniotics ska genomföras som en fusion av Bolagen i enlighet med aktiebolagslagen, varvid aktieägarna i Amniotics ges möjlighet att godkänna Fusionen vid en extra bolagsstämma i bolaget. Vidare föreslår Styrelserna att Fusionen ska genomföras med Magle Group som det övertagande bolaget och Amniotics som det överlåtande bolaget. Samtliga aktier i Amniotics omfattas av Fusionen.

Moderbolaget i den sammanslagna koncernen föreslås fortsatt heta Magle Chemoswed Holding AB
(publ) och det sammanslagna bolagets aktier kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Röstningsåtaganden
Fusionen är villkorad av, bland annat, godkännande av Fusionsplanen vid extra bolagsstämma i Amniotics och, för det fall aktieägare med innehav om minst fem (5) procent av aktierna så begär i enlighet med 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, på extra bolagsstämma i Magle Group.

Aktieägare i Amniotics som representerar cirka 20,7[1] procent av rösterna och aktierna i Amniotics har åtagit sig att rösta för Fusionen vid den kommande extra bolagsstämman.

Om en bolagsstämma ska hållas i enlighet med 23 kap. 15 § aktiebolagslagen i Magle Group, har aktieägare som representerar cirka 74,0 procent av rösterna och aktierna i Magle Group åtagit sig att rösta för Fusionen vid sådan extra bolagsstämma.

Fusionsvederlag etc.
Magle Group ska erlägga Fusionsvederlag till Amniotics aktieägare enligt nedan. I samband med undertecknandet av Fusionsplanen har Styrelserna kommit överens om en fördelning av Fusionsvederlaget beräknat genom ett antaget värde på Amniotics aktie om 0,0045 kronor och ett antaget värde på Magle Groups aktie om 30,6 kronor.

Vid bestämmandet av ett skäligt Fusionsvederlag för såväl Magle Groups som Amniotics aktieägare har Styrelserna beaktat Bolagens nuvarande marknadsvärden, historiska marknadsvärden, bolagens framtidsutsikter, Amniotics betydande svårigheter att inhämta ytterligare finansiering för befintliga projekt och Magle Groups möjligheter att utveckla Amniotics befintliga projekt på ett kostnadseffektivt sätt.

Fusionsvederlaget, med beaktande av ovan beskrivna faktorer, har bestämts så att sextusen åttahundra (6 800) aktier i Amniotics berättigar innehavaren att erhålla en (1) aktie i Magle Group. Styrelserna anser att Fusionen är till fördel för Bolagen och deras aktieägare. Fusionen ger även Bolagens aktieägare en möjlighet att tillgodogöra sig en framtida kursutveckling. Magle Groups styrelse anser att Fusionsvederlaget är skäligt för Magle Group från en finansiell synvinkel och Amniotics styrelse anser att Fusionsvederlaget är skäligt från en finansiell synvinkel för Amniotics aktieägare.

Fraktioner
Endast hela aktier i Magle Group kommer att erläggas till aktieägare i Amniotics som Fusionsvederlag. Magle Group och Amniotics kommer därför att uppdra åt Vator Securities AB ("Vator Securities") att lägga samman alla fraktioner av aktier i Amniotics ("Fraktioner") som inte berättigar till en hel ny aktie i Magle Group som Fusionsvederlag och det sammanlagda antalet aktier i Magle Group som motsvarar sådana Fraktioner kommer därefter att säljas av Vator Securities på Nasdaq First North Growth Market. Försäljningen ska ske snarast efter registreringen av Fusionen vid Bolagsverket ("Genomförandet"). Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska ske genom Vator Securities försorg och därefter utbetalas till de som är berättigade till det i proportion till värdet av de Fraktioner som innehas omedelbart innan försäljningen. Denna betalning ska ske så snart som praktiskt möjligt efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Redovisning av Fusionsvederlaget
Berättigade att erhålla Fusionsvederlag kommer att vara de aktieägare som är upptagna i Amniotics aktiebok omkring den 27 september 2024. Styrelsen äger dock rätt att, för det fall det krävs till följd av den praktiska hanteringen, senarelägga denna dag. En sådan senareläggning kommer att kommuniceras snarast efter att sådant beslut är fattat.

I den mån inte annat följer nedan kommer Fusionsvederlaget redovisas efter att Bolagsverket registrerat Fusionen genom att Euroclear Sweden på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal Magle Group-aktier som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i Amniotics avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget kommer således att fördelas automatiskt och inga åtgärder kommer att erfordras av Amniotics aktieägare avseende detta. De nya aktierna i Magle Group som utges som Fusionsvederlag berättigar till de rättigheter som tillkommer aktieägare från och med dagen för registrering av aktierna vid Bolagsverket.

Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska, som framgår ovan, ske genom Vator Securities försorg. Redovisningen ska ske så snart som praktiskt möjligt efter försäljningen av Fraktionerna.

Om aktierna i Amniotics är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen av Fusionsvederlaget ska redovisning till följd därav ske till panthavaren. Om aktierna i Amniotics är förvaltarregistrerade ska redovisning till följd därav ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring den 3 oktober 2024.

Aktieemission
Emissionen av aktier i Magle Group, som Fusionsvederlag, ska beslutas av styrelsen i Magle Group med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2024.

De aktier som emitteras i Magle Group till aktieägarna i Amniotics som Fusionsvederlag ska medföra rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag som infaller efter Genomförandet. Aktieägarna i Amniotics kommer att vara berättigade till utdelning i Magle Group i enlighet med bestämmelserna i Magle Groups bolagsordning.

Det totala antalet aktier som kommer att emitteras till Amniotics aktieägare som Fusionsvederlag kommer att baseras på antalet utestående aktier i Amniotics vid tidpunkten för Genomförandet, exklusive eventuella aktier i Amniotics som innehas av eller på uppdrag av Magle Group. Förutsatt att antalet utestående aktier per dagen för detta offentliggörande är detsamma vid Genomförandet, kommer det totala antalet nya aktier i Magle Group att uppgå upp till 401 919. Vid tidpunkten för Genomförandet kommer det således att finnas totalt upp till 11 201 919 utestående aktier i Nya Magle Group.

Ägarstruktur proforma
Efter Fusionens genomförande kommer Amniotics aktieägare att äga upp till cirka 3,6 procent av aktierna och rösterna i det sammanslagna bolaget och Magle Groups aktieägare kommer att äga cirka 96,4 procent av aktierna och rösterna i det sammanslagna bolaget. Baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per den 31 mars 2024, justerat för därefter kända förändringar, kommer det sammanslagna bolaget att ha följande ägarstruktur.

AktieägareAntal aktier och rösterÄgarandel, %
Hans Henrik Lidgard7 989 26471,3
Familjen Eklund1 142 58610,2
Mats Pettersson216 0001,9
Tibia Konsult AB216 0001,9
Birka Stock Aktiebolag200 0001,8
Justin Pierce172 8051,5
Nordnet Pensionsförsäkring127 3541,1
Avanza Pension88 8170,8
Anders Kjäll73 2000,7
Sven-Christer Nilsson54 0000,5
10 största aktieägarna:10 280 02691,8
Övriga:921 8938,2
Totalt:11 201 919100,0

Värdet av synergier
Fusionen förväntas skapa värde för aktieägarna i Nya Magle Group genom synergier i form av, bland annat, ledningskompetens, kompetens inom affärsutveckling samt bättre förutsättningar och fokus för de projekt som idag finns i Amniotics. Därutöver skapas möjligheter för ett effektivt forsknings- och utvecklingsarbete där båda Bolagens kompetenser kan dra nytta av varandra. Vidare förväntas synergier i form av minskade overhead- och noteringskostnader. Sammantaget bedöms värdet av synergier från dessa kostnadsbesparingar uppgå till mellan 6 miljoner kronor och 13 miljoner kronor årligen. De förväntade värdeskapande synergierna härrör dock inte primärt från dessa mindre kostnadsbesparingar utan från de synergier som beskrivs ovan under "Bakgrund och motiv till Fusionen" och som beskrivs i Fusionsplanen, till exempel ökad effektivitet inom forskning och utveckling samt ökad genomslagskraft inom affärsutveckling gentemot potentiella kunder.

Synergierna förväntas kunna utnyttjas inom 14 till 36 månader. Integrationen av verksamheterna kommer att påbörjas omedelbart efter att Fusionen har genomförts. Synergierna förväntas uppnås snart därefter, eftersom Magle Groups och Amniotics verksamheter redan liknar varandra, vilket kommer att förkorta tiden för integrationen.

Åtaganden före Fusionen
Magle Group och Amniotics åtar sig att, under perioden från det att Fusionsplanen blivit gällande i Magle Group respektive Amniotics, vidta samtliga nödvändiga åtgärder som krävs för att genomföra Fusionen på de villkor som anges häri. Amniotics åtar sig därtill att inte utan skriftligt samtycke från Magle Group:

 1. besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring till aktieägare;
 2. emittera aktier eller andra värdepapper;
 3. besluta om uppdelning av aktier eller liknande åtgärd;
 4. förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra, betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;
 5. ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överenskommelser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller inom respektive bolags normala verksamhet;
 6. vidta andra åtgärder som är ägnade att oskäligt påverka det relativa värdet av Fusionsvederlaget i förhållande till värdet av aktierna i Amniotics; eller
 7. ändra bolagsordningen, med undantag för ändringar som är ett led i genomförande av Fusionen.

Uttalanden från Styrelserna
Styrelserna anser att en sammanslagning är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare och att utbytesrelationen är rimlig. Styrelserna rekommenderar därför separat aktieägarna i respektive bolag att rösta för godkännande av Fusionsplanen vid den bolagsstämma i Amniotics som är planerad att hållas den 15 juli 2024, och vid en bolagsstämma i Magle Group, för det fall aktieägare med innehav om minst fem (5) procent av aktierna så begär i enlighet med 23 kap. 15 § aktiebolagslagen.

Amniotics styrelse har utfärdat ett uttalande i enlighet med punkt II.19 i takeover-reglerna för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna"), enligt vilket Amniotics aktieägare rekommenderas att rösta för Fusionen, vilket kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Inget värderingsutlåtande har inhämtats avseende Fusionen.

Innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter i Bolagen
Utöver teckningsoptioner som innehas av Amniotics så finns det inga utestående teckningsoptioner eller andra värdepapper som ger innehavaren särskilda rättigheter i Magle Group eller Amniotics. Teckningsoptionerna i Amniotics kan inte utnyttjas av Amniotics.

Villkor för Fusionen
Genomförandet av Fusionen är villkorat av:

 1. att Amniotics aktieägare, vid en bolagsstämma i Amniotics, godkänner Fusionsplanen;
 2. att Magle Groups aktieägare vid en bolagsstämma i Magle Group, för det fall aktieägare med innehav uppgående till minst fem (5) procent av aktierna påkallar det enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, godkänner Fusionsplanen;
 3. att Nasdaq Stockholm AB har beslutat att uppta de aktier som utgör Fusionsvederlaget till handel på Nasdaq First North Growth Market;
 4. att alla tillstånd och godkännanden av konkurrensmyndigheter som är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som inte innefattar förbehåll, villkor eller åtaganden, som enligt Styrelserna, vid en bedömning i god tro, skulle ha en väsentligt negativ effekt på det Nya Magle Groups verksamhet, konkurrensställning eller finansiella ställning efter Genomförandet;
 5. att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande;
 6. att varken Magle Group eller Amniotics brutit mot de åtaganden som anges i avsnitt 5 "Åtaganden före Fusionen" i Fusionsplanen före den dag då Fusionen registreras vid Bolagsverket på ett sådant sätt som skulle leda till en väsentlig negativ effekt för Fusionen eller det Nya Magle Group; och
 7. att inte någon förändring, omständighet eller händelse eller följd av förändringar, omständigheter eller händelser har inträffat som haft eller som rimligen skulle kunna förväntas ha en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen eller verksamheten, inklusive Amniotics, Magle Groups eller Nya Magle Groups omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar, och till följd varav den andra parten inte rimligen kan förväntas genomföra Fusionen.

Har de villkor som framgår av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet inte skett senast den 30 november 2024 kommer Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphöra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionsplanen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Fusionen eller för Nya Magle Group. Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av villkoren för Fusionen.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren från den 30 november 2024 till ett senare datum.

Aktieinnehav mellan Magle Group och Amniotics samt föraffärer
Hans Henrik Lidgard, som kontrollerar cirka 74,0 procent av aktierna och rösterna i Magle Group och därför är att betrakta som närstående till Magle Group, innehar genom en pensionsförsäkring 7 836 899 aktier i Amniotics, motsvarande cirka 0,29 procent av aktierna och rösterna i Amniotics.[2] Utöver Hans Henrik Lidgards nämnda aktieinnehav äger varken Magle Group eller några närstående bolag eller närstående parter några aktier eller finansiella instrument i Amniotics som ger finansiell exponering mot Amniotics aktier vid tidpunkten för detta pressmeddelande.

Varken Amniotics eller några närstående bolag eller närstående parter äger några aktier eller finansiella instrument i Magle Group som ger finansiell exponering mot Magle Groups aktier vid tidpunkten för detta pressmeddelande.

Hans Henrik Lidgard har under en period om sex månader före offentliggörandet av Fusionen förvärvat totalt 7 317 473 aktier i Amniotics. Aktierna förvärvades till ett högsta pris om 0,0038 kronor per aktie. Förutom Hans Henrik Lidgards nämnda föraffärer har varken Magle Group eller någon av dess närstående förvärvat eller avtalat om att förvärva några aktier i Amniotics under de sex månader som föregår offentliggörandet av Fusionen eller några andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Amniotics aktier.

Ovanstående förvärv är så kallade föraffärer enligt Takeover-reglerna. Enligt Takeover-reglerna får villkoren för Fusionen inte vara mindre fördelaktiga i Fusionen än i föraffärerna. Utbytesförhållandet i Fusionen motsvarar ett pris per Amniotics-aktie om 0,0048 kronor, baserat på den genomsnittliga betalkursen för Magle Group-aktien den senaste handelsdagen med avslut, 29 maj 2024, vilket överstiger det högsta pris per Amniotics-aktie som betalats i föraffärerna.

Finansiering
Genomförandet är inte beroende av någon finansiering då Fusionsvederlaget uteslutande består av nya aktier i Magle Group.

Due diligence och utbyte av insiderinformation
I samband med förberedelserna för Fusionen, har det genomförts begränsade due diligence-undersökningar av bekräftande natur av viss verksamhetsrelaterad, finansiell och legal information avseende Amniotics respektive Magle Group. Under due diligence-undersökningarna har ingen information som inte tidigare varit offentliggjord och som skulle kunna utgöra insiderinformation i förhållande till Magle Group respektive Amniotics lämnats, med undantag för information om Amniotics likviditetssituation, vilken ingår i och offentliggörs genom detta pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Fusionen
Fusionsdokumentet förväntas vara färdigställt och offentliggjort omkring den 28 juni 2024. Den preliminära tidplanen för Fusionen är enligt följande.

30 maj 2024Fusionsplanen offentliggörs och görs tillgänglig för Bolagens
aktieägare
28 juni 2024Offentliggörande av fusionsdokumentet
15 juli 2024Extra bolagsstämma i Amniotics
24 juli 2024Bolagsverket publicerar kallelse på okända borgenärer
26 september 2024Bolagsverket lämnar tillstånd att verkställa Fusionsplanen
Omkring den 3 oktober 2024Bolagsverket registrerar Fusionen

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras.

Planerad tid för Amniotics upplösning
När Bolagsverket registrerar Fusionen kommer Amniotics att upplösas och dess tillgångar och skulder kommer att övertas av Magle Group. Detta förväntas ske tidigast den 3 oktober 2024. Bolagen kommer att offentliggöra det datum då Bolagsverket förväntas registrera Fusionen. Fusionsvederlaget kommer att levereras genom Euroclear Sweden AB kort efter registreringen av Fusionen vid Bolagsverket.

Sista dag för handel i Amniotics aktier förväntas vara den handelsdag som infaller tre (3) handelsdagar före registreringen av Fusionen hos Bolagsverket och första dag för handel i de nyemitterade aktierna i Magle Group på Nasdaq First North Growth Market förväntas inträffa kort efter Genomförandet.

Arvoden m.m. i samband med Fusionen
Inga särskilda arvoden eller förmåner, i den mening som avses i aktiebolagslagen, kommer att utbetalas till någon av Magle Groups eller Amniotics styrelseledamöter eller verkställande direktörer i samband med Fusionen. Utöver vad som framgår nedan kommer inte heller några sådana arvoden eller förmåner att utgå till Bolagens revisorer.

Arvoden till revisorerna i Magle Group och Amniotics ska utgå enligt godkänd räkning för, bland annat, deras yttrande över Fusionsplanen, deras granskning av fusionsdokumentet och annat arbete som utförs av revisorerna med anledning av Fusionen.

Tillämplig lag och tvister
Fusionen ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Genom de åtaganden som följer av Bolagens listning på Nasdaq First North Growth Market är Fusionen och Bolagen underkastade Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked och råd om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (och i förekommande fall Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden och råd om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler för offentliga erbjudanden som tidigare tillämpades), samt de sanktioner som Nasdaq First North Growth Market kan besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Fusionen ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare i samband med Fusionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Magle Group och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Amniotics i samband med Fusionen.

Information om Fusionen:
Information om Fusionen, inklusive Fusionsplanen, finns tillgänglig på Bolagens respektive hemsidor: www.maglegroup.com och www.amniotics.com.

För övriga frågor, vänligen kontakta:

Magle Group
Justin Pierce, VD
E-post: justin.pierce@maglechemoswed.com
Telefon: +46 0)70 593 58 21

Amniotics
Marcus Larsson, VD
E-post: ml@amniotics.com
Telefon: +46 (0) 763 08 40 91

För administrativa frågor rörande Fusionen, vänligen kontakta din bank eller den förvaltare som är registrerad som innehavare av dina aktier.

Denna information är sådan information som Amniotics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om Magle Group
Magle Groups mål är att etablera sig som en ledande aktör inom högkvalitativa, livsförändrande vårdinnovationer för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och sprida risker. Idag består koncernen av två verksamhetsområden. Magle Chemoswed - ett CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organization) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept - ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter. Läs mer på www.maglechemoswed.com och https://maglegroup.com/ och www.maglepharmacept.com.

Vator Securities är bolagets certified adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 (0)8-580 065 99.

Om Amniotics
Amniotics AB (publ) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa terapier baserade på stamceller från fostervatten. Bolaget utvecklar terapier för att behandla sjukdomar där effektiva behandlingar för närvarande saknas. Amniotics har en etablerad GMP-facilitet, godkänd och licensierad av det svenska Läkemedelsverket. Bolaget har kapacitet som CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) för andra bioteknikföretag. Amniotics har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Amniotics Certified Adviser på First North är Redeye AB.

Läs mer på www.amniotics.com.

Viktig information
I informationen nedan avses med "detta pressmeddelande" detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågeformulär och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i samband därmed. Detta pressmeddelande är inte en kallelse till extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning eller inbjudan att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller ett incitament att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara förbjuden utan registrering eller kvalificering enligt sådan jurisdiktions värdepapperslagstiftning. Beslut avseende Fusionen ska endast fattas på grundval av den information som anges i fusionsdokumentet avseende Fusionen och oberoende analyser av informationen däri. Du bör läsa fusionsdokumentet, som kommer att finnas tillgängligt före de extra bolagsstämmor som ska besluta i de frågor som anges häri, för att få mer fullständig information om Fusionen. Du bör också göra en oberoende analys av informationen i detta dokument och fusionsdokumentet innan du fattar ett investeringsbeslut.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med kända och okända risker, osäkerheter, antaganden och andra faktorer, eftersom den hänför sig till omständigheter och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, vare sig inom eller utanför respektive bolags eller New Magle Groups kontroll. Sådana faktorer kan medföra att faktiska resultat, prestationer och faktisk utveckling avviker väsentligt från vad som uttryckligen eller underförstått anges i den framåtriktade informationen. Även om ledningen för respektive bolag anser att deras förväntningar som anges i den framåtriktade informationen är rimliga baserat på sådan information som de har tillgång till, lämnas ingen garanti för att sådan framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt. Framåtriktad information bör inte tillmätas otillbörlig vikt. Den framåtriktade informationen gäller endast dagen för detta pressmeddelande och varken Magle Group eller Amniotics åtar sig någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen utöver vad som krävs enligt tillämplig lag. Magle Groups och Amniotics tidigare resultat garanterar inte, och representerar inte, det framtida resultatet för Nya Magle Group. Vidare åtar sig Magle Group, Amniotics och deras respektive dotterbolag, ledande befattningshavare, anställda och ombud inte någon skyldighet att se över, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i förhållande till innehållet i pressmeddelandet. Vidare är det inte säkert att Fusionen kommer att genomföras på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.

[1] Enligt aktiebolagslagen och Takeover-reglerna ska, vid beslut om godkännande av Fusionsplanen i Amniotics, aktier som innehas av Hans Henrik Lidgard inte beaktas.
[2] Enligt aktiebolagslagen och Takeover-reglerna ska, vid beslut om godkännande av Fusionsplanen i Amniotics, aktier som innehas av Hans Henrik Lidgard inte beaktas.