04:40:56 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2024-05-31 19:45:00

FINANSIELL SAMMANFATTNING
 
Med ”Bolaget” eller ”Duearity” avses Duearity AB (publ) med organisationsnummer 559258–7637 med säte i Malmö. Belopp inom parentes innebär jämförande period föregående år.
 
Första kvartalet - Moderbolaget (2024-01-01 – 2024-03-31)
* Nettoomsättningen uppgick till 433 (598) KSEK
* Resultatet före skatt uppgick till -4 800 (-3 672) KSEK
* Resultatet per aktie uppgick till -0,18 (-0,22) SEK

Första kvartalet - Koncernen (2024-01-01 – 2024-03-31)
* Nettoomsättningen uppgick till 515 (0) KSEK
* Resultatet före skatt uppgick till -7 197 (0) KSEK
* Resultatet per aktie uppgick till -0,28 (0) SEK
 
Bolaget startade dotterbolaget Duearity Americas Inc 1 maj 2023 och koncernförhållande uppstod. Eftersom koncernförhållandet uppstod först under andra kvartalet 2023 så finns inga jämförelsesiffror att redovisa för första kvartalet.
 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2024
 
· Duearity AB har ingått avtal med en distributör i Spanien. Avtalet är Duearitys sjätte distributörsavtal och bolaget täcker därmed 10 länder i Europa.

· Duearity AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 april 2023, beslutat om en riktad nyemission av högst 2 910 818 teckningsoptioner av serie TO3/2024 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

· Duearity AB har ingått avtal med en distributör som täcker Australien. Distributören har under några månader utvärderat Tinearity G1 tillsammans med kliniker i Australien.

· Duearity AB har ingått avtal med en distributör som täcker Nya Zeeland. Distributören har under några månader tillsammans med det australienska distributörsföretaget Endotherapeutics utvärderat Tinearity G1 tillsammans med kliniker i Australien.

· Duearity har ingått samarbete med Cayman Hearing Center på Caymanöarna i Karibien vilket innebär att kliniken kommer att erbjuda Tinearity G1 till patienter i ögruppen.

· Duearity Americas Inc har ingått ett samarbete med en nationell distributör i USA som har en unik digital handelsplattform för produkter inom området öron. Distributören har utvärderat Tinearity G1 och erbjuder Tinearity G1 till kliniker i hela USA.

· Duearity Americas Inc har ingått ett distributörsavtal med en nationell distributör i USA. Distributören, Westone Laboratories, har med hjälp av sitt nätverk bland kliniker i landet testat Tinearity G1 med positivt resultat. Distributören täcker flertalet väsentliga kanaler i USA.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 
· Duearity har sedan en tid tillbaka avtal med två nationella distributörer i USA. Som en konsekvens av detta kommer bolaget att övergå till att sälja Tinearity G1 enbart via distributörer. Ett resultat av detta är att Duearity Americas Inc framöver kommer att drivas av en anställd i stället för tre.

· Duearity har fått en första order på bolagets tinnitusprodukt Tinearity G1 för leverans till Nya Zeeland. Duearity och distributören i Nya Zeeland ingick avtal i januari i år och Tinearity G1 erhöll marknadstillstånd kort därefter.

· Duearity AB lämnar uppdatering kring den finansiella situationen. Enligt regelverk ska bolagets rörelsekapital exklusive försäljning räcka till tre månader drift. Den 18 april meddelas att så inte är fallet. Duearitys ledning och styrelse överväger tillsammans med bolagets finansiella rådgivare olika strategiska finansieringsalternativ.
 
· Duearity genomför ytterligare organisatorisk förändring i USA där bolagets enda anställda avslutar sin tjänst. Ambitionen är att han inom kort övergår till en visstidstjänst på konsultbasis och fokuserar på veteran affairs. Målsättningen är att en av Duearitys distributörer i USA övertar ansvaret som så kallad ”Initial importer” samt marknadsför och säljer Tinearity G1 till kliniker.
 
· Den 31 maj meddelas att bolaget genomför en företrädesemission av units om cirka 32 MSEK och uppdaterar samtidigt bolagets målsättningar. Den föreslagna företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma, som preliminärt kommer att hållas den 5 juli 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

VD har ordet
 
Den 5 maj 2024 firade Duearity fyra år. Det var nämligen den 5 maj 2020 klockan 13.00 som bolagets fyra grundare träffades för att starta Duearity. På fyra år har vi lyckats utveckla en produkt som är medtech-certifierad i EU, USA, Storbritannien och Oceanien. Vi har ett väl utvecklat distributörsnätverk, produktion, samt en avslutad användarstudiemed mycket goda resultat och ytterligare två studier har initierats. Inte minst har vi kunder som köpt Tinearity G1 under perioden och vi ser framför oss att försäljningen ökar framöver.
 
Förutsättningarna för att finansiera bolag av vår karaktär har blivit alltmer utmanande sedan börsnoteringen 2021 vilket lett till att vi tvingats aktivt arbeta med att sänka våra kostnader under i princip hela 2023 samtidigt som vi måste intensifiera arbetet för att öka försäljningen. Styrelsen och ledningen har arbetat intensivt med att finna en godtagbar finansiell lösning för bolaget som ger oss möjlighet att fokusera på det viktigaste, det vill säga försäljning. Vi är fast beslutsamma om att inte ge vika utan bevisa att Tinearity G1 har en given plats på marknaden. Vi får regelbundet positiv respons från användare/patienter, kliniker och distributörer. En av våra distributörer med mer än 20 år bakom sig inom öron-näsa-hals uttryckte det kort och koncist: ”det kommer att släppa”.
 
Första kvartalet i år visade på god försäljning i likhet med fjärde kvartalet 2023. Något mer än fem hundra tusen kronor i intäkter ger en antydan om att vår resa kan bli givande framöver om vi finner en bra finansiell lösning och fortsätter att arbeta i enlighet med vår distributörsmodell. Samtliga distributörer är erfarna och har ett mycket bra nätverk bland ÖNH-läkare, audiologer och audionomer. Deras marknadsföring och försäljning understöds från kontoret i Malmö som leder och hanterar den digitala marknadsföringen. Vi ser konkreta exempel på hur personer med tinnitus söker sig till kliniker som erbjuder Tinearity G1 eftersom de är intresserade av att veta och förstå mer kring hur just dem kan bli hjälpta. Det som vi nu väntar på och som kan bidra till att försäljningen tar fart ytterligare är vår användarstudie i Portugal som väntar på att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Bokstavligen var det ett så bra resultat från studien att den har goda möjligheter att bli publicerad och detta är något som kan få kliniker att i högre utsträckning rekommendera Tinearity G1 till tinnitus patienterna. Studien visar god klinisk effekt på dem som är normalhörande och som besväras av tinnitus.
 
Under andra halvåret 2023 har vi förändrat vår strategi som innebär ett hundraprocentigt fokus på försäljning via distributörer samtidigt som vi initialt fokuserar på två patientgrupper. Dels normalhörande med tinnitus, dels dem med mild hörselnedsättning men som inte använder hörapparat. Enligt en färsk studie innebär detta att Duearitys kundgrupp består av nästan 2,5 miljoner personer i EU och 1,7 miljoner personer i USA. Vi behöver endast sälja till några få tusen patienter för att uppnå positivt kassaflöde på årsbasis. Förutsättningarna är således goda.
 
Fredrik Westman, VD

Den fullständiga rapporten bifogas som pdf och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://ir.duearity.com/for-investerare/finansiella-rapporter/