22:38:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 Ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2023-11-30 08:00:00

Med ”Bolaget” eller ”Duearity” avses Duearity AB (publ) med organisationsnummer 559258–7637 med säte i Malmö. Belopp inom parentes innebär jämförande period föregående år.

Tredje kvartalet - Moderbolaget (2023-07-01 – 2023-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 395 (0) KSEK
* Resultatet före skatt uppgick till -4 908 (-3 990) KSEK
* Resultatet per aktie uppgick till -0,29 (-0,28) SEK

Årets första nio månader - Moderbolaget (2023-01-01 – 2023-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 1 251 (0) KSEK
* Resultatet före skatt uppgick till -12 821 (-15 044) KSEK
* Resultatet per aktie uppgick till -0,47 (-1,05) SEK
* Soliditeten** uppgick per den 30 september 2023 till 4 % (68 %)

Tredje kvartalet - Koncernen (2023-07-01 – 2023-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 395 KSEK
* Resultatet före skatt uppgick till -8 238 KSEK
* Resultatet per aktie uppgick till -0,48 SEK
* Soliditeten för koncernen uppgick per den 30 september 2023 till -55 %
 
Bolaget startade dotterbolaget Duearity Americas Inc 1 maj 2023 och koncernförhållande uppstod. Eftersom koncernförhållandet uppstod först under andra kvartalet 2023 så finns inga jämförelsesiffror att redovisa ännu.
 
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023
· Duearity AB har ingått avtal med en distributör i Storbritannien. Målsättningen är att efter full lansering sälja fler än ett par tusen Tinearity G1 startkit i Storbritannien per år för att därefter öka försäljningen efter att NHS fattat beslut om att Tinearity G1 ska ingå i det brittiska subventionssystemet.
· Duearity AB:s dotterbolag i USA, Duearity Americas Inc, har tecknat avtal med de första fem klinikerna i USA. Klinikerna avser att köpa Tinearity G1 till sina tinnituspatienter.
· Bolaget beslutar att genomföra en företrädesemission om cirka 26 MSEK.
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Duearity AB har ingått avtal med en distributör i Nederländerna och som verkar i Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Distributören har utvärderat Tinearity G1 samt analyserat förutsättningarna för produkten på de tre marknaderna. Duearity förväntas ingå fler distributörsavtal och avtal med kliniker i Europa och USA under 2023 och 2024.
· Duearity AB deltog i den årliga kongressen AAO-HNSF för öron-, näsa- och halsläkare i Nashville, Tennesse i USA, vilken besöks av cirka 5 000 personer i branschen. Representanter för Duearity träffade hundratals läkare samt ett antal distributörer som anser att Tinearity G1 fyller en avgörande lucka på marknaden. Resultatet är att Duearity inlett diskussioner med fem aktörer i USA gällande distribution samt med distributörer i ytterligare 18 länder runt om i världen.
· En pilotstudie som genomfördes i Portugal har avslutats och resultatet är mycket bra. Studien leddes av den portugisiske professorn i otologi Leonel Luís. Studien bekräftar att Tinearity G1 har god klinisk effekt och studien kommer att utgöra ett utmärkt underlag i marknadsföringen och försäljningen.
· Den 19 oktober offentliggjorde Duearity utfallet i den genomförda företrädesemissionen. Emissionen tecknades till 60 procent.
· Duearity Americas Inc har ingått en avsiktsförklaring med en amerikansk distributör. Distributören täcker hela USA. Företaget är specialiserade på produkter inom öron, näsa och hals och säljer främst till ÖNH-läkare och sjukhus.
· Duearity har ingått en avsiktsförklaring (LOI) med en distributör som täcker Polen, Tjeckien, Slovakien, Estland och Lettland. Distributören marknadsför och säljer i dagsläget välkända medicintekniska produkter inom bland annat öron, näsa och hals.
 
 
UTVECKLING I SIFFROR TREDJE KVARTALET 2023
 
Intäkter
Under årets tredje kvartal har moderbolaget haft en nettoomsättning på 395 (0) KSEK. Koncernen har haft en omsättning på 395 KSEK under perioden 1 juli till 30 september.
 
Resultat
Moderbolagets materialkostnad uppgick för kvartalet till -2 577 (-842) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till -1 425 (-2 004) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till -799 (-1 063) KSEK. Kvartalets rörelseresultat för moderbolaget uppgick till -4 531 (-3 959) KSEK. Koncernens materialkostnader uppgick för perioden 1 juni till 30 september till -2 577 KSEK, de övriga externa kostnaderna till -2 319 samt personalkostnader som uppgick till -3 235 KSEK. Rörelseresultatet för koncernen uppgick för perioden 1 juli till 30 september till -7 861 KSEK.
 
Finansiell ställning
Den 30 september 2023 uppgick moderbolagets soliditet till 4 (68) procent. Eget kapital uppgick till 523 KSEK jämfört
med 9 640 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 september 2023 uppgick moderbolagets likvida medel till 1 210 (12 951) KSEK. Totala tillgångar i bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 13 827 KSEK jämfört med 12 951 KSEK vid samma tidpunkt föregående år.
Koncernens soliditet uppgick till -55 %. Eget kapital uppgick till -4 738 KSEK. Per den 30 september 2023 uppgick koncernens likvida medel till 1 444 KSEK. Totala tillgångar i koncernen uppgick vid samma tidpunkt till 8 641 KSEK.
 
Värt att notera är att emissionslikviden från den genomförda företrädesemissionen betalades in till bolaget efter tredje kvartalet utgång vilket innebar att soliditeten förbättrades och det egna kapitalet förstärktes.
 
Kassaflöde och investeringar
Bolagets kassaflöde för årets tredje kvartal uppgick till -3 007 (-7 643) KSEK. Bolagets investeringar uppgick till 1 136 KSEK (603). Koncernens kassaflöde för perioden 1 juli till 30 september uppgick till -3 314 KSEK.

VD har ordet
 
Responsen från marknaden, kliniker och patienter, är mycket positiv, mer positiv än vi kunnat ana. Försäljningen har ökat successivt, från kvartal till kvartal under året och nu när vi övergått till en B2B-modell med distributörer som understöds av bolagets digitala marknadsföring i Europa och USA, kan vi på goda grunder anta att försäljningen tar fart under första och andra kvartalet nästa år. Vi ser nämligen redan tecken på att distributörernas försäljningsarbete kommer att få genomslag. Vi står därför fast vid att det är en rimlig målsättning att nå break-even och en viss vinst för koncernen på kvartalsbasis någon gång under andra halvåret 2024.
 
Ekonomi
Bolagets ekonomi försämrades under tredje kvartalet vilket föranledde att vi genomförde en företrädesemission. Skälet är att vi producerade startkit i en takt som var alltför hög i förhållande till försäljningen och det tar längre tid att dra ner på produktion i jämförelse med att skala upp den. Detta innebär att vi byggt upp ett lager, vilket kan ses som positivt eftersom det innebär att vi kan vara mer följsamma framöver i takt med att försäljningen ökar. För det andra var vår försäljningsprognos mer positiv än själva utfallet. Det är en lång införsäljningsperiod när man ska sälja medicintekniska produkter direkt till privatpersoner, trots ett enormt stort intresse. Personer tenderar att avvakta i väntan på att fler ”testimonials” berättar om sina upplevelser av Tinearity G1. Det omvända ser vi nu när vi implementerat vår B2B-modell, säljprocessen tar kortare tid. Den strategiska omläggningen att gå via distributörer har gått mycket fortare än vi kunde förutse och vi har nu avtal med fyra distributörer i Europa som för närvarande täcker sju länder. Faktum är att distributörer står i kö för att etablera samarbete.
 
Konsekvensen är att vi nu drar ner på kostnader och fokuserar hundra procent på att öka försäljningen via distributörer och kliniker med målet att uppnå break-even under andra halvåret 2024.
 
Försäljning och Duearitys nya affärsmodell
Försäljningen har ökat successivt, från kvartal till kvartal. Detta i takt med att vi sålt Tinearity G1 till privatpersoner i främst Sverige, att distributörerna i Europa köpt produkter samt att potentiella distributörer och kliniker i USA har köpt Tinearity G1 för tester. Vi utökar kontinuerligt basen av användare som vill rekommendera Tinearity G1 och som själva fått en förbättrad livssituation. Detta och den kunskap vi byggt upp under åren visar att vi har en produkt som har ett tydligt berättigande och kliniskt värde på marknaden.
 
När vi startade Duearity bedömde vi att en övergång från B2C-försäljning till försäljning via ett distributörsnätverk, B2B, skulle ta uppemot två år. Istället har det tagit några få månader att bygga ett distributörsnätverk som i dagsläget omfattar sju länder i Europa. Vidare har Duearity ingått avsiktsförklaringar med en distributör i USA samt en i Europa som täcker fem länder. Därutöver knackar många fler på dörren, till exempel aktörer i Asien, Oceanien, Mellanöstern och Indien.
 
Sammantaget innebär detta att vi nu övergått till en strikt B2B-försäljning vilket i sin tur innebär att försäljningen förväntas öka i högre takt framöver. Skälet är att personer som lider eller besväras av tinnitus och har erfarenhet av några av de ”hokus pokus-produkter” som tyvärr finns på marknaden, har högt förtroende för ÖNH-läkare, audiologer, audionomer och andra inom professionen. Detta har inte minst visat sig i våra användarstudier och i samband med att distributörer och kliniker genomfört tester av Tinearity G1 på patienter. Patienterna känner helt enkelt sig trygga, resultatet av behandlingen förbättras avsevärt och förtroendet för Tinearity G1 är högt.
 
Vi har goda förhoppningar att försäljningen ökar i högre takt från första kvartalet nästa år och framåt eftersom våra distributörer skickar positiva signaler till bolaget. Bland annat har vår brittiska distributör ingått avtal med en av Storbritanniens viktigaste audiologkliniker vilka bland annat har fem kliniker i London samt ytterligare kliniker runt om i landet. Ett annat exempel är att de nyligen bevistade en konferens som ledde till att fler än 30 kliniker vill genomföra tester på patienter med Tinearity G1. Vidare har responsen i Portugal varit positiv, inte minst sedan professorn som genomförde vår pilotstudie framträdde på en kongress och redogjorde för de goda resultaten. Bland annat har hans framträdande fått spridning i Spanien och Brasilien. I BeNeLux är responsen från kliniker mycket glädjande, bland annat från en klinik i Nederländerna som anses vara landets bästa och som behandlar hundratals tinnituspatienter per år. Det främsta budskapet vi får från distributörer och kliniker, i såväl Europa som USA, är att man bedömer att Tinearity G1 är ett hjälpmedel som är unikt, enkel att använda och effektiv, samt har en klinisk effekt och att den fyller ett stort behov på marknaden.
 
I USA har vårt team hittills ingått avtal med fler än 30 kliniker och som innebär att klinikerna erbjuder patienter Tinearity G1. Samtliga kliniker har testat Tinearity G1 såväl på personal som patienter. Därutöver har vi ingått en avsiktsförklaring med en stor och ansedd aktör i USA som just nu utvärderar Tinearity G1 samtidigt som ytterligare potentiella distributörer på den amerikanska marknaden testar produkten för att i ett senare skede förhandla om distributionsrättigheter i de olika kanalerna i USA. Inte minst har intressenter inom Veteran Affairs getts tillfälle att testa Tinearity G1 vilket lett till mycket intressanta diskussioner.
 
Vidare har vi mycket givande diskussioner med potentiella distributörer i Europa, Asien, Mellanöstern, Oceanien och Indien. Utmaningen vi står inför är att hantera dessa i rätt ordning samtidigt som vi undviker ökade kostnader för bolaget.
 
Sammantaget innebär detta att bolaget vidhåller att det är en rimlig målsättning att vi uppnår break-even och en viss vinst på kvartalsbasis någon gång under andra halvåret 2024.
 
Genomförda och pågående studier
Duearity har hittills genomfört två studier. Dels en användarstudie i Sverige som visade att Tinearity G1 gav omedelbar effekt bland personer som besväras eller lider av tinnitus och som har normal hörsel. Dels genomfördes under hösten en pilotstudie i Portugal som inkluderade 30 patienter och som använde Tinearity G1 i en månad. Effekten mättes med hjälp av Tinnitus Functional Index, TFI. 70 procent av patienterna upplevde efter en månad en signifikant förbättring vilket är ett oerhört bra resultat och verifierar att Tinearity G1 har en god klinisk effekt. Ett intressant resultat ur ett marknadsperspektiv är att resultatet, efter att det presenterades av professorn som ledde studien, uppmärksammats i bland annat Portugals grannland Spanien samt att Brasiliens mest framstående professor inom tinnitus har bjudit in Duearity till Brasilien.
 
 
 
Fredrik Westman, VD