12:21:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2022-11-17 08:31:00

FINANSIELL SAMMANFATTNING
 
Med ”Bolaget” eller ”Duearity” avses Duearity AB (publ) med organisationsnummer 559258-7637 med säte i Malmö. Belopp inom parentes innebär jämförande period föregående år.
 
Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 990 (-3 938) KSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,50) SEK

Årets första nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (175) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -15 044 (-10 789) KSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,05 (-1,38) SEK
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2022 till 68 % (83 %)

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, vilket uppgick till 14 355 720 aktier per 30 september 2022. Vid samma tidpunkt föregående år hade Bolaget 7 818 243 genomsnittligt antal aktier.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 
UTVECKLING I SIFFROR TREDJE KVARTALET 2022
 
Intäkter
Under årets tredje kvartal har Bolaget haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK.
 
Resultat
Kvartalets rörelseresultat för bolaget uppgick till -3 959 (-3 921) KSEK. Bolagets materialkostnad uppgick för kvartalet till -842 (-2 683) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till -2 004 (-989) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till -1 063 (-242) KSEK. Bolagets kostnader från 2021 har omklassificerats och presenteras numera på de olika kostnadsslagen.
 
Finansiell ställning
Den 30 september 2022 uppgick bolagets soliditet till 68 (83) procent. Eget kapital uppgick till 9 640 KSEK jämfört med 16 107 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 september 2022 uppgick Duearitys likvida medel till 9 502 (18 597) KSEK. Totala tillgångar för bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 12 951 KSEK jämfört med 19 357 KSEK för samma tidpunkt föregående år.
 
Kassaflöde och investeringar
Bolagets kassaflöde för årets tredje kvartal uppgick till -7 643 (-3 843) KSEK. Bolagets investeringar uppgick till 603 KSEK (0) och utgjordes av förskott.
 
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som Duearitys verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat certifiering, konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat, exempelvis kriget i Ukraina, höjda räntor och nedstängningar i Kina vilket kan komma att påverka bolagets verksamhet. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Årsredovisningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Den 19 juli meddelar Duearity att Bolagets produkt beräknas erhålla CE-märkning i november i år
 • Den 11 augusti meddelar Duearity AB att Bolaget och PRETTL Electronics Group har beslutat att avbryta samtalen gällande ett samarbetsavtal. Skälet är de problem som näringslivet i Tyskland just nu upplever. Därmed återgår Duearity till den ursprungliga planen gällande utvecklingen av Tinearity-AI. Bolagets bedömning är fortsatt att det finns ett mycket stort intresse för Duearitys AI-system, inte minst bland ÖNH-läkare och audionomer.
 • Den 14 september meddelas att Duearitys styrelseordförande, Rom Mendel, kommer att avgå från bolagets styrelse. Skälet är att Rom kommer att påbörja ett nytt uppdrag som VD för Optinova-koncernen. En av bolagets grundare, Peter Arndt, kommer att utses till styrelseordförande fram till ordinarie årsstämma våren 2023. Peter Arndt kommer jämte ordförandeuppdraget att fortsätta leda bolagets lansering av Tinearity G1.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 7 oktober meddelar bolaget att Patent- och Registreringsverket har meddelat att man avser att godkänna bolagets patentansökan, vilket innebär att Duearitys teknologi ges ett gott skydd. Att patentansökan kommer att godkännas är ett bevis på att Duearity har en unik produktportfölj.
 • Den 31 oktober meddelar Duearity att man i november kommer att lämna in en ansökan om så kallad
  510(k)-clearance. Ett godkännande från FDA innebär att bolaget erhåller rätten att sälja bolagets tinnitusprodukt, Tinearity G1, på den amerikanska marknaden. Parallellt sker förberedelserna med att bygga en organisation i USA som ska marknadsföra och sälja Tinearity G1.
 • Den 8 november meddelas att Duearity förväntas att få besked från bolagets certifieringsorgan i december gällande CE-godkännande av Tinearity G1. Skälet till att CE-märkningsprocessen dragit ut på tiden är den pressade situation som certifieringsorgan och medicinteknikbolag upplever just nu vilket är ett resultat av att EU:s nya MDR-direktiv har förlängt processerna.
 • Den 15 november meddelade Duearity att bolaget tillsätter Gunnar Telhammar som interimistisk Chief Financial Officer. Gunnar har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans. Gunnar Telhammar tillträder sin nya roll den 15 november 2022.

Utdrag från VD:s kommentar
“För två och ett halvt år sedan startades Duearity och i december förväntas vi få besked gällande CE-märkningen. Marknadsföring, försäljning, produktion och logistik är på plats. Så fort CE-godkännandet är på plats lanserar vi Tinearity G1 i Europa.  Samtidigt kommer vi, vilket bolaget meddelat tidigare, att lämna in ansökan om FDA-clearance i USA i november.”