10:14:56 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2021-04-12 12:09:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Duearity AB (publ) (”Duearity” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 8 april 2021, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 3 952 380 nyemitterade aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 13 april till och med den 27 april och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 11 maj 2021.

Duearity har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 18,75 MSEK, motsvarande 75 procent av emissionslikviden i Erbjudandet.

Informationsmemorandum avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Duearitys (www.duearity.com) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive webbplatser. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda webbplatser i samband med att anmälningsperioden inleds. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet
Duearity ska erbjuda personer som lider av tinnitus unika tekniska lösningar som kan bidra till att behandla och lindra symptomen. Bolaget kommer dels att erbjuda en produkt, Tinearity, dels en lösning som bygger på AI, Tinearity AI.

Bolagets produkt, Tinearity, har utvecklats sedan 2016 och har under 2020 genomgått en proof of concept med enligt Bolaget mycket goda resultat. Bolaget har kunnat visa att Tinearity fungerar så som det är tänkt och bedömer därmed att den tekniska risken är mycket låg. En grundlig analys av marknadsbehovet, existerande teknik, existerande patent och målgrupp är genomförd i omgångar under denna period.

Duearity har möjlighet att leverera en konkurrenskraftig produkt, skapa kassaflöde och bygga en stark position på marknaden. Motiven till nyemissionen är därför att, utöver att nå erforderlig ägarspridning, få utvecklings- samt expansionskapital för marknadsföring och försäljning inför lanseringen av Tinearity. Mot denna bakgrund, samt i syfte att utöka aktieägarkretsen så att erforderliga spridningskrav uppfylls, vänder sig nu Duearity till nya aktieägare för förtroende i en emission enligt Erbjudandet.

Emissionslikviden i Erbjudandet kommer att användas till:

 1. Slututveckling av Tinearity, verifiering, validering, CE-märkning, produktion av de första batcherna av Tinearity, samt start av utveckling av Tinearity-AI fram till proof of concept (cirka 52 procent av emissionslikviden).
 2. Marknadsföring i pre-sale och lansering i form av digitala annonser på sociala medier samt försäljning (cirka 10 procent).
 3. Personalkostnader (cirka 15 procent av emissionslikviden).
 4. Verksamhetskostnader, patent och regulatoriska avgifter (cirka 23 procent av emissionslikviden).

Erbjudandet i sammandrag

 • Anmälningsperiod: 13 april – 27 april 2021.
 • Erbjudandepris: 6,3 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 3 952 380 nyemitterade aktier i Bolaget.
 • Emissionslikvid: Bolaget tillförs cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.
 • Värdering: cirka 60,1 MSEK före Erbjudandet.
 • Teckningsåtaganden: 18,75 MSEK motsvarande 75 procent av Erbjudandet.
 • Preliminär första handelsdag: 11 maj 2021 på First North.
 • Minsta teckningspost: 870 aktier motsvarande 5 481 SEK.
Utspädning: Fulltecknas Erbjudandet medför detta en utspädning om cirka 29,3 procent av antalet aktier i Bolaget.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Duearitys Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD, Duearity AB
E-post: Fredrik.westman@duearity.com
Telefon: +46 73 814 52 15

Om Duearity
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity och Tinearity-AI. Tinearity överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär.

För mer information, se Duearitys webbplats www.duearity.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Duearity. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och professionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Framåtriktade uttalanden kan identifieras av att de innehåller uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller First Norths regelverk för emittenter.

I Storbritannien distribueras och riktar sig denna kommunikation enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) och (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas avseende Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Personer som inte är Relevanta Personer i Storbritannien bör inte agera eller förlita sig på denna kommunikation.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande Securities Act. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.