13:20:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2022-08-25 08:16:00

FINANSIELL SAMMANFATTNING
Med ”Bolaget” eller ”Duearity” avses Duearity AB (publ) med organisationsnummer 559258-7637 med säte i Malmö. Belopp inom parentes innebär jämförande period föregående år.
 
Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -5 430 (-4 194) KSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,40 (-0,39) SEK

Första halvåret (2022-01-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (175) KSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -11 054 (-6 851) KSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,82 (-0,71) SEK
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2022 till 65 % (84 %)

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, vilket uppgick till 13 527 697 aktier per 30 juni 2022. Vid samma tidpunkt föregående år hade Bolaget 9 681 279 genomsnittligt antal aktier.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 
UTVECKLING I SIFFROR ANDRA KVARTALET 2022
Intäkter
Under årets andra kvartal har Bolaget haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK.
 
Resultat
Kvartalets rörelseresultat för bolaget uppgick till -5 422 (-4 179) KSEK. Bolagets materialkostnad uppgick för kvartalet till -1 581 (-2 262) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till -3 159 (-1 348) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till -662 (-569) KSEK. Bolagets kostnader från första halvåret 2021 har omklassificerats och presenteras numera på de olika kostnadsslagen.
 
Finansiell ställning
Den 30 juni 2022 uppgick bolagets soliditet till 65 (84) procent. Eget kapital uppgick till 13 630 KSEK jämfört med 20 046 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 juni 2022 uppgick Duearitys likvida medel till 17 146 (22 440) KSEK. Totala tillgångar för bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 19 657 KSEK jämfört med 23 734 KSEK för samma tidpunkt föregående år.
 
Kassaflöde och investeringar
Bolagets kassaflöde för årets andra kvartal uppgick till 8 266 (17 750) KSEK. Bolagets investeringar uppgick till 47 KSEK (0) och utgjordes av förskott.
 
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som Duearitys verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat, exempelvis kriget i Ukraina, höjda räntor och nedstängningar i Kina vilket kan komma att påverka bolagets verksamhet. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Årsredovisningen.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

 • Den 4 april publicerade Duearity kommunikén från årsstämman som genomfördes samma dag.
 • Den 28 april meddelade Duearity att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 april beslutat att genomföra en företrädesemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 8,0 kronor.
 • Den 27 maj meddelar Duearity att man har ingått ett Letter of Intent med det tyska företaget PRETTL Electronics Group med målet att ingå ett samarbetsavtal som syftar till att tillsammans utveckla och marknadsföra Tinearity-AI. Samarbetet har potential att kraftigt öka möjligheterna att nå ut till marknaden snabbare med en kostnadseffektiv produkt.
 • Den 2 juni offentliggör Duearity utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 28 april. Företrädesemissionen var på förhand garanterad till cirka 80 procent. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 59,5 procent. Resterande del av Företrädesemissionen upp till 80 procent som ej tecknats med eller utan företräde, motsvarande cirka 5,1 MSEK, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Duearity tillförs cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör finansiering av marknadsföring och marknadslansering i USA av Tinearity G1, utvecklingen av AI-lösningen Tinearity-AI, samt investeringar i produktion och logistik.
 • Den 15 juni meddelar Duearity att man har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 17 juni 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den 19 juli meddelar Duearity att Bolagets produkt beräknas erhålla CE-märkning i november i år
 • Den 11 augusti meddelar Duearity AB att Bolaget och PRETTL Electronics Group har beslutat att avbryta samtalen gällande ett samarbetsavtal. Skälet är de problem som näringslivet i Tyskland just nu upplever. Därmed återgår Duearity till den ursprungliga planen gällande utvecklingen av Tinearity-AI. Bolagets bedömning är fortsatt att det finns ett mycket stort intresse för Duearitys AI-system, inte minst bland ÖNH-läkare och audionomer.

Utdrag från VD:s kommentar
“För mindre än två och ett halvt år sedan startade vi Duearity AB utifrån insikten om att det finns ett stort behov på marknaden för tinnitusprodukter. Nu har vi en färdig produkt, Tinearity G1, som väntar på CE-märkning. Därutöver har vi startat produktionen av produkten och inte minst genomfört en pre-salekampanj där Tinerity G1 sålts till betalande kunder.”