00:51:08 Europe / Stockholm

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-31 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-13 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2023-04-12 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEAR 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Duearity är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling och produktion av tekniska lösningar för behandling och lindring av tinnitus. Produktportföljen inkluderar exempelvis bolagets egenutvecklade produkter Tinearity och Duearity. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs inom Sverige.
2024-06-01 13:13:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Duearity AB (PUBL)

Aktieägarna i Duearity AB (publ), org. nr. 559258-7637, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma lördagen den 29 juni 2024 kl. 12.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juni 2024.
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 24 juni 2024.

Anmälan om deltagande görs skriftligen till Duearity AB (publ), Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö eller via e-post till info@duearity.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 25 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia på fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.duearity.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 2. Val av styrelse och revisorer
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Peter Arndt utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2023, d.v.s. att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet inkluderar eventuellt utskottsarbete. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 –Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till minst tre stycken utan suppleanter. Valberedningen föreslår även att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Valberedningen kommer annonsera sitt förslag till styrelseledamöter före stämman.

Valberedningen föreslår slutligen omval av det registrerade revisionsbolaget Baker Tilly MLT Kommanditbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Berth Åke Knutsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Krusegränd 42D, 212 25 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.duearity.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Malmö i juni 2024

Duearity AB (publ)

Styrelsen