03:07:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Årsstämma 2022
2022-05-11 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-10 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2016-04-14 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-09 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2014-04-08 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-19 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2013-04-18 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-18 Årsstämma 2013
2013-04-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning EGTX 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Egetis Therapeutics är ett läkemedelsutvecklingsbolag. Bolagets huvudsakliga fokus är på projekt i sen klinisk utvecklingsfas inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov. Exempel på bolagets läkemedelskandidater är Emcitate, som utvecklas för patienter med MCT8-brist och Aladote, som utvecklas för att reducera akuta leverskador.
2023-03-23 07:00:00

Aktieägarna i Egetis Therapeutics AB (publ), org.nr. 556706–6724 (”Bolaget” eller ”Egetis”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman
Deltagande i stämmolokalen
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2023. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd fredagen den 21 april 2023 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vidare anmäla detta senast fredagen den 21 april 2023, under adress: Egetis Therapeutics, Klara Norra Kyrkogata 26, 111 22, Stockholm, eller per e-post info@egetis.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.egetis.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 26 april 2023.

Deltagande genom förhandsröstning
Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2023, och (ii) senast den 21 april 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
Vid förhandsröstning ska ett särskilt förhandsröstningsformulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.egetis.com. För att förhandsrösten ska beaktas måste det ifyllda och underskrivna förhandsröstningsformuläret vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 21 april 2023. Förhandsröster som mottas senare kommer inte att beaktas.
Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling samt i förekommande fall fullmakt insändas tillsammans med förhandsröstningsformuläret. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud ska utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och fullmaktsformuläret finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.egetis.com.
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten ogiltig och kommer inte att beaktas. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret samt på Bolagets webbplats www.egetis.com. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 21 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.
 
Förslag till dagordning
1.           Årsstämmans öppnande
2.           Val av ordförande vid stämman
3.           Upprättande och godkännande av röstlängd
4.           Godkännande av dagordning
5.           Val av en eller två justeringspersoner
6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.           Beslut om:
a)           fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)           dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för moderbolaget, samt
c)           ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9.           Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
10.        Beslut om fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
11.        Val av styrelse
12.        Val av revisor
13.        Beslut om valberedningsinstruktion
14.        Beslut om godkännande av ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022
15.        Beslut i syfte att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets befattningshavare och nyckelpersoner
16.        Beslut om bemyndigande för emissioner
17.        Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat David Andersson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Styrelsens förslag innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):
Styrelsens ordförande: 630 000 kronor (600 000)
Övriga ledamöter som inte är tillsvidareanställda i Egetis: 235 000 kronor (225 000)
Till styrelseledamot som är tillsvidareanställd i Egetis föreslås att inget styrelsearvode utgår.
Vidare föreslås att följande ersättningar utgår för kommittéarbete för tiden intill nästa årsstämma:
Ordförande Revisionskommittén: 80 000 kronor (50 000)
Ledamot Revisionskommittén: 40 000 kronor (25 000)
Ordförande Ersättningskommittén: 50 000 kronor (30 000)
Ledamot Ersättningskommittén: 25 000 kronor (15 000)
Ordförande Market Access-kommittén: 80 000 kronor (-)
Ledamot Market Access-kommittén: 40 000 kronor (-)
Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 2 120 000 kronor (1 620 000).
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av Thomas Lönngren (ordförande), Mats Blom, Gunilla Osswald, Elisabeth Svanberg och Peder Walberg samt nyval av Behshad Sheldon.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse är publicerat på Bolagets webbplats, www.egetis.com.

Punkt 12 – Val av revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Leonard Daun i så fall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om valberedningsinstruktion
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningens arbete.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter
Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2023, som vardera utser en ledamot av valberedningen. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt.
För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Om flera aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.
Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor inför årsstämman 2024:
a)     Val av ordförande vid stämman,
b)     Fastställande av antal styrelseledamöter,
c)     Fastställande av arvoden till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
d)     Fastställande av arvoden till revisorer,
e)     Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
f)       Val av revisorer, och
g)     Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete
Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som mångfaldspolicy.
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Valberedningens arbetsformer
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.
Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.
Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än häften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Arvode
Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Punkt 15 – Beslut i syfte att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets befattningshavare och nyckelpersoner
Styrelsen för Egetis föreslår införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) enligt följande.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Egetis (”ESOP 2023”) i enlighet med punkterna 15a – 15b nedan.
Besluten under punkterna 15a – 15b nedan föreslås vara villkorade av varandra. Skulle majoritetskraven för punkt 15b nedan inte uppnås föreslår styrelsen att Egetis ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 15c och nedan beslut under punkterna 15a och 15c ska då vara villkorade av varandra.
ESOP 2023 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas optioner att förvärva aktier i Egetis (”Optioner”), som är föremål för intjäning under en treårsperiod i enlighet med nedan. Styrelsen föreslår att högst 9 000 000 Optioner ska kunna tilldelas till deltagarna.

15a – Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets befattningshavare och nyckelpersoner

Bakgrund till förslaget
ESOP 2023 riktar sig till befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Egetis. Styrelsen för Egetis anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram i form av optioner är en central del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i Egetis samt för att stimulera dessa personer till att prestera sitt yttersta, vilket bidrar till värdeskapande för samtliga aktieägare.
Det föreslagna programmet är viktigt för Bolagets förmåga att attrahera, behålla och motivera kvalificerade nyckelpersoner och topptalanger i relevanta jurisdiktioner såsom USA och Europa i Bolagets verksamhet och kommersiella funktioner. Egetis står inför förberedelser inför ansökningsförfarandet om marknadsgodkännande av Emcitate och fortsatt etablering av en kommersiell infrastruktur. När Bolaget rekryterar erfaren kommersiell personal i USA och andra nyckelpersoner i USA och Europa är det viktigt att Egetis kan erbjuda attraktiva ersättningsvillkor. Ett konkurrenskraftigt aktiebaserat incitamentsprogram kommer att vara en nyckelkomponent för att kunna attrahera och behålla högt kompetenta och erfarna individer.
Styrelsen för Egetis bedömer att ESOP 2023 kommer att medföra att deltagarnas intressen sammanfaller med aktieägarnas intressen. ESOP 2023 är anpassat till Egetis nuvarande position och behov. Styrelsen anser att ESOP 2023 kommer att öka deltagarnas engagemang i Egetis verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Egetis som dess aktieägare.

Villkor för Optioner
För Optionerna ska följande villkor gälla.
·         Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
·         Styrelsen ska besluta om tilldelning av Optioner mellan årsstämman 2023 och årsstämman 2024 (där varje respektive tilldelning inträffar på en ”Tilldelningsdag”).
·         Varje Option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Egetis till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen (eng. Volume Weighted Average Price) för Egetis aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som föregår Tilldelningsdagen, dock att priset per aktie ej ska vara lägre än 7,2 kronor.
·         Optionerna ska vara föremål för intjäning över en treårsperiod, med 0 procent på första årsdagen efter Tilldelningsdagen, en årlig intjäning efter andra året efter Tilldelningsdagen med 40 procent, och en årlig intjäning efter tredje året efter Tilldelningsdagen med ytterligare 60 procent, varefter Optionerna ska kunna utnyttjas, förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd av Egetis (eller, vad avser konsulter, fortfarande tillhandahåller tjänster till Egetis). För det fall innehavaren säger upp sin egen anställning före dess att optionerna kan utnyttjas ska inga Optioner kunna intjänas.
·         Efter utgången av intjänandeperioden ska Optionerna kunna utnyttjas under en sexmånadersperiod.
·         Antalet Optioner är föremål för sedvanlig omräkning, exempelvis i händelse av förändringar i Egetis aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, fusion, företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
·         Optionerna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
·         Optionerna kan tilldelas av moderbolaget och andra bolag inom Egetis-koncernen.
·         I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Egetis ska samtliga Optioner intjänas i samband med ett kontrollägarskifte.

Tilldelning
Rätt att erhålla Optioner ska tillkomma upp till 45 av Bolagets anställda och konsulter. Styrelsen kan tilldela Optioner, vid ett eller flera tillfällen, mellan dagen för årsstämman 2023 och dagen för årsstämman 2024. Det totala antalet Optioner som kan tilldelas deltagarna inom ramen för ESOP 2023 uppgår till högst 9 000 000.
Den maximala tilldelningen per individ i varje kategori uppgår till 1 500 000 Optioner för Kategori 1 (VD), 750 000 Optioner för Kategori 2 (ledande befattningshavare), 250 000 Optioner för Kategori 3 (global/operativ chef) samt 75 000 Optioner för Kategori 4 (operativ expert/anställd).

Utformning, administrering och rätten att ändra villkoren för Optionerna
Styrelsen ansvarar för att utforma de detaljerade villkoren för ESOP 2023, inom ramen för de ovan angivna villkoren och riktlinjerna. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda bestämmelser eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för Egetis baserat på utländska skatteregler. Styrelsen ska även ha rätt att göra andra justeringar om det sker betydande förändringar i Egetis eller dess omvärld som skulle medföra att ESOP 2023:s beslutade villkor inte längre uppfyller dess syften.

Beredning av förslaget
ESOP 2023 har initierats av Egetis styrelse och har strukturerats baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram och av gällande marknadspraxis för jämförbara bolag. ESOP 2023 har beretts av ersättningsutskottet och granskats av styrelsen.

Utspädning
Med förbehåll för vissa omräkningsvillkor uppgår det högsta antal aktier som kan komma att emitteras till deltagare under ESOP 2023 till 9 000 000 aktier och därtill kan högst 1 350 000 aktier komma att emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av ESOP 2023, d.v.s. totalt högst 10 350 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,7 procent vid full utspädning beräknat på antalet utestående aktier per dagen för detta förslag. Med beaktande även av de aktier som kan komma att ges ut till följd av teckningsoptioner i Bolagets andra utestående incitamentsprogram, uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 10,9 procent vid full utspädning.
Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie”.
Information om Egetis existerande incitamentsprogram finns tillgänglig i Bolagets årsredovisning 2022 i not 11.

Programmets omfattning och kostnader
ESOP 2023 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att Optionerna ska kostnadföras som personalkostnader över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.
Under antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av Optionerna om 6,00 kronor, en årlig uppgång av aktiekursen med 15 procent och att alla Optioner tilldelas direkt enligt antagandena som anges under ”Utspädning” ovan, uppskattas den genomsnittliga årliga kostnaden för Egetis enligt IFRS 2 uppgå till cirka 4,5 miljoner kronor per år före skatt. Den genomsnittliga årliga kostnaden för sociala avgifter under intjänandeperioden uppskattas uppgå till cirka 0,9 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, att Optionerna tjänas in i sin helhet, en intjänandeperiod för alla optioner om tre år och kostnader för sociala avgifter om 20 procent. Avsikten är att kostnaderna för sociala avgifter associerade med ESOP 2023 ska täckas av det kontanta vederlag som inflyter från deltagarna vid utnyttjande av Optionerna. Om nödvändigt ska kostnaderna för sociala avgifter täckas av säkringsåtgärder genom emission av teckningsoptioner (se punkt 15b nedan) vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av Optionerna. I vilket fall kommer kostnaderna för sociala avgifter associerade med ESOP 2023 att vara helt täckta och kommer därför inte påverka Bolagets kassaflöde.
Den totala kostnaden för ESOP 2023, inkluderat alla kostnader för sociala avgifter, beräknas enligt ovanstående antaganden att uppgå till cirka 16,2 miljoner kronor.
Kostnaderna associerade med ESOP 2023 förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader”.

Leverans av aktier enligt ESOP 2023
För att säkerställa leverans av aktier enligt ESOP 2023 och, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter vid utnyttjande föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission och utnyttjande av teckningsoptioner i enlighet med punkten 15b nedan.

15b – Emission av teckningsoptioner
I syfte att tillförsäkra leverans av aktier under ESOP 2023 och, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att emittera högst 10 350 000 teckningsoptioner (vilket inkluderar teckningsoptioner för att potentiellt säkra kostnader för sociala avgifter), varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 544 737,045321 kronor.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Egetis Therapeutics Incentive AB (”Dotterbolaget”). Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av ESOP 2023. Dotterbolaget ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till deltagare eller till en finansiell mellanhand i samband med utnyttjande.
Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget som hålls tillgängligt för aktieägarna i enlighet med nedan.

15c – Aktieswap-avtal med en tredje part
Skulle majoritetskravet för punkt 15b ovan inte uppnås föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ESOP 2023 istället ska säkras så att Egetis kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part med villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Egetis till deltagarna.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 15b ovan krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.
Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.
För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädda vid årsstämman.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 249 589 128 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på årsstämman
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53§ aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.egetis.com samt på Bolagets kontor med adress Klara Norra Kyrkogata 26, Stockholm senast tre veckor före stämman, dvs senast torsdagen den 6 april 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Information om behandling av personuppgifter
I samband med årsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://www.egetis.com samt den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2023

Egetis Therapeutics AB (publ)
Styrelsen