07:36:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-23 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2024-04-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning LINC 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-07 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-02 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Linc är ett investmentbolag. Bolaget är specialiserat inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom Life Science-industrin. Investeringarna sker främst i små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom medicinteknik och läkemedel. Visionen är att vara en aktiv och långsiktig ägare i portföljbolagen. Störst andel av investeringarna sker inom Norden.
2022-09-08 14:00:00

Gesynta Pharma AB meddelade idag resultat från en explorativ klinisk fas II-studie av läkemedelskandidaten GS-248 i patienter med systemisk skleros. GS-248 tolererades väl, uppvisade en god säkerhetsprofil och den studerade dosen resulterade i en kraftfull systemisk hämning av målenzymet mPGES-1. Däremot uppnåddes ingen signifikant effekt på patienternas symtom. Bolaget gör bedömningen att utvecklingsprogrammet för GS-248 bör fortsätta inom andra sjukdomsområden, som till exempel endometrios, vilket stöds både av vetenskaplig litteratur och en pågående preklinisk utvärdering.

Studieresultaten visar ingen signifikant symtomlindrande effekt av GS-248 jämfört med placebo i patienter med systemisk skleros. Däremot genererades för första gången övertygande patientdata som bekräftar läkemedelskandidatens gynnsamma tolerabilitets- och säkerhetsprofil, dess goda farmakokinetik samt unika förmåga att hämma mPGES-1 och därmed modifiera prostaglandinprofilen. Sammantaget stödjer dessa data rationalen för fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten inom andra kroniska inflammatoriska sjukdomar där enzymet mPGES-1 spelar en viktig roll.

Gesynta Pharma genomför parallellt med fas II-studien en omfattande utvärdering av läkemedelskandidaten i en preklinisk sjukdomsmodell för endometrios – en smärtsam inflammatorisk sjukdom som drabbar miljontals kvinnor och där behovet av effektiva icke-hormonella terapier är betydande. Det finns vetenskapligt stöd för att hämning av enzymet mPGES-1 har potential att lindra dessa patienters symtom. Resultaten från utvärderingen inom endometrios kommer att ligga till grund för bedömningen av den fortsatta kliniska utvecklingen av GS-248.

Lincs ägande i Gesynta Pharma uppgår till 13,4% och värdet, som baseras på senaste emissionskurs, representerar ca 1,8% av substansvärdet. I en initial sammanvägd bedömning av studieresultaten och den bedömda potentialen för kandiaten i andra indikationer gör Linc bedömningen att risken i bolagets framtida värdeskapande har ökat. För att reflektera den ökade risken bedömer Linc att värdet bör justeras till 50% av nuvarande värdering, motsvarande en negativ justering om c. 26 mkr eller 0,9% Lincs substansvärde. Värderingen utvärderas kontinuerligt och kan komma att justeras upp eller ner baserat på tillkommande information.