23:29:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Magle Chemoswed är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av analytiska program. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis program för intern uppföljning, process- samt systemhantering. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster inom arbetsområdet. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Magle Chemoswed har sitt huvudkontor i Malmö.

Kalender

2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning MAGLE 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-14 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning MAGLE 0.00 SEK
2021-04-18 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2022-05-17 13:00:00

Idag, den 17 maj 2022, hölls årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

  • Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna.

  • Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021.

  • Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

  • Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och en styrelsesuppleant valda av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, om omval av Hans Henrik Lidgard, Martin Lidgard, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson och Joel Eklund till styrelseledamöter och omval av Julia Kamber till styrelsesuppleant. Det beslutades vidare att omvälja Hans Henrik Lidgard till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young AB, med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, att arvode till bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera och till styrelsesuppleant valda av bolagsstämma - 50 000 SEK. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittemedlemmen ska erhålla 25 000 SEK.

Vidare beslutade årsstämman att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gången.