02:34:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-01 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-03-15 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-18 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserat inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2024-02-07 08:00:00

På begäran av aktieägaren Ulrich Boyer, som kontrollerar cirka 18,4 procent av totalt antal aktier och röster i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883 (”Bolaget”), kallas aktieägarna i Bolaget härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2024 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Maria Skolgata 83 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 mars 2024;
  • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 11 mars 2024, antingen per e-post ir@nepa.com (uppge ”EGM 2024” i ämnesraden), telefon +46 840 026 800 eller post Nepa AB (publ), Att: Edvard Hagman, ”EGM 2024”, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgifter om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nepa.com.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 7 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 11 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  7. Val av styrelseledamöter
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande
Styrelsen föreslår att advokat Per Hedman, från Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6-8 – Fastställande av antalet styrelseldamöter och val av styrelseledamöter
Aktieägaren Ulrich Boyer, som kontrollerar cirka 18,4 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget har begärt att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma för att behandla beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Aktieägaren har uppget att han avser att återkomma med förslag senast vid den extra bolagsstämman.

Upplysningar på den extra bolagsstämman
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för den extra bolagsstämman. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid den extra bolagsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2024
Nepa AB (publ)
Styrelsen