11:04:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-08-04 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-21 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 X-dag ordinarie utdelning PRLD 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Prolight Diagnostics utvecklar testsystem inom POCT (Point of care testning). Testerna används utanför sjukhuslaboratorium för att möjliggöra snabba bedömningar av patienters hälsa. Bolagets POCT-Plattform är i utveckling med avsikt att mäta flera biomarkörer samtidigt. En viktig del i arbetet är således att korta ner tiden för provresultaten, särskilt viktigt för patienter med hjärtbesvär. Bolaget grundades år 1999 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-27 20:35:00

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 27 maj 2024 i Lund. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdx.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami, Maria Holmlund Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker, samt nyvaldes Kiarash Farr. Masoud Khayyami omvaldes till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 400 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 240 000 kronor. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

Revisor
Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 50 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor.

Justering av incitamentsprogram från 2022
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att justera incitamentsprogrammet för anställda i bolagets helägda dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd som inrättades enligt beslut från extra bolagsstämma den 4 augusti 2022. Justeringen innebär att den högsta tilldelning av personaloptioner per deltagare inom kategorin ”Ledning” höjs från 1 500 000 personaloptioner till 2 000 000 personaloptioner samt att högsta tilldelning av personaloptioner per deltagare inom kategorin ”Övriga värdefulla anställda” höjs från 200 000 personaloptioner till 300 000 personaloptioner. I övrigt ska incitamentsprogrammet löpa vidare med oförändrade villkor.

Incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolagets helägda dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd genom utgivande av s.k. personaloptioner. Personaloptionsprogrammet omfattar maximalt 2 000 000 personaloptioner som ska kunna erbjudas upp till 21 anställda i Psyros Diagnostics Ltd. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande stängningskursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME handelsdagen före den dag som personaloptionen tilldelas.

För att säkerställa bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, beslutade även bolagsstämman om en riktad emission av 2 000 000 teckningsoptioner till bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet.