16:00:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-26 Ordinarie utdelning YIELD 0.00 SEK
2024-04-25 Årsstämma 2024
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 Ordinarie utdelning YIELD 0.00 SEK
2023-04-25 Årsstämma 2023
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Ordinarie utdelning YIELD 0.00 SEK
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2022-02-18 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-27 Ordinarie utdelning YIELD 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-04-08 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
SaveLend Group är ett fintechbolag verksamt inom kreditmarknaden. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare som söker direktinvesteringar i krediter. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Bolaget är verksamt i Europa. SaveLend Group grundades år 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-05-15 19:43:00

SaveLend Group AB redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2024.

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2024
Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 40,2 MSEK (44,6 MSEK).
 • EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (4,5 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,9 MSEK (-1,1 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -5,6 MSEK (-1,2 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,11 SEK (-0,02 SEK).

Händelser under första kvartalet

 • SaveLend Group AB:s vd, grundare och styrelseledamot Ludwig Pettersson frånträder sin tjänst på grund av sjukdom och avlider kort därefter. Bolagets Chief Commercial Officer Peter Balod utses till tillförordnad vd.
 • NordIX AG utökar sitt engagemang hos SaveLend.
 • SaveLend Group AB lanserar sitt fasträntekonto SaveLend Fast och erbjuder vid lansering 6 % fast årsränta på 12 och 24 månader.

Händelser efter kvartalets utgång

 • SaveLend Group AB:s dotterbolag Billecta slår nytt rekord med över 500 000 hanterade fakturatransaktioner i mars.
 • Den 25 april hölls årsstämma i SaveLend Group AB.
 • Tillförordnad vd Peter Balod blir ordinarie vd för SaveLend Group AB.
 • Finansdepartementet presenterar nytt lagförslag för stärkt konsumentskydd på kreditmarknaden. Det nya förslaget innebär att verksamhet inom förmedling och utgivning av konsumentkrediter inte längre får bedrivas av ett konsumentkreditinstitut. Denna typ av verksamhet kommer istället kräva tillstånd som bank eller kreditmarknadsbolag. Lagförslaget är i ett tidigt skede och även om det röstas igenom innehåller det övergångsregler som innebär att en aktör som redan bedriver verksamhet med konsumentkrediter får fortsätta med nuvarande verksamhet fram till sista juli 2026. Ledningen i SaveLend Group bedömer inte att koncernens verksamhet står och faller med detta på något vis. SaveLend är, och kommer fortsätta att vara, en sparplattform för räntesparande som skapar avkastning via diversifiering. Verksamheten har goda möjligheter att anpassas efter de möjliga nya reglerna under de kommande åren, och styrelse och ledning utreder tillsammans potentiella vägar framåt.

VD-ORD
Årets första kvartal är till ända och SaveLend Group har fortsatt processen med att ställa om till långsiktig lönsamhet, något som initierades under förra året. Totalt AUM på sparplattformen och antalet transaktioner på faktureringsplattformen visar på tillväxt från föregående period vilket är en nyckel för att nå de finansiella målen 2027. Ökningen för nämnda KPI:er är lägre än vad vi hade siktat på, men samtidigt ligger vi i linje med vår plan för nettoomsättningen och tar ett viktigt steg i rätt riktning genom att vara tillbaka på positiv EBITDA för kvartalet.

Jämfört med förra kvartalet ser vi en minskning i nettoomsättning med 10 % med förbättrad bruttomarginal om 91 %. Tillbakagången i omsättning är främst driven av minskade försäljningsvolymer inom segmentet konsumentkrediter. Detta till följd av bolagets förändringar i kreditbedömning och scorekort med avsikt att förbättra kreditkvaliteten ytterligare, och därigenom säkerställa fortsatt hög och stabil avkastning för spararna.

Det är väldigt glädjande och positivt att se en tydlig förbättring i koncernens resultat då vi går från ett negativt EBITDA i Q4 2023 på -8,8 MSEK till positivt EBITDA om 1,6 MSEK i Q1. Vi ser redan tydliga resultat av det effektiviseringsarbete som inletts med både lägre marknadsförings- och personalkostnader som sammantaget visar på en kostnadsbesparing om drygt 14 %.

Faktureringsplattformen isolerat visar på en stark utveckling med 131 % ökning av EBITDA (inklusive interna provisonsintäkter) jämfört med föregående kvartal och ett positivt EBIT om 0,4 MSEK. Det fina resultatet är till stor del drivet av fortsatt tillväxt i antal fakturatransaktioner som för första gången nådde över 500 000 under en enskild månad under kvartalet. Churn är fortsatt mycket låg (<1%) vilket innebär att Billecta inte tappar kunder som en gång börjat använda tjänsten och att varje nytt kundavtal skapar stort värde över tid. Arbetet med att minska konsultberoendet och öka fokus på utvecklingen av den kommersiella organisationen har gått snabbare än väntat vilket gör att arbetet med strategin som antogs i december kan accelerera.

Ser vi till sparplattformens produkter har sparstrategierna ‘Balanserad’ och ‘Yield’ som lanserades under Q2 2023 fortsatt att växa både i antal sparare och totalt kapital. Dessutom, när vi nu börjar närma oss ett års data kan vi se att ‘Balanserad’ taktar över 7 % i årsavkastning och ‘Yield’ mot drygt 8 % vilket är helt i linje med målsättningen.

I mitten av mars lanserade vi vår senaste sparprodukt ‘SaveLend Fast’ till våra befintliga kunder. Produkten mottogs med stort intresse och de första månadernas emissioner började fyllas upp direkt efter lansering. Det är alltid väldigt roligt att lansera nya tekniska lösningar till kunderna eftersom man då får ett väldigt tydligt och direkt facit. Flera iterationer och uppdateringar har redan gjorts och fler kommer att göras under året för att nå förväntad volym och målsättning.

Under kvartalet har även resurser lagts på att förbereda och utveckla vår finska verksamhet för att vara redo för det nya kreditregistret som lanserades första april. Kreditregistret är ett nationellt register som samlar in uppgifter om krediter och inkomster för finska individer i syfte att undvika överskuldsättning samt underlätta kreditbeslut och myndighetsuppföljning. Det är ett välkommet initiativ och vi ser en lång rad fördelar med detta för de finländska kreditförmedlare som erbjuder sina produkter på vår plattform, vilket i sin tur kommer att leda till bättre avkastning för våra sparare.

Med resultatet av Q1 i ryggen ser vi en positiv utveckling av vårt effektiviseringsarbete men också att tillväxten i intäkter på sparplattformen drar ut något mer i tiden. Vårt största och första fokus är att skapa hög och stabil avkastning till våra sparare och för att säkerställa det ser vi ett behov av att bredda diversifieringen av olika kredittyper ytterligare på plattformen. Vi är mitt i den processen och under en övergångsperiod ser vi därför en begränsad tillväxt på intäkterna vilket påverkar resultatutvecklingen. Vår långsiktiga målsättning mot 2027 står emellertid fast och vi kommer att ha ännu bättre möjligheter att både nå och överträffa de uppsatta målen tack vare de förändringar som nu görs.