21:57:22 Europe / Stockholm
2024-06-18 18:27:08

Valberedningens förslag
En valberedning är utsedd enligt beslut vid årsstämman 2023, och består av representanter för de tre största ägarna. Valberedningen utgörs av Nils Sandstedt (sammankallande) och Per Lindvall. Inför årsmötet 2024 lämnar valberedningen följande reviderade förslag:

Punkt 10: Förslag till arvoden
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att arvode till styrelsen skall utgå med 405 000 kr (föregående år 490 000 kr) varav 150 000 kr till ordförande, samt att arvode till revisor skall utgå med 100 000 kr för koncernen.

Punkt 11: Val av styrelse
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljes  Anders Björkman och Jesper Brodersen. Ingvar Andersson, Åke Hörnell och Anna Weiner Jiffer har avböjt omval. **Anders Björkman föreslås som ordförande.**

Valberedningen föreslår till nyval som ordinarie ledamot Martin Lundhagen och Jan Söderström, samt som styrelsesuppleant Martin Hörnell.

Martin Lundhagen (f. 72) är idag vice VD, CTO och styrelseledamot i Kaelus AB. Martin har en Masterexamen från KTH i Electrical Engineering (1997). Med sin stora erfarenhet från entreprenörsledda tillväxtbolag kommer Martin bli en stark länk mellan bolagets marknads- och tekniska sida.

Jan Söderström (f. 61) driver idag konsultbolaget CASE AB och har bl.a. uppdrag som Programrådsordförande i Avancerad Digitalisering - det största svenska innovationsprogrammet mellan industrin och Vinnova. Fram till 2023 jobbade Jan som innovationschef för Ericsson i Silicon Valley. Han inledde sin Ericssonkarriär 1991 inom optoelektronik - processning, utveckling och produktion - och var under flera år ansvarig chef för affärsverksamheten. Jan har en doktorsexamen i halvledarfysik från Chalmers.

Martin Hörnell (f. 99) är idag COO på Aketek Industries AB med ansvar för varumärkeshantering, kvalitetssäkring och global expansion. Vidare har Martin under längre tid fördjupat sig inom olika AR-applikationer. Martin kommer under våren 2024 att ta en masterexamen i Quality and Operations Management vid Chalmers.

Punkt 12: Val av revisor
Valberedningen föreslår att KPMG AB med ansvariga huvudrevisor Thomas Nielsen väljs till revisor (omval).

Punkt 13:  Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att valberedning bildas av representanter för de tre största ägarna enligt följande:

Styrelsens ordförande ska senast före utgången av oktober månad varje år erbjuda de tre röstmässigt största ägarna per den 30 september att utse vardera en ledamot av valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår från sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska i turordning nästa röstmässigt största ägare erbjudas att utse ledamot. Sådant erbjudande behövs dock endast lämnas till de fjärde och den femte röstmässigt största ägarna. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska då utses den ledamot som i valberedningen företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Bolaget ska senast den 31 december varje år informera sina aktieägare om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilka aktieägare dessa företräder och ange kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.

Om en ledamot avgår ur valberedningen eller upphör att representera den aktieägare som utsett ledamoten, ska den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. Vid väsentliga förändringar i ägandet i Bolaget kan valberedningen besluta att dess sammansättning ska ändras för att reflektera sådan ägarförändring och därvid erbjuda efter förändringen berörd/a största aktieägare att utse representanter att ersätta tidigare utsedda representanter.

Valberedningens ordförande ska informera Bolaget om förändringar i valberedningens sammansättning på så vis att Bolaget utan dröjsmål kan meddelas aktieägarna.

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till:

  • val av ordförande vid stämman
  • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens utskott (i förekommande fall)
  • val av revisor och ersättning till denne, samt
  • nya principer för utseende av valberedning (i förekommande fall)

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
+46 70-511 46 27

Nils Sandstedt
+46 70-947 97 77

Om LC-Tec

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall (eng. liquid crystal "LC") teknik. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisations-modulatorer och informationsdisplayer. LC-tekniken möjliggör elektronisk kontroll av infallande ljus utan att ha rörliga delar och produkterna används bl.a. för visning av 3D-film på biografer, tillsammans med professionella videokameror och i smarta glasögon. I bolagets lokaler i Borlänge finns tillgång till avancerade elektrooptiska laboratorier och en modern produktionsanläggning. Moderbolaget LC-Tec Holding AB är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om LC-Tec finns på www.lc-tec.se.