17:54:58 Europe / Stockholm

EQT

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
EQT är ett riskkapitalbolag. Bolaget verkar inom segmentet private equity och arbetar med investeringar och förvärv inom ett flertal sektorer och regioner på global nivå. Utöver huvudverksamheten förvaltar bolaget över specialiserade investeringsfonder, samt innehas investeringar inom reala tillgångar. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Bolaget kom ursprungligen till under 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Halvårsutdelning EQT 1.2
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Halvårsutdelning EQT 1.2
2021-06-02 Årsstämma 2021
2021-01-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Halvårsutdelning EQT 1.1
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Halvårsutdelning EQT 1.1
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2021-06-02 15:30:00

Vid EQT AB:s årsstämma den 2 juni 2021 beslutades bland annat följande:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för EQT AB respektive koncernen för verksamhetsåret 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna med 2,40 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,20 kronor per aktie med avstämningsdag den 4 juni 2021. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,20 kronor per aktie med avstämningsdag den 1 december 2021. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclears försorg den 9 juni 2021 respektive den 6 december 2021.

Styrelse

Årsstämman beviljade, enligt revisorns tillstyrkande, styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Conni Jonsson, Edith Cooper, Johan Forssell, Nicola Kimm, Diony Lebot och Gordon Orr till styrelseledamöter, valdes Margo Cook och Marcus Wallenberg till nya styrelseledamöter och omvaldes Conni Jonsson till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode i form av ett kontant styrelsearvode om totalt 1 330 000 EUR, att fördelas enligt följande: 1 150 000 EUR, varav 275 000 EUR (275 000 EUR) till ordföranden och 125 000 EUR (125 000 EUR) till vardera av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, och 180 000 EUR som arvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas enligt följande: 40 000 EUR (40 000 EUR) till revisionsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000 EUR) till vardera av de övriga ledamöterna, och 40 000 EUR (40 000 EUR) till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 EUR (20 000 EUR) vardera till de övriga ledamöterna.

Revisor

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till EQT AB:s revisor. Auktoriserade revisorn Håkan Reising kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Inga betydande förändringar har gjorts jämfört med tidigare antagna riktlinjer.

Bemyndigande att emittera aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier som ska betalas genom kvittning och/eller med apportegendom. Nyemission av aktier får ske utan företrädesrätt för aktieägarna i EQT AB. Antalet nyemitterade aktier får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans antagande av bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav. En nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.Kontakt

Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, +46 72 98909 15
Nina Nornholm, Head of Communications, +46 70 855 03 56
EQT Press Office, press@eqtpartners.com

Om EQT
EQT är en syftesdriven och global investeringsorganisation som fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av stabil och attraktiv avkastning inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT är den enda stora aktören på privata investeringsmarknaden i världen med investeringsstrategier som täcker alla faser i ett företags utveckling, från start-up till mogna faser. Tillsammans med Exeter har EQT idag mer än EUR 67 miljarder i förvaltat kapital i 26 aktiva fonder inom två affärssegment - Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT AB-koncernen avser EQT AB (publ) och dess direkta och indirekta dotterbolag, vilka inkluderar general partners och juridiska personer som rådger EQT-fonder samt EQT-fonders fondförvaltare. EQT har kontor i 24 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nord- och Sydamerika, och har mer än 975 medarbetare.

Mer information: www.eqtgroup.com (https://publish.ne.cision.com/l/hhsxyczcc/www.eqtgroup.com)
Följ EQT på LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/508278), Twitter (https://twitter.com/eqt), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCPkDSny24x66By2G2_B1Okw/featured) och Instagram (https://www.instagram.com/eqtgroup/)