03:35:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2022-05-19 08:00:00
FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2022
  • Nettoomsättningen ökade 11,6%, eller 9,6% valutajusterat, till 79,9 (71,6) Mkr
  • Bruttoresultatet ökade 15,4%, eller 12,9% valutajusterat, till 62,1 (53,8) Mkr
  • Rörelseresultatet förbättrades till 8,9 (6,5) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,9 (7,3) Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 1,00 (0,93) kronor

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN                                                                         
  • Likt tidigare kommunicerat, har de monetära effekterna av kriget i Ukraina begränsats till några få kunduppdrag, motsvarande 0,5 procent av omsättningen på årsbasis. Nepa har i dagsläget inga kunduppdrag i varken Ryssland eller Ukraina.  
EFTER PERIODEN
  • Inga väsentliga händelser att rapportera efter perioden.

VD HAR ORDET

Det var en fortsatt stark marknad under årets inledning, trots ökad osäkerhet under andra halvan av kvartalet till följd av kriget i Ukraina och ökad inflationsoro. Försäljningen steg knappt 12 procent till 79,9 Mkr (71,6), jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Särskilt glad är jag över att kunna rapportera att försäljningen av recurring ökade med 21,5 procent till 54,1 Mkr (44,6). Nepas försäljning av recurring uppgår till 68 procent av totala omsättningen under Q1.

Bruttoresultatet ökade drygt 15 procent till 62,1 Mkr (53,8). Bruttomarginalen stärktes med 2,6 procentenheter till 77,8 procent (75,2). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,9 Mkr (6,5). EBIT-marginalen i relation till bruttoresultatet steg till 14,3 procent (12,1) medan resultatet efter skatt blev 7,9 Mkr (7,3).

Ett transformationsår

Omställningsarbetet, eller legacy clean-up, av system och processer som vi jobbat intensivt med sedan sensommaren 2021 ska, som planerat, slutföras under sommaren. Samtidigt accelererar vi arbetet med att stärka vår tech augmented advisory genom ökade satsningar på vår tekniska plattform. Vi fokuserar på rationalisering, automatisering och integration av datainsamling och analys där vi har sett en bra utväxling av våra tekniska investeringar.

Med mer lättarbetad data och bättre modellering kan vi addera tjänster som inte gått att erbjuda tidigare. Genom närmare integration av data- och rådgivningstjänster kan vi med väsentligt högre precision prognosticera och rekommendera bästa mix av marknadsinitiativ, löptider och timing för att optimera kundens ROI i marknadsföring. Uppgraderingarna innebär att vi sänker våra kostnader, ökar takten och kontinuiteten i leveranserna och därmed värdet och kvaliteten på det vi levererar. För kunderna blir vi än mer relevanta.

Ökade investeringar i vår plattform kommer hjälpa oss att nå våra mål. Under det första kvartalet har vi aktiverat cirka 7 Mkr av de 8,2 Mkr i ökade personalkostnader, härledda till förbättringar och nyutveckling av moduler i plattformen. Vi räknar med att den investeringsnivån kommer att kvarstå under återstoden av året.

Parallellt satsar vi cirka 3 Mkr, varav 1 Mkr i personalkostnader och 2 Mkr i externa resurser, på förbättrade arbetsprocesser i hela koncernen. Denna satsning kommer trappas ned och avslutas under innevarande år. Bortsett från dessa tillfälliga satsningar i att bygga framtidens Nepa, så är de löpande kostnaderna för den dagliga verksamheten på samma nivå som motsvarande kvartal föregående år, även fast försäljningen steg med knappt 12 procent.   

Vid sidan av de aktiverbara investeringarna i vår plattform, samt arbetet med förbättrade arbetsprocesser, fördubblar vi också våra marknadsföringsinsatser efter att vi under 2021 utvärderat olika kanalalternativ. De är dock fortsatt återhållsamma kostnader i jämförelse med konkurrenterna. Avsikten är att våra marknads-investeringar ska växa i takt med att vi utökar vår säljkapacitet och framgång.

För att ytterligare fokusera organisationen på tillväxt satsar vi också för första gången på tydliga resultat-baserade incitament.

Jag räknar med att de positiva effekterna av de samlade initiativen och investeringarna kommer att slå igenom gradvis, med tyngdpunkt mot slutet av innevarande år. 

Utblick

Inflationen är på uppgång, men vi ser att vi kan höja våra priser för att kompensera för ökande kostnader, även om viss fördröjning kan förekomma beroende på kundens typ av kontrakt och dess löptid.

På marknaden ser vi en snabb utveckling med förändrad verktygsflora till följd av framstegen inom
AI och modellering. I Nepas resa framåt vill vi stärka vår redan starka position inom "brand tech", det vill
säga metoder och verktyg för att kombinera marknadsförings- och varumärkeinsatser med teknikens kraft för att snabbare och mer kostnadseffektivt bygga långsiktigt robusta varumärken. 

Företagens utmaningar med att nå nya kunder leder till generellt ökande kommunikations- och varumärkes-kostnader. Våra utvecklingsinitiativ syftar till att lösa dessa utmaningar för företagen och därigenom ta ytterligare marknadsandelar med ett erbjudande som särskiljer oss från våra konkurrenter. Jag är övertygad om att våra satsningar är långsiktigt värdeskapande. Utifrån vårt kunnande, starka track record och tydliga fokus tar vi Nepa till en ny nivå.

Ulrich Boyer

CEO

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrich Boyer, VD                              Michael Wallin, Head of Investor Relations
+46 708 226 618                              +46 708 788 019
ub@nepa.com                                michael.wallin@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 08:00 CET.