11:52:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-01 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 X-dag ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2024-03-15 Extra Bolagsstämma 2024
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-18 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 X-dag ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 X-dag ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 X-dag ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 X-dag ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserat inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2021-11-19 08:00:00
TREDJE KVARTALET, JULI - SEPTEMBER 2021
 • Nettoomsättningen ökade 17,0%, eller 18,8% valutajusterat, till 66,7 (57,0) Mkr
 • Bruttoresultatet ökade 26,8%, eller 29,1% valutajusterat, till 53,1 (41,9) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 11,1 (5,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (5,6) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 1,29 (0,72) kronor, efter utspädning 1,29 (0,72) kronor

 

NIO MÅNADER, JANUARI - SEPTEMBER 2021
 • Nettoomsättningen ökade 13,5%, eller 15,0% valutajusterat, till 216,8 (191,0) Mkr
 • Bruttoresultatet ökade 20,3%, eller 22,1% valutajusterat, till 168,3 (139,9) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 29,3 (10,3) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 28,1 (8,8) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 3,58 (1,12) kronor, efter utspädning 3,58 (1,12) kronor

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN                                                                  
 • P-O Westerlund avgick på egen begäran som VD men kvarstår som styrelseledamot. Reserverat avgående VD:s återstående kostnader under uppsägningstiden.
 
 • Ulrich Boyer utsågs till tillförordnad VD för Nepa den 24:e augusti.
 
 • Styrelsen har påbörjat rekryteringen av en permanent VD.

 • Katarina Bonde utsågs till ny styrelseordförande.

 

EFTER PERIODEN
 • Nepa återbetalade de resterande 8,5 Mkr av lånet från Skatteverket, efter att ha nyttjat möjligheten att skjuta upp betalningar avseende sociala avgifter, moms och andra skatter. Därmed är hela lånet återbetalat.

 

VD HAR ORDET

Under tredje kvartalet har Nepa i flertalet av våra marknader uppvisat stark tillväxt. Den exceptionella tillväxten bedömer vi delvis beror på att kunder fortsätter kompensera för den avbrutna eller låga aktivitet som rådde under pandemins svåraste period. Hur länge denna effekt kommer att kvarstå är svårt att säga. Återhämtningen fortsätter även på vår marknad i UK med stark tillväxt, detta trots att pandemin har slagit hårt mot Storbritannien liksom Brexit, energikris och brist på arbetskraft.

Försäljningen steg med 17,0 procent i kvartalet till 66,7 Mkr (57,0). Bruttoresultatet stärktes 26,8 procent till 53,1 Mkr (41,9). Den positiva lönsamhetstrenden fortsatte med en EBIT-marginal i relation till bruttoresultatet som stärktes till 20,8 procent, en förbättring med 6,8 procentenheter från 14,0 procent motsvarande kvartal i fjol. Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 Mkr (5,6). Vidare har vi en stark finansiell ställning med 78,5 Mkr i likvida medel.
 

Ny VD och högt motiverad ledningsgrupp

Under kvartalet tillträdde jag som VD för Nepa och tog därmed över efter P-O Westerlund, som valde att lämna på egen begäran efter många år i bolaget. P-O sitter dock kvar i Nepas styrelse där han suttit sedan 2011. Jag har grundat Nepa och är en av de största aktieägarna. Sammanlagt har jag grundat över tio bolag, samtliga med någon form av anknytning till marknadsföring, och jag har mer än 20 års samlad erfarenhet av VD-rollen i flera av dessa bolag.

Ledningsgruppen är synnerligen motiverad inför uppgiften att ta bolaget till nästa nivå. Vi är ett väl sammansvetsat team som har arbetat tillsammans i många år. Arbetet fortsätter i enlighet med den strategi som styrelsen lade fast i början av det här året.
 

Investeringar för tillväxt

Vi fortsätter att ställa om verksamheten för att kunna öka effektiviteten, ta vara på skalfördelar och fokusera vårt erbjudande. Omställningen kommer att gå in i ett nytt skede där vi siktar på att bättre utnyttja teknik och IT-verktyg för att ytterligare höja nivån på vår rådgivning, eller tech augmented advisory. Detta kommer att kräva ökade investeringar i vår tekniska plattform och sker i syfte att stärka förutsättningarna för långsiktigt snabbare tillväxt. Vi kommer kvantifiera dessa planerade investeringar i Q1-rapporten 2022. 

Vårt finska kontor ligger före oss i en stor del av den här omställningen och responsen från den finska marknaden är positiv med hög kundnöjdhet avseende våra tjänsters kvalité, hastighet och gränssnitt. Det gör att jag är övertygad om att vi kommer att få motsvarande positiva utfall på våra övriga marknader när den nya plattformen tas i bruk i större skala. De första resultaten tyder på det.

Den genomsnittliga årliga tillväxten i vår bransch från 2016 till 2020 uppgick i Sverige till 2 procent och globalt till 4 procent. I jämförelse har Nepa vuxit med 7 procent i Sverige och 15 procent globalt under samma tidsperiod. Genom våra pågående satsningar ska vi fortsätta behålla försprånget och helst öka det ytterligare.  

Vi intensifierar vårt sälj-och marknadsföringsarbete, samt arbetet med att uppdatera äldre system och processer, i linje med legacy clean-up, som nu löper enligt plan. Med en fortsatt stark marknad och förbättrad lönsamhet, ser jag sammantaget optimistiskt på möjligheterna att fortsätta visa tillväxt och långsiktigt stabil lönsamhet.

Ulrich Boyer
VD
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrich Boyer, VD                                  Michael Wallin, Head of Investor Relations
+46 708 226 618                                  +46 708 788 019
ub@nepa.com                                     michael.wallin@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 kl. 08:00 CET.