02:58:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2022-08-19 08:00:00
ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2022
 • Nettoomsättningen ökade 10,2%, eller 7,9% valutajusterat, till 86,5 (78,5) Mkr
 • Bruttoresultatet ökade 9,3%, eller 6,5% valutajusterat, till 67,0 (61,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,6 (11,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,0 (10,7) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,14 (1,35) kronor

 

FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI - JUNI 2022
 • Nettoomsättningen ökade 10,9%, eller 8,8% valutajusterat, till 166,4 (150,1) Mkr
 • Bruttoresultatet ökade 12,2%, eller 9,5% valutajusterat, till 129,1 (115,1) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,5 (18,2) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 16,9 (18,0) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,15 (2,28)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN                                                                         
 • Årsstämman den 19 maj utsåg Dan Foreman och Anne Årneby som nya medlemmar av Nepas styrelse. De tidigare ledamöterna P-O Westerlund och Martin Burkhalter hade avböjt omval.
 • Lena Landahl utsågs till ny Head of HR.
 • Jack Suliman rekryterades till ny Chief Information Officer (CIO).
EFTER PERIODEN
 • Ferry Wolswinkel rekryterades till den nyinrättade tjänsten Chief Revenue Officer (CRO) och tillträder 3:e oktober.

 

VD HAR ORDET

Nepas nettoomsättning steg med 10,2 procent eller 7,9 procent valutajusterat under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol, trots ökad osäkerhet i omvärlden. Kundernas investeringsvilja var över lag fortsatt god på merparten av våra marknader. I Finland växlade vi upp våra säljinsatser för att möta en mer avvaktande hållning hos många av de kunder som har marknadsexponering mot Östeuropa och påverkats av kriget i Ukraina. Andelen återkommande intäkter fortsätter att ligga på en hög nivå om 65,4 procent i Q2, vilket är i linje med våra mål.

Bruttoresultatet steg med 9,3 procent till 67,0 Mkr (61,3) jämfört med andra kvartalet i fjol. Bruttomarginalen sjönk 0,6 procentenheter till 77,5 procent (78,1). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,6 Mkr (11,7) medan EBIT-marginalen blev 11,1 procent (14,9). Resultatet efter skatt uppgick till 9,0 Mkr (10,7), vilket motsvarar en vinst per aktie om 1,14 kr (1,35).

Våra framtidssatsningar påverkade kostnadsbilden och därmed marginalerna under kvartalet, bland annat ökade vi våra sälj- och marknadsinvesteringar. Av Övriga externa kostnader på totalt 12,9 Mkr var cirka 2,2 Mkr av mer tillfällig karaktär för bland annat systemuppgraderingar. Totala Personalkostnader ökade med 18,2% till 48,9 Mkr, varav 6,4 Mkr är hänförliga till utvecklingskostnader. Vi har till exempel investerat i vidareutvecklingen av vår plattform och våra digitala verktyg. Justerat för dessa ökade våra Operationella personalkostnader med 8,1%, inklusive en reservering för ett incitamentsprogram vars slutliga utfall beror på resultatet för helåret 2022.

På intäktssidan har vi under första såväl som andra kvartalet gradvis infört prisjusteringar för att kompensera oss för ökade kostnader. Prisjusteringarna kommer att slå igenom successivt i takt med att våra långvariga kundavtal förlängs. Vi fortsätter vidare våra tillväxtsatsningar genom att stärka management och säljkapaciteten, inklusive rekrytering av en Chief Revenue Officer (CRO).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 Mkr för kvartalet och till 18,0 Mkr för första halvåret. Vi bibehåller vår starka finansiella ställning med en nettokassa om 79,6 Mkr vid utgången av perioden.
 

Stärkt position

Jag är glad att kunna meddela att vi under kvartalet planenligt avslutat omställningen av vår verksamhet, det vi kallat legacy clean-up. Som vi har kommunicerat tidigare har det bland annat inneburit åtgärder för ökad intern effektivitet och ett mer strömlinjeformat produktutbud i syfte att säkerställa en stabilt hög andel återkommande intäkter, huvudsakligen från tracking-baserade tjänster. Nu fokuserar vi på att ytterligare stärka lönsamheten och tillväxten.
 

Utblick

Det är glädjande att ännu en gång kunna redovisa omsättnings- och bruttovinstrekord, men det är inget vi nöjer oss med. Vi kan växa både snabbare och med högre skalbarhet och det ska vi bevisa när vi nu tar nästa steg i vår strategiska plan, vilket vi beskrev mer ingående i första kvartalsrapporten i år.

Vi fortsätter planenligt och räknar med att börja se effekterna av våra satsningar i slutet av innevarande år. Samtidigt är det viktigt att framhålla att vi har kontroll på våra kostnader och kan dra i bromsen vid ett försämrat marknadsklimat, men det är inget vi ser behov av nu. Även om våra satsningar kostar en del i år, är vi övertygade om att de kommer att vara värdeskapande framgent. Nepa går in i expansionsfasen med en skalbar och automatiserad plattform, ett starkt track-record hos våra kunder och en tydlig strategi för framtiden.
 

Ulrich Boyer

VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrich Boyer, VD                              Michael Wallin, Head of Investor Relations
+46 708 226 618                              +46 708 788 019
ub@nepa.com                                michael.wallin@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022 kl. 08:00 CET.