07:14:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-26 Ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2021-05-20 11:44:44

Nepa AB (publ) har den 20 maj 2021 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Beslut avseende disposition av bolagets vinst eller förlust

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att arvodet fastställs till 100 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Beslutet innebär således en sammanlagd ersättning om 300 000 kronor. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ulrich Boyer, P-O Westerlund, Katarina Bonde, Martin Burkhalter och Andreas Bruzelius som styrelseledamöter. Ulrich Boyer omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska, jämte styrelseordföranden, bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), per den 30 september under innevarande år. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Under bemyndigandet kan emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

För mer information:
nepa.com eller kontakta VD och koncernchef P-O Westerlund,
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824.