03:01:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2022-03-18 08:00:00
FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2021
 • Nettoomsättningen ökade 16,1%, eller 17,3% valutajusterat, till 78,7 (67,8) Mkr
 • Bruttoresultatet ökade 25,4%, eller 26,9% valutajusterat, till 63,1 (50,3) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 10,7 (5,4) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,5 (4,3) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 1,33 (0,55) kronor, efter utspädning 1,33 (0,55) kronor
HELÅRET, JANUARI - DECEMBER 2021
 • Nettoomsättningen ökade 14,2%, eller 15,2% valutajusterat, till 295,5 (258,8) Mkr
 • Bruttoresultatet ökade 21,6%, eller 22,9% valutajusterat, till 231,3 (190,2) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 40,0 (15,6) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 38,6 (13,1) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 4,91 (1,67) kronor, efter utspädning 4,91 (1,67) kronor
 • Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,23 kronor per aktie ska betalas ut

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN                                                                  
 • Nepa återbetalade de resterande 8,5 Mkr av lånet från Skatteverket, efter att ha nyttjat möjligheten att skjuta upp betalningar avseende sociala avgifter, moms och andra skatter. Därmed är hela lånet återbetalat.
EFTER PERIODEN
 • I och med kriget i Ukraina har osäkerheten i omvärlden ökat väsentligt i början av 2022. Nepa stöttar medarbetare som på ett eller annat sätt påverkas av kriget. För Nepas del har de monetära effekterna av kriget än så länge begränsats till några få kunduppdrag i Ryssland och Ukraina.

VD HAR ORDET

Det var en fortsatt stark marknad under årets avslutande kvartal vilket återspeglas i resultatet. Försäljningen steg med drygt 16 procent till 78,7 Mkr (67,8). Bruttoresultatet stärktes samtidigt med drygt 25 procent till 63,1 Mkr (50,3), det högsta någonsin i bolagets historia. Bruttomarginalen ökade med 6 procentenheter till 80,2 procent (74,2). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,7 Mkr (5,4). EBIT-marginalen i relation till bruttoresultatet steg till 17,0 procent (10,7) medan resultatet efter skatt uppgick till 10,5 Mkr (4,3).

Under kvartalet välkomnade vi fler kollegor för att hantera den ökade affärsvolymen, särskilt som många nya kundprojekt vanligen startar upp inför årsskiftet. Det var samtidigt viktigt att arbeta med våra interna projekt inom legacy clean-up gällande system och processer som, på grund av stora inkommande ad hoc-kundprojekt under 2021, låg efter i tidplanen de första två kvartalen 2021. Under första halvåret 2022 tar vi in extra resurser för en tillfällig kraftsamling så att vi planenligt färdigställer vår legacy clean-up under sommarhalvåret 2022. Därefter går vi in i en expansionsfas som tidigare kommunicerats.

År 2021 var ett finansiellt stabilt år där vår bruttomarginal för helåret ökade till 78,3 procent, mot 73,5 procent för 2020. Med fjärde kvartalet fick vi en fin avslutning på ett bra år. Under helåret uppgick andelen återkommande intäkter till 63 procent, vilket är i linje med föregående år. I nominella termer ökade dock de återkommande intäkterna med 20,5 Mkr till 186,1 Mkr (165,6).

Med tillfredsställelse kan jag även meddela att styrelsen beslutat föreslå att Nepa, för första gången som noterat bolag, betalar ut en utdelning till aktieägarna.

Omställnings- och tillväxtsatsningar

Genom vårt pågående legacy clean-up förbättrar vi förutsättningarna för långsiktigt lönsam tillväxt. Den viktigaste målsättningen med detta initiativ är att förbättra produktiviteten inom såväl vår rådgivning- som plattformsdel.

Vi ska även fortsätta utveckla vårt erbjudande inom tech augmented advisory, där kompetensen och erfarenheten hos våra experter och rådgivare integreras med egenutvecklade tekniska leveransmetoder. Majoriteten av Nepas kunder ser ett stort värde av kombinationen dataleverans och insiktsrådgivning, endast ett fåtal köper enbart vår dataleverans för egen tolkning. Anledningen är att det är komplext att tolka innebörden av datan, och dra rätt slutsatser. Nepa har under 15 år analyserat den här typen av kontinuerligt insamlade dataflöden. Vi har effektiva metoder för att tolka innebörden av dessa dataflöden och är skickliga på att förädla dem till konkreta, agerbara insikter.

Våra interna åtgärder syftar bland annat till att ännu effektivare få ut rätt data i rätt tid till Nepas experter, rådgivare och kunder för vidare analys. I slutändan bidrar detta till att stärka Nepas konkurrenskraft ytterligare och bibehålla vårt redan låga kundtapp.

Utblick

Stigande inflation, skenande energipriser och krigsutbrottet i Ukraina bidrar till att osäkerheten i omvärlden har ökat väsenligt i början av 2022. Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilka konsekvenser detta kan medföra. Vad gäller kriget i Ukraina är det svårt att låta bli att tänka på alla de som drabbas av denna meningslösa aggression. För Nepas del har de monetära effekterna av kriget så här långt begränsats till några få kunduppdrag i Ryssland och Ukraina, där den upphörande verksamheten motsvarar mindre än 0,5 procent av omsättningen på årsbasis.

Under de senaste två åren har vi, parallellt med att vi tvingats parera för Corona-pandemins effekter, lyckats vända Nepas resultattrend till att uppvisa en lönsam tillväxt. Det tycker jag är ett bra bevis på att vi vet hur man hanterar kriser samtidigt som vi klarar att växa med lönsamhet. Detta gör att jag, trots utmaningar i omvärlden, ser med tillförsikt på möjligheterna för Nepa att fortsätta stärka sin position långsiktigt.

Ulrich Boyer
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrich Boyer, VD                                  Michael Wallin, Head of Investor Relations
+46 708 226 618                                  +46 708 788 019
ub@nepa.com                                     michael.wallin@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars 2022 kl. 08:00 CET.