02:17:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2021-03-19 08:00:00
FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2020
 • Nettoomsättningen minskade 3,9%, eller 3,2% valutajusterat, till 67,8 (70,5) Mkr
 • Bruttoresultatet minskade 6,9%, eller 6,1% valutajusterat, till 50,3 (54,0) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 5,4 (-5,3) Mkr
 • Resultat för kvartalet uppgick till 4,3 (-6,2) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 0,55 (-0,79) kronor, efter utspädning 0,55 (-0,79) kronor

 

HELÅRET, JANUARI - DECEMBER 2020
 • Nettoomsättningen minskade 1,6%, eller 0,9% valutajusterat, till 258,8 (263,1) Mkr
 • Bruttoresultatet minskade 5,9%, eller 5,0% valutajusterat, till 190,2 (202,0) Mkr
 • Rörelseresultatet förbättrades till 15,6 (-22,9) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 13,1 (-22,9) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning 1,67 (-2,91) kronor, efter utspädning 1,67 (-2,91) kronor

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN                                                                     
 • Samtliga korttidspermitterade medarbetare i koncernen har varit åter i fullt arbete från och

med den första oktober.

 EFTER PERIODEN
 • Vi har fortsatt att glädjas åt nya kunder och att hittills inte ha tappat några befintliga kunder. 

 

VD HAR ORDET

Marknaden utvecklades starkare än vad vi räknat med i det fjärde kvartalet i takt med att vi fick förlängt förtroende av gamla kunder samtidigt som nya kunder tillkom. Delvis kan det ha varit en effekt av att marknaden var avvaktande tidigare under året, samtidigt som behovet av att analysera och förstå kundbeteenden ökar i förändringstider.

Vi avslutade året med ett resultatmässigt starkt kvartal med ett rörelseresultat om 5,4 Mkr (-5,3), vilket är en resultatförbättring om 10,7 Mkr jämfört med samma kvartal föregående år. Detta helt utan statsstöd. Försäljningen minskade 3,9 procent i kvartalet till 67,8 Mkr (70,5). Minskad efterfrågan på ad hoc-tjänster på grund av pandemin bidrog till nedgången. Det var i linje med vår bedömning om att andra vågen av pandemin, i kombination med ett sett till försäljningen starkt fjärde kvartal 2019, skulle göra det svårt att visa omsättningstillväxt. Bruttoresul­tatet sjönk 6,9 procent till 50,3 Mkr (54).

För helåret redovisar vi trots pandemin en mindre  försäljningstillväxt i både Sverige och Finland samt för gruppen ett rörelseresultat (EBIT) på 15,6 Mkr, en förbättring om 38,6 Mkr från -22,9 Mkr 2019. Här ingår statsstöd om 9,1 Mkr. Årets kassaflöde uppgick till 54,9 Mkr (-30,6) medan kassan vid årets slut ökat till nära 70 Mkr (14,6), inklusive statliga lån om 15,5 Mkr.

När jag tillträdde i januari 2020 utlovade jag tre saker;

1. att vi skulle vända förlust till vinst,

2. att stärka kassaflödet samt,

3. att långsiktigt öka andelen återkommande intäkter.

Drygt ett år senare kan jag konstatera att vi har levererat på de två första punkterna. Vi har under 2020 dessutom vuxit de återkommande intäkterna med 6,2 Mkr, motsvarande 3,8 procent. Vi har i tillägg lagt fast en ny strategi som skapar bättre förutsättningar för att långsiktigt öka såväl tillväxt som andel återkommande intäkter.

Jag är stolt över att vi så tydligt lyckats vända utveck­lingen och vill passa på att  tacka alla kollegor på Nepa som har gjort ett enastående arbete under ofta mycket utmanande förhållanden.

Arbetet med det nya Nepa

I veckan antog styrelsen den nya strategi som vi arbetat på sedan tidig höst och som anger en tydlig färdriktning framåt. Efter att ha analyserat läget under 2020 lägger vi i år grunden för att växla upp tillväxt och lönsamhet genom ett smartare utnyttjande av vår senaste teknik­plattform, ökad skalbarhet och mer strömlinje­formade leveranser. Med egenutvecklade algoritmer inom marketing optimisation och branding kan vi göra snabba och statistiskt säkerställda beräkningar. Därmed kan vi väsentligen öka våra kunders möjligheter att på ett effektivt sätt styra sin marknadsföring och sina varumärken. Att strategin fungerar visar årets utfall i Finland där vi kommit längst med arbetet med att migrera våra återkommande projekt till vår senaste teknikplattform vilket resulterat i ökad kvalitet i kund­le­veranser,  en tydlig resultatför­bättring och nöjda kunder.

Slut på kakor

De senaste åren har integritetsfrågorna fått alltmer uppmärksamhet med EU:s dataskyddsförordning GDPR som tydligt exempel. Integritetskrav har fått sökmotoraktörer som Firefox, Safari och nu senast Chrome att upphöra med stödet för tredjepartsdata och cookies i sina respektive annonsverktyg och webbläsare. När dessa beslut verkställts kommer det därmed inte längre att vara lika enkelt att följa individers beteende på nätet och rikta annonser ned på enhetsnivå. För Nepas kunder leder det till ett ökat behov av data­insamling, beslutsstöd och analys för att kompensera för detta, vilket gynnar oss.

Utsikter

Den positiva marknaden har fortsatt in i början av det här året. Vi har efter vidtagna åtgärder 2020 en fundamentalt sund affär och tack vare de senaste årens investeringar en ny teknisk plattform. Vi kan nu lägga energi på att migrera våra många löpande projekt till vår nya plattform på samtliga marknader, efter att ha testat med stor framgång i Finland. Genom det arbetet kommer vi att kunna öka vår skalbarhet markant. Vi vet också genom vårt utökade samarbete med Facebook att vår modelleringskompetens och egenutvecklade algoritmer är i världsklass, vilka vi nu bygger in i flertalet leveranser.

Jag är ödmjuk inför det fortsatta omställningsarbete vi har framför oss i år, men när denna fas är avslutad bedömer jag att vi kommer att ha ett interna­tionellt konkurrens­kraftigt erbjudande med potential att uppvisa kraftig tillväxt under god lönsamhet.

 

P-O Westerlund
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

P-O Westerlund, VD                               Michael Wallin, Chef Investor Relations
+46 706 404 824                                     +46 708 788 019
p-o.westerlund@nepa.com               michael.wallin@nepa.com

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 08:00 CET.