08:04:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-03-25 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-01-05 11:30:00

Spermosens offentliggjorde den 15 november 2022 styrelsens beslut om att kalla till extra bolagsstämma i Spermosens AB (publ) för beslut om nyemission. Beslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 19 december 2022.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum. Memorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.spermosens.com), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com), GEMSTONE (www.gemstonecapital.com) och Eminova AB:s (www.eminova.se) respektive hemsidor. En sammanfattande teaser kommer att finnas tillgänglig på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds. På Eminova AB:s hemsida kommer även en länk finnas tillgänglig för teckning av aktier via digital signering.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla UNITrätter: 2 januari 2023

FÖRSTA dag för handel i Bolagets aktie UTAN rätt att erhålla UNITrätter: 3 januari 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 4 januari 2023

Handel med UNITrätter: 9 januari 2023 - 18 januari 2023

teckningsperiod: 9 januari 2023 - 23 januari 2023

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 26 januari 2023

Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att pågå från och med den 9 januari 2023 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen.

Erbjudandet i sammandrag

UNITS

En (1) Unit innehåller en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

EMISSIONSBELOPP

Erbjudandet omfattar högst 29 077 889 Units motsvarande en emissionslikvid om cirka 24,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 januari 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 januari 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 3 januari 2023.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,84 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,84 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av Units ska ske från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stockmarket under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 18 januari 2023. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget per avstämningsdagen. Vid överlåtelse av uniträtt överlåts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB

www.eminova.se

info@eminova.se

Finansiell rådgivare:

Gemstone Capital A/S

www.gemstonecapital.com

info@gemstonecapital.com

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

+46 (0)72-888 28 11

info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, sewww.spermosens.com