19:12:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-03-25 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-07-07 17:54:00

Spermosens AB ("Spermosens" eller "Bolaget") har avtalat med ett antal finansiärer och Bolagets VD, Ulrik Nilsson, om ett lån om totalt 8,7 MSEK ("Lånet"). Lånet har upptagits till marknadsmässiga villkor och löper fram till och med den 31 maj 2024. Ulrik Nilssons del av Lånet uppgår till 3 MSEK, för vilken ingen uppläggningsavgift utgår. Lånet upptas i syfte att säkerställa fortsatta marknadsförberedande aktiviteter.

 Det upptagna Lånet om 8,7 MSEK utgörs av 5,7 MSEK från ett antal finansiärer, däribland befintliga aktieägare, och 3 MSEK från Bolagets VD Ulrik Nilsson. Avtalen för Lånet ingicks under juli 2023 och löper fram till och med den 31 maj 2024 med en månatlig ränta om 2,25 procent. Härutöver utgår en uppläggningsavgift om 5 procent för finansiärernas del av Lånet om 5,7 MSEK. Ingen uppläggningsavgift utgår för Ulrik Nilssons del av Lånet om 3 MSEK. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för Lånet är marknadsmässiga och säkerställer Bolagets kapitalbehov för fortsatta marknadsförberedande aktiviteter.

Styrelsen och ledningens tidigare kommunicerade bedömning att Bolaget behöver tillföras cirka 60 MSEK under perioden 2023-2025 kvarstår. Av detta tillfördes Bolaget en nettolikvid om cirka 19 MSEK från företrädesemissionen under januari 2023.

"Lånefinansieringen tillåter oss att bibehålla hastigheten i utvecklingen enligt tidigare kommunicerad plan vilket är mycket positivt", säger Ulrik Nilsson, VD för Spermosens.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB (https://eminovapartners.se/corporate-finance/) agerar finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

+46 (0) 72 888 28 11

Spermosens AB

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, sewww.spermosens.com.

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-07 17:54 CET.